Głogowska Akademia Zawodowców

Aktualności projektu

Zapytanie ofertowe nr 8/2018/GAZ - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

01.06.2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 dotyczy projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 8/2018/GAZ), realizując zasadę konkurencyjności na dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej- kierunku Technik  Usług Fryzjerskich w pomoce naukowe i narzędzia praktyczne. dla placówki objętej wsparciem w ramach projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17 w ramach Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia w szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Zamawiający dokonał  następującego wyboru:

W zakresie zadania 1 (Sprzęt fryzjerski „stanowisko fryzjera” – doposażenie pracowni zawodowej kierunku Technik Usług Fryzjerskich) została wyłoniona oferta firmy Kenzi Karolina Goruchta, Róża 12, 95-082 Dobroń, NIP 8291585416  REGON 100780259. Wymieniona oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe uzyskała najwyższą punktację w zestawieniu wszystkich złożonych ofert na zadanie 1. Data wpływu oferty: 18.05.2018. Wartość zamówienia wynosi 29 908,00 zł brutto.

W zakresie zadania 2 (Sprzęt precyzyjny fryzjerski – doposażenie pracowni zawodowej kierunku Technik Usług Fryzjerskich) Zamawiający nie dokonał wyboru oferty (brak ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu)

W zakresie zadania 3 (Pomoce dydaktyczne – doposażenie pracowni zawodowej kierunku Technik Usług Fryzjerskich) ) została wyłoniona oferta firmy Janex Tomasz Pyciak, Wierzbięcice 39, 61-588 Poznań, NIP 7821040820 REGON 30228890. Wymieniona oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe uzyskała najwyższą punktację w zestawieniu wszystkich złożonych ofert na zadanie 3. Data wpływu oferty: 14.05.2018. Wartość zamówienia wynosi 4 590,00 zł brutto.

 W zakresie zadania 4 (Akcesoria fryzjerskie - wyposażenie pracowni zawodowej kierunku Technik Usług Fryzjerskich) została wyłoniona oferta firmy Kenzi Karolina Goruchta, Róża 12, 95-082 Dobroń, NIP 8291585416  REGON 100780259. Wymieniona oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe uzyskała najwyższą punktację w zestawieniu wszystkich złożonych ofert na zadanie 4. Data wpływu oferty: 18.05.2018. Wartość zamówienia wynosi 10 404,80 zł brutto.

W zakresie zadania 5 (Sprzęt dydaktyczny: główki treningowe – doposażenie pracowni zawodowej kierunku Technik Usług Fryzjerskich) Zamawiający nie dokonał wyboru oferty (brak ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu).

Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.

Zmiany w zapytaniu ofertowym nr 8/2018/GAZ

14.05.2018

Szanowni Państwo,

Informujemy o zmianach w zapytaniu ofertowym nr 8/2018/GAZ - Dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej- kierunku Technik  Usług Fryzjerskich w pomoce naukowe i narzędzia praktyczne.

Zmiana dotyczy specyfikacji minimalnej  w zakresie  Zadania 1, w następujących pozycjach:

-  pozycja 2 myjnia fryzjerska (było „wymiary myjni: szer. 61cm x wys. 194cm x dł: 122” jest: „wymiary myjni: szer. 61cm x wys. 94cm x dł: 122”)

- pozycja 4 aparat do dezynfekcji – było: „zasilanie: transformator napięciowy DC (w zestawie) lub 4 baterie AAA”, jest: zasilanie: sieciowe i/lub bateryjne”

- pozycja 8 karbownica- było  „regulacja temperatury od 150 do 230 st. C” jest: „regulacja temperatury, temperatura maksymalna: nie mniej niż 210 st. C”

- pozycja 9 prostownica  - było: „regulacja temperatury: 130 - 230 stopni C (cyfrowa)” jest:  „regulacja temperatury: , temperatura maksymalna: nie mniej niż 210 st. C”

 

Specyfikacja pozostałych pozycji oraz zadań pozostaje bez zmian.

 W zawiązku w wprowadzonymi zmianami, termin składania ofert zostaje przedłużony do 18.05.2018 (piątek).

Wszelkie informacje zostały zamieszczone w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1108802

Zapytanie ofertowe nr 8/2018/GAZ

04.05.2018

Szanowni Państwo!

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętów dydaktycznych do szkolnej pracowni zawodowej- kierunku Technik Usług Fryzjerskich w ramach realizowanego wraz z powiatem głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1108802

 Oferty należy składać do dnia 15.05.2018 r. Zapraszamy.

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

Zapytanie ofertowe nr 6/2018/GAZ - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

26.04.2018

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17

 

Niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 6/2018/GAZ), realizując zasadę konkurencyjności na dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej- geodezyjnej w narzędzia praktyczne dla placówki objętej wsparciem w ramach projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17 w ramach Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia w szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Zamawiający dokonał wyboru oferty firmy:

Geomatix Sp. z o.o. (ul. Zimowa 39, 40-318 Katowice NIP 6341853623, REGON 273182920)

Wyżej wymieniona oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe uzyskała najwyższą punktację w zestawieniu wszystkich złożonych ofert.

Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe nr 7/2018/GAZ - ANULOWANE!

20.04.2018

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego niniejszym informuje, że zapytanie zostaje anulowane zgodnie z zapisami treści zapytania ofertowego w punkcie 15.5. tj: "Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyny,na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy z wykonawcą."  Zamawiający informuje, że w trakcie procedury nie dokonał wyboru wykonawcy.

Zapytanie zostanie wznowione w najbliższych dniach. Stosowne informacje zostaną zmieszczone na stronie www. bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl , na stronie internetowej  www.firs.org.pl. Do oferentów, którzy przedstawili swoje oferty, informacje zostaną wysłane również mailowo.

Zapytanie ofertowe nr 7/2018/GAZ - UWAGA! ZAPYTANIE ANULOWANE

30.03.2018

Szanowni Państwo!

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętów dydaktycznych do szkolnej pracowni zawodowej- kierunku Technik Usług Fryzjerskich w ramach realizowanego wraz z powiatem głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Oferty należy składać do dnia 16.04.2018 r. Zapraszamy! 

Treść zapytania wraz załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1100868

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników.

 

Zapytanie ofertowe nr 6/2018/GAZ

30.03.2018

Szanowni Państwo!

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego serdecznie zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętów dydaktycznych w ramach realizowanego wraz z powiatem głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.
Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Oferty należy składać do dnia 11.04.2018 r. Zapraszamy!

Treść zapytania znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1100856

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników.

Zapytanie ofertowe nr 5/2018/GAZ - Informacja o wybranym wykonawcy

31.01.2018

Szanowni Państwo!

W zakresie zadania 1 (sprzęty dydaktyczne) została wyłoniona oferta nr 3 (firma: Infopomiar Usługi informatyczne i geodezyjne mgr Hubert Soluch, ul. Kotarbińksiego 4/51, 26-600 Radom NIP 7962425806 REGON 14075912). Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 11 595,00 zł brutto.

W zakresie zadania 2 (sprzęt specjalistyczny) została wyłoniona oferta nr 1 (firma Geomatix Sp. z o.o. ul. Zimowa 39, 40-318 Katowice NIP 6341853623, REGON 273182920). Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 59 940 zł brutto.

Informacje te znajdują się także w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

Stosowne zawiadomienia zostały również wysłane do Oferentów drogą mailową.

Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym!

  

 

Zapytanie ofertowe nr 4/2018/GAZ - Informacja o wybranym wykonawcy

30.01.2018

Szanowni Państwo!

W zakresie zadania 1 (sprzęty dydaktyczne) została wyłoniona oferta nr 3: firma: Drzewiarz-Bis Sp. z o.o ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno, NIP 4660270038, REGON 911328304 (data wpływu 24.01.2018r.). Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 12 702,9 zł brutto. 

W zakresie zadania 2 (sprzęt specjalistyczny) została wyłoniona oferta nr 5 : firma: TAKMA Tadeusz Tiuchty, ul. Poświęcka 1a, 51-128 Wrocław, NIP 9151004377, REGON 932677161243124277 (data wpływu 25.01.2018 r.). Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji Wartość zamówienia wynosi 98 892 zł brutto.

Informacje te znajdują się także w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

Stosowne zawiadomienia zostały również wysłane do Oferentów drogą mailową.

Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym!

Zapytanie ofertowe nr 3/2018/GAZ - Informacja o wybranym wykonawcy

24.01.2018

Szanowni Państwo!

W zakresie zadania 1 (literatura fachowa) została wyłoniona oferta nr 1: firma VICTOR Paweł Dulny, ul. Bażyńskich 33c/20, 87-100 Toruń, NIP 8792119197, REGON 341362360  (data wpływu 22.01.2018r.). Wartość zamówienia wynosi 10 042,07 zł brutto. 

W zakresie zadania 2 (pomoce dydaktyczne) została wyłoniona oferta nr 3 : firma EDUBAMA Aleksandra Przybyłek, ul. Niedobczycka 94, 44-200 Rybnik, NIP 6421190478, REGON 243124277 (data wpływu 22.01.2018 r.). Wartość zamówienia wynosi 15 755,25 zł brutto. 

W zakresie zadania 3 (meble oraz sprzęty) została wyłoniona oferta nr 4 : firma EDUBAMA Aleksandra Przybyłek, ul. Niedobczycka 94, 44-200 Rybnik, NIP 6421190478, REGON 243124277 (data wpływu 22.01.2018 r.). Wartość zamówienia wynosi 6 356,00 zł brutto.

Informacje te znajdują się także w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080506

Stosowne zawiadomienia zostały również wysłane do Oferentów drogą mailową.

Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym!

Informacje o Projekcie

18.12.2017

GŁOGOWSKA AKADEMIA ZAWODOWÓW

PROJEKT NR RPDS.10.04.01-02-0016/17

OKRES REALIZACJI: 01.10.2017 – 31.08.2019

Lider projektu: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
Partner: Powiat Głogowski

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów Technikum nr 6 i Technikum nr 2 w Głogowie poprzez  podniesienie efektywności kształcenia zawodowego dzięki:

 • objęciu uczniów szkoleniami i kursami zawodowymi dostosowanymi do rynku pracy i stażami zawodowymi,
 • podniesieniu kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego,
 • doposażeniu pracowni zawodowych. 

Cel projektu stanowi odpowiedź na główne problemy szkół objętych wsparciem, czyli konieczność:

 • dostosowania oferty kształcenia na kierunkach Technik Organizacji Reklamy, Usług Fryzjerskich, Obsługi Turystycznej, Geodeta, Leśnik,
 • zwiększenia przygotowania praktycznego uczniów do wykonywania zawodu,
 • modernizacji pracowni zawodowych z uwagi na przestarzałą bazę dydaktyczną,
 • aktualizacji kompetencji nauczycieli w zakresie potrzeb lokalnego rynku pracy. 

Projekt skierowany jest do:

 • 108 uczniów/ uczennic 72K/36M), w tym jedna osoba z niepełnosprawnością
 • 16 nauczycieli/ nauczycielek przedmiotów zawodowych (12K/4M)

Działania:

 1. Warsztaty zawodowe, zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy.
 2. Szkolenia zawodowe, zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy.
 3. Staże zawodowe wykraczające poza ramy praktyk szkolnych (70% uczestników projektu), w tym u pracodawców wpisujących się w obszar inteligentnych specjalizacji.
 4. Udział w szkoleniach i studiach podyplomowych nauczycieli, zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy.
 5. Doposażenie pracowni zawodowych.

 

Wartość projektu:  1 399 962,15 zł

Wkład funduszy europejskich w projekcie: 85% wartości projektu (1 256 027,92 zł)

Planowane efekty:

 • wyrównanie szans edukacyjnych uczniów pod względem płci oraz niepełnosprawności,
 • lepsze przygotowanie do dalszego kształcenia,
 • modernizacja oferty kształcenia zawodowego oraz jej dostosowania do potrzeb rynku pracy,
 • wyrównanie dysproporcji w wynikach egzaminów kobiet i mężczyzn,
 • trwała poprawa jakości kształcenia w szkołach objętych wsparciem.

 

Biuro projektu:

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego

ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław

tel. 71 72 42 298

 

Projekt „Głogowska Akademia Zawodowców”  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego, na podstawie umowy zawartej z Województwem Dolnośląskim- Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata  2014 – 2020.

 

Nasi Beneficjenci