Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych w ZPS-W w Głogowie

Aktualności projektu

Zapytanie ofertowe nr 3/2018/ARKK - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

28.05.2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy projektu „Akademia rozwoju kompetencji kluczowych” nr RPDS.10.02.01-02-0020/17

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 3/2018/ARKK), realizując zasadę konkurencyjności na dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni językowej i przyrodniczej oraz gabinetu psychologiczno-pedagogicznego w Zespole Placówek Szkolno–Wychowawczych w Głogowie w ramach projektu „Akademia rozwoju kompetencji kluczowych w ZPS-W w Głogowie” nr RPDS.10.02.01-02-0020/17 w ramach Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Zamawiający dokonał następującego wyboru:

- w zakresie zadania 1 (Materiały edukacyjne - doposażenie szkolnej pracowni języka angielskiego) została wybrana oferta:  Tesora Grażyna Tomaszek, ul. E. Orzeszkowej 38, 43-300 Bielsko-Biała, 

- w zakresie zadania 2 (Pomoce dydaktyczne – doposażenie szkolnej pracowni przyrodniczej) została wybrana oferta: Educarium Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz,

- w zakresie zadania 3 (Programy diagnostyczne – doposażenie szkolnego gabinetu psychologiczno-pedagogicznego) została wybrana oferta: P.W.D. Apex, Strzałków, ul. Kopernika 12, 97-500 Radomsko,

UWAGA! Ze względu na rezygnację firmy P.W.D. Apex z podpisania umowy i realizacji zamówienia, wybrana została oferta firmy Blueprint Sp. z o.o., ul. Chełmońskiego 130E/2, 31-340 Kraków, NIP 9452209424 REGON 376540338  - oferta ta uzyskała największą wagę punktową zaraz po ofercie firmy P.W.D. Apex

 - w zakresie zadania 4 (Pomoce dydaktyczne do nauki pierwszej pomocy) została wybrana oferta: Educarium Sp. z o.o,. ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz. 

Informacje o wyborze znajdą Państwa także w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...
 

Dziękujemy za udział w zapytaniu.

 

Kursy dla nauczycieli i nauczycielek z zakresu pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych rozpoczęte...

23.05.2018

W ramach zajęć z rozwoju kompetencji kluczowych dla nauczycieli i nauczycielek w ramach projektu "Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych w ZPS-W w Głogowie" (projekt nr RPDS.10.02.01-02-0020/17), rozpoczęły się zajęcia z zakresu pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Zorganizowane zostały dwa kursy: z zakresu diagnozy funkcjonalnej oraz oceniania kształtującego. W każdym kursie bierze udział po 39 nauczycieli i nauczycielek z Zespołu Placówek Szkolno-wychowawczych w Głogowie.

Szkolenie z diagnozy funkcjonalnej obejmuje 16 h dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), w ramach których zrealizowany zostanie następujący program:

 1. Istota testu i jego budowa: testu Profil Psychoedukacyjny – program TEACCH: Terapia i Edukacja Dzieci Autystycznych i Dzieci z Zaburzeniami Komunikacji oraz Profil Psychoedukacyjny  dla młodzieży i dorosłych TTAP/AAPEP
 2. Koncepcja oceny testu – perspektywa rozwojowa, strefa najbliższego rozwoju wg Lwa Wygotskiego
 3. Posługiwanie się testem – kwalifikacje badacza, warunki badania, warsztat badacza (materiały testowe, arkusze robocze)
 4. Ćwiczenia praktyczne sposobu oceny poszczególnych zadań, wykonywania zadań testowych oraz ćwiczenie obliczania wyników testu
 5. Interpretacja i prezentacja wyników badania

Szkolenie z oceniania kształtującego również trwa 16 h (2 dni szkoleniowe) i  obejmuje następujący zakres programowy:

 1. Ocenianie w kontekście przepisów prawnych
 2. Elementy OK i umiejscowienie w procesie lekcyjnym 
 3. Narzędzia wspomagające OK
 4. Cel lekcji w języku ucznia,  Nacobezu – kryteria sukcesu 
 5. Pytania kluczowe – formułowanie i umiejscowienie w procesie lekcyjnym
 6. Informacja zwrotna w OK – zasady formułowania
 7. Tworzenie atmosfery sprzyjającej uczeniu się – wpływ atmosfery na skuteczność OK
 8. Tworzenie konspektu zajęć z wykorzystaniem tych elementów OK

Zajęcia zostaną zrealizowane w maju 2018r. Uczestnicy po pozytywnym ukończeniu kursu otrzymają zaświadczenia potwierdzające nabyte w trakcie szkolenia kompetencje.

 

 

Zapytanie ofertowe nr 3/2018/ARKK

04.05.2018

Szanowni Państwo!

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego zaprasza do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach realizowanego wraz z powiatem głogowskim projektu RPDS.10.02.01-02-0020/17 „Akademia rozwoju kompetencji kluczowych w ZPS-W w Głogowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania  wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1108810

Oferty należy składać do dnia 15.05.2018 r. Zapraszamy.

Prosimy o zapoznanie się z treścią ponizszych załączników:

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2018/ARKK - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

27.04.2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy projektu „Akademia rozwoju kompetencji kluczowych” nr RPDS.10.02.01-02-0020/17

Niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 2/2018/ARKK), realizując zasadę konkurencyjności na przeprowadzenie kursów doszkalających dla nauczycieli z zakresu pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych w Zespole Placówek Szkolno–Wychowawczych w Głogowie w ramach projektu „Akademia rozwoju kompetencji kluczowych w ZPS-W w Głogowie” nr RPDS.10.02.01-02-0020/17 w ramach Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Zamawiający dokonał wyboru oferty:

Regionalnego Ośrodka Edukacji Sp. z o.o., ul. Uniwersytecka 1, 50-145 Wrocław, NIP 8971774369 REGON 02145996 dla realizacji zadania nr 1 (szkolenie „Diagnoza funkcjonalna”) oraz zadania nr 2 (kurs „Ocenianie kształtujące”).

Wyżej wymieniona oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 2/2018/ARKK uzyskała najwyższą punktację w zestawieniu wszystkich złożonych ofert na zadanie nr 1 (szkolenie „Diagnoza funkcjonalna”) oraz w zestawieniu wszystkich złożonych ofert na zadanie nr 2 (kurs „Ocenianie kształtujące”).

Dziękujemy za udział w zapytaniu.

Zapytanie ofertowe nr 1/2018/ARKK - ANULOWANE!

20.04.2018

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego niniejszym informuje, że zapytanie zostaje anulowane zgodnie z zapisami treści zapytania ofertowego w punkcie 15.5. tj: "Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyny,na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy z wykonawcą."  Zamawiający informuje, że w trakcie procedury nie dokonał wyboru wykonawcy. 

Zapytanie zostanie wznowione w najbliższych dniach. Stosowne informacje zostaną zmieszczone na stronie www. bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl , na stronie internetowej  www.firs.org.pl. Do oferentów, którzy przedstawili swoje oferty, informacje zostaną wysłane również mailowo.

Zapytanie ofertowe nr 2/2018/ARKK

30.03.2018

Szanowni Państwo!

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń dla kadry nauczycielskiej w ramach realizowanego wraz z powiatem głogowskim projektu RPDS.10.02.01-02-0020/17 „Akademia rozwoju kompetencji kluczowych w ZPS-W w Głogowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Oferty należy składać do dnia 12.04.2018 r. Zapraszamy! 

Treść zapytania wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1100891

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników.

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2018/ARKK - UWAGA! ZAPYTANIE ANULOWANE

30.03.2018

Szanowni Państwo!

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego zaprasza do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach realizowanego wraz z powiatem głogowskim projektu RPDS.10.02.01-02-0020/17 „Akademia rozwoju kompetencji kluczowych w ZPS-W w Głogowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Oferty należy składać do dnia 12.04.2018 r. Zapraszamy! 

Treść zapytania wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1100881

Prosimy o zapoznanie sie z treścią poniższych załączników.

Kursy w ramach projektu rozpoczęte

20.12.2017

KURS Z ZAKRESU TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU „AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W ZPS-W w GŁOGOWIE”
(PROJEKT NR RPDS.10.02.01-02-0020/17)

 W Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie w ramach zajęć podnoszących kompetencje kluczowe nauczycieli rozpoczął się kurs z zakresu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w podstawie programowej. W kursie bierze udział 30 nauczycieli i nauczycielek z ZPS-W w Głogowie.

Pierwsza grupa (licząca 15 osób) rozpoczęła kurs dnia 11.12.2017 r., natomiast druga grupa (kolejne 15 osób), rozpoczęła zajęcia 19.12.2017 r. Każda grupa w ramach 40 godzin szkoleniowych (w sumie 5 spotkań) zapozna się z następującą tematyką:

 1.        Wykorzystywanie  TIK w nauczaniu
 2.        Aspekty prawne wykorzystywania TIK
 3.        Internetowe zasoby do wykorzystania w pracy nauczyciela
 4.        Tablice interaktywne i rzutniki
 5.        Aplikacje webowe wykorzystywane w edukacji (zajęcia praktyczne)
 6.        Drukarki 3D
 7.        Platformy  e-learningowe (np. Khan Academy)
 8.        Metody pracy z uczniami wykorzystujące TIK

 Uczestnicy po pozytywnym ukończeniu kursu otrzymają zaświadczenia potwierdzające nabyte w trakcie szkolenia kompetencje.

 Poniżej pierwsza fotorelacja z zajęć:

Informacje o Projekcie

18.12.2017

 

AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W ZPS-W w GŁOGOWIE

PROJEKT NR RPDS.10.02.01-02-0020/17

OKRES REALIZACJI: 01.09.2017 – 31.01.2019

 

Lider projektu: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
Partner: Powiat Głogowski

Celem projektu jest podniesienie efektywności nauczania w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie poprzez:

 • przeprowadzenie dla uczniów i uczennic zajęć podnoszących kompetencje kluczowe z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego, informatyki, 
 • przeprowadzenie kursów dla nauczycieli i nauczycielek z zakresu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z zakresu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu oraz umożliwienie udziału w studiach podyplomowych,
 • doposażenie pracowni informatycznej, przedmiotów przyrodniczych i pedagogiczno-psychologicznej.

Projekt skierowany jest do:

 • 48 uczniów/ uczennic z niepełnosprawnościami (24K/24M)
 • 42 nauczycieli/ nauczycielek ZPS-W w Głogowie (34K/8M)

Działania:

1. Wsparcie dla nauczycieli: 

 • Kurs z zakresu wykorzystania TIK w podstawie programowej,
 • Studia podyplomowe,
 • Kursy doszkalające nauczycieli. 

2. Wsparcie dla uczniów:  

 • Warsztaty i zajęcia wyrównawcze z zakresu kompetencji językowych, informatycznych i z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, 
 • Zajęcia terapeutyczne i socjoterapeutyczne (grupowe i indywidualne),
 • Wsparcie w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, 
 • Doposażenie pracowni językowej, przyrodniczej, informatycznej i psychologiczno-pedagogicznej.

 

Wartość projektu:  578 552,50 zł

Wkład funduszy europejskich w projekcie: 85% wartości projektu (491 769,62 zł)

Planowane efekty:

 • podniesienie efektywności nauczania w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie,
 • zwiększenie kompetencji 42 nauczycieli i nauczycielek oraz  48 uczniów i uczennic.

Biuro projektu:

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego

ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław

tel. 71 72 42 298 

Projekt „Akademia rozwoju kompetencji kluczowych w ZPS-W w Głogowie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego, na podstawie umowy zawartej z Województwem Dolnośląskim- Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata  2014 – 2020.

 

 

Nasi Beneficjenci