Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych w ZPS-W w Głogowie

Aktualności projektu

Zapytanie ofertowe nr 1/2018/ARKK - ANULOWANE!

20.04.2018

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego niniejszym informuje, że zapytanie zostaje anulowane zgodnie z zapisami treści zapytania ofertowego w punkcie 15.5. tj: "Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyny,na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy z wykonawcą."  Zamawiający informuje, że w trakcie procedury nie dokonał wyboru wykonawcy. 

Zapytanie zostanie wznowione w najbliższych dniach. Stosowne informacje zostaną zmieszczone na stronie www. bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl , na stronie internetowej  www.firs.org.pl. Do oferentów, którzy przedstawili swoje oferty, informacje zostaną wysłane również mailowo.

Zapytanie ofertowe nr 2/2018/ARKK

30.03.2018

Szanowni Państwo!

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń dla kadry nauczycielskiej w ramach realizowanego wraz z powiatem głogowskim projektu RPDS.10.02.01-02-0020/17 „Akademia rozwoju kompetencji kluczowych w ZPS-W w Głogowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Oferty należy składać do dnia 12.04.2018 r. Zapraszamy! 

Treść zapytania wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1100891

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników.

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2018/ARKK - UWAGA! ZAPYTANIE ANULOWANE

30.03.2018

Szanowni Państwo!

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego zaprasza do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach realizowanego wraz z powiatem głogowskim projektu RPDS.10.02.01-02-0020/17 „Akademia rozwoju kompetencji kluczowych w ZPS-W w Głogowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Oferty należy składać do dnia 12.04.2018 r. Zapraszamy! 

Treść zapytania wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1100881

Prosimy o zapoznanie sie z treścią poniższych załączników.

Kursy w ramach projektu rozpoczęte

20.12.2017

KURS Z ZAKRESU TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU „AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W ZPS-W w GŁOGOWIE”
(PROJEKT NR RPDS.10.02.01-02-0020/17)

 W Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie w ramach zajęć podnoszących kompetencje kluczowe nauczycieli rozpoczął się kurs z zakresu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w podstawie programowej. W kursie bierze udział 30 nauczycieli i nauczycielek z ZPS-W w Głogowie.

Pierwsza grupa (licząca 15 osób) rozpoczęła kurs dnia 11.12.2017 r., natomiast druga grupa (kolejne 15 osób), rozpoczęła zajęcia 19.12.2017 r. Każda grupa w ramach 40 godzin szkoleniowych (w sumie 5 spotkań) zapozna się z następującą tematyką:

 1.        Wykorzystywanie  TIK w nauczaniu
 2.        Aspekty prawne wykorzystywania TIK
 3.        Internetowe zasoby do wykorzystania w pracy nauczyciela
 4.        Tablice interaktywne i rzutniki
 5.        Aplikacje webowe wykorzystywane w edukacji (zajęcia praktyczne)
 6.        Drukarki 3D
 7.        Platformy  e-learningowe (np. Khan Academy)
 8.        Metody pracy z uczniami wykorzystujące TIK

 Uczestnicy po pozytywnym ukończeniu kursu otrzymają zaświadczenia potwierdzające nabyte w trakcie szkolenia kompetencje.

 Poniżej pierwsza fotorelacja z zajęć:

Informacje o Projekcie

18.12.2017

 

AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W ZPS-W w GŁOGOWIE

PROJEKT NR RPDS.10.02.01-02-0020/17

OKRES REALIZACJI: 01.09.2017 – 31.01.2019

 

Lider projektu: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
Partner: Powiat Głogowski

Celem projektu jest podniesienie efektywności nauczania w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie poprzez:

 • przeprowadzenie dla uczniów i uczennic zajęć podnoszących kompetencje kluczowe z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego, informatyki, 
 • przeprowadzenie kursów dla nauczycieli i nauczycielek z zakresu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z zakresu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu oraz umożliwienie udziału w studiach podyplomowych,
 • doposażenie pracowni informatycznej, przedmiotów przyrodniczych i pedagogiczno-psychologicznej.

Projekt skierowany jest do:

 • 48 uczniów/ uczennic z niepełnosprawnościami (24K/24M)
 • 42 nauczycieli/ nauczycielek ZPS-W w Głogowie (34K/8M)

Działania:

1. Wsparcie dla nauczycieli: 

 • Kurs z zakresu wykorzystania TIK w podstawie programowej,
 • Studia podyplomowe,
 • Kursy doszkalające nauczycieli. 

2. Wsparcie dla uczniów:  

 • Warsztaty i zajęcia wyrównawcze z zakresu kompetencji językowych, informatycznych i z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, 
 • Zajęcia terapeutyczne i socjoterapeutyczne (grupowe i indywidualne),
 • Wsparcie w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, 
 • Doposażenie pracowni językowej, przyrodniczej, informatycznej i psychologiczno-pedagogicznej.

 

Wartość projektu:  578 552,50 zł

Wkład funduszy europejskich w projekcie: 85% wartości projektu (491 769,62 zł)

Planowane efekty:

 • podniesienie efektywności nauczania w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie,
 • zwiększenie kompetencji 42 nauczycieli i nauczycielek oraz  48 uczniów i uczennic.

Biuro projektu:

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego

ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław

tel. 71 72 42 298 

Projekt „Akademia rozwoju kompetencji kluczowych w ZPS-W w Głogowie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego, na podstawie umowy zawartej z Województwem Dolnośląskim- Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata  2014 – 2020.

 

 

Nasi Beneficjenci