"Mieszkania wspomagane - treningowe w Mieście Poznań" - ruszamy z nowym projektem!

UWAGA! Nowy projekt!

Miło nam poinformować, że w partnerstwie z Miastem Poznań rozpoczęliśmy realizację projektu miejskiego „Mieszkania wspomagane - treningowe w Mieście Poznań”. Projekt jest realizowany od 01.03.2018 do 28.02.2021 roku na terenie Miasta Poznań.

Celem głównym projektu jest wzrost dostępu do mieszkalnictwa wspomaganego na obszarze Miasta Poznania przez utworzenie 9 mieszkań treningowych i wsparcie dla 250 (150 kobiet i 100 mężczyzn) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Osobom tym zostanie zapewniony na okres 6 miesięcy pobyt w mieszkaniach treningowych wraz z zagwarantowaniem usług treningowych, opiekuńczych i sfinansowaniem kosztów eksploatacji mieszkania treningowego w czasie realizacji projektu.

O udział w projekcie mogą starać się osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym:

 1. Osoby wymagające opieki i usług asystenckich         
 2. Wielokrotnie wykluczeni społecznie     
 3. Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności       
 4. Osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego      
 5. Osoby długotrwale bezrobotne     
 6. Osoby uzależnione od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających po zakończonym leczeniu w specjalistycznej instytucji  
 7. Osoby opuszczające pieczę zastępczą
 8. Samotne matki, rodzice wykluczeni lub osoby niewydolne opiekuńczo 

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

 1. Określenie indywidualnego programu usamodzielnienia i wsparcie opiekunów mieszkań
 2. Trening umiejętności interpersonalnych i radzenia sobie ze stresem
 3. Trening umiejętności praktycznych takich jak:

         a) Indywidualny trening higieny

         b) Trening kulinarny i nawyków prozdrowotnych

         c) Indywidualny trening finansowy i zarządzanie mieszkaniem

         d) Pomoc w załatwieniu spraw urzędowych

 1. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego
 2. Realizacja usług wspierających: socjalnych, terapeutycznych, psychologicznych, prawniczych i mediacyjnych
 3. Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych
 4. Wsparcie uczestników projektu, których problemy związane z zagrożeniem wykluczeniem społecznym wpływają na zaburzenia funkcji wychowawczych i generują powielanie niekorzystnych postaw w następnym pokoleniu.

Harmonogram działań:

 1. Marzec 2018 - czerwiec 2018 – remonty i dostosowanie mieszkań na potrzeby realizacji projektu.
 2. Kwiecień 2018 – czerwiec 2018 – rekrutacja uczestników do projektu

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE BĘDĄ DOSTĘPNE WKRÓTCE!

Aby przystąpić do projektu skontaktuj się z biurem projektu:
e-mail:

telefonicznie: 61 642 94 46, 530 761 120

Kierownik projektu: Karolina Piotrowska 

e.mail:

Biuro projektu:
ul. Hoża 1,
60-591 Poznań

Projekt jest całkowicie bezpłatny, tj. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe. Programu Operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Wartość projektu: 4 019 966,45

Dofinansowanie projektu z UE: 3 800 466,45