Strzelińska Akademia Rozwoju


Województwo: dolnośląskie

Aktualności projektu

Terapeuta / Terapeutka Integracji Sensorycznej

07.08.2018

Praca na stanowisku terapeuty/ki integracji sensorycznej obejmować będzie zadania polegające na udzielaniu indywidualnego wsparcia terapeutycznego z zakresu integracji sensorycznej skierowanego do co najmniej 8 uczniów/uczennicosób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie. Docelowo, indywidualne wsparcie poszczególnych dzieci prowadzić ma do:

 • polepszenia koordynacji motoryki małej i dużej,
 • złagodzenia nadreaktywności / podreaktywności,
 • poprawy odbioru wrażeń sensorycznych,
 • poprawy koordynacji, równowagi, precyzji ruchów, zdolności manualnych,
 • poprawy sprawności fizycznej,
 • poprawy relacji społecznych,
 • zdolności do uczenia się: czytania, pisania, liczenia, rozumienia poleceń,
 • kontroli emocji, koncentracji uwagi,
 • wzrostu poczucia własnej wartości.

Wymagania Stawiane Wobec Osoby Zatrudnionej (Wykonawcy Zadania):

 

Wymagane Dokumenty Aplikacyjne

 

 1. Na ofertę  składają się następujące dokumenty aplikacyjne:
 1. Życiorys zawodowy / Curriculum Vitae (CV) wraz z oświadczeniem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
 2. Oferta cenowa (Załącznik nr 1);
 3. Kserokopie dyplomów/certyfikatów/świadectw/zaświadczeń potwierdzających posiadane  wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających pojedynczo lub łącznie min. 2-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu integracji sensorycznej w pracy z osobami z niepełnosprawnościami;
 1. Oferta musi być sporządzona na piśmie, czytelnie, w języku polskim.
 2. Oferta musi być podpisana.
 3. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.
 4. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
 5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.
 6. W sprawach związanych z postępowanie proszę kontaktować się pod numerem telefonu 794 587 136. Dopuszcza się komunikowanie, również za pomocą poczty elektronicznej (e‑mail:

  ).

Termin i Sposób Składania Dokumentów Aplikacyjnych:

 1. Dokumenty aplikacyjne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 24.08.2018 r.
 2. Dokumenty aplikacyjne należy składać w jednej z wymienionych form :
 • osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00 w siedzibie Biura Projektów Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław

lub

 • pocztą/kurierem tradycyjną/ym (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego (adres: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław) do godz. 17:00

lub

 • pocztą elektroniczną – poprzez wysyłkę zeskanowanych dokumentów na adres e-mail:

 1. Dokumenty aplikacyjne składane drogą pocztową lub elektroniczną powinny zostać opatrzone tytułem o następującej treści: „Rekrutacja na stanowisko: Terapeuta/ka integracji sensorycznej”

Szczegółowe informacje na temat ogłoszenia w załączonych załącznikach

sar_is_ogloszenie_rekrutacyjne.pdf

sar_is_ogloszenie_rekrutacyjne.docx

sar_is_zalacznik_1_formularz_ofertowy.pdf

sar_is_zalacznik_1_formularz_ofertowy_0.docx
 

Zapytanie ofertowe nr 3/2018/SAR

01.08.2018

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego zaprasza do składania ofert na doposażenie szkolnych pracowni w sprzęt i oprogramowanie komputerowe, urządzenia elektroniczne oraz multimedialne programy edukacyjne w ramach realizowanego wraz z Gminą Strzelin projektu RPDS.10.02.01-02-0040/17 "Strzelińska Akademia Rozwoju”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Postępowanie ma na celu wybór dostawcy/-ów doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt i oprogramowanie komputerowe, urządzenia elektroniczne oraz multimedialne programy edukacyjne placówek szkolnych w Gminie Strzelin.

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Załączniki do pobrania poniżej:

Zapytanie ofertowe nr 3/2018/SAR

Załącznik nr 1 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik 2A_Formularz ofertowy -Zadanie 1

Załącznik 2B_Formularz ofertowy -Zadanie 2

Załącznik 2C_Formularz ofertowy -Zadanie 3

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania

 

Treść zapytania  wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1128642#

 

Oferty należy składać do dnia 13.08.2018 r.

Zapraszamy!

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

30.07.2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy projektu „Strzelińska Akademia Rozwoju” nr RPDS.10.02.01-02-0040/17

 

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w odpowiedzi na zaproszenie do udziału  w   negocjacjach   cenowych prowadzonych   w   trybie   zamówienia   z   wolnej   ręki   na   realizację  zadania polegającego na dostarczeniu  doposażenia  szkolnej  pracowni  informatycznej  w  meble szkolne  (25 sztuk stołów komputerowych, 25 sztuk krzeseł obrotowych) informuje, iż najkorzystniejszą ofertę cenową spełniającą wymagania Zamawiającego przedłożyła firma:

PHU LEGRANT Katarzyna Nakoneczny-Kwartnik

57-220 Ziębice Ul. Podmiejska 51

NIP 887 161 73 92

 

Wartość zamówienia: 9 950,00 PLN brutto

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

30.07.2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy:

 • nazwa projektu:                                        „Strzelińska Akademia Rozwoju”
 • numer projektu:                                        RPDS.10.02.01-02-0040/17
 • zapytania ofertowego nr:                         2/2018/SAR

 

Niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 2/2018/SAR), realizując zasadę konkurencyjności na dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni: przyrodniczej, matematycznej oraz informatycznej w pomoce dydaktyczne dla placówek objętych wsparciem w ramach projektu „Strzelińska Akademia Rozwoju” nr RPDS.10.02.01-02-0040/17 w ramach Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne

Zamawiający dokonał  następujących wyborów:

 

W zakresie zadania 1:        Pomoce dydaktyczne – doposażenie szkolnej pracowni przyrodniczej

Zamawiający wyłonił jako najkorzystniejszą i spełniającą wymogi ofertę firmy:

VICTOR Paweł Dulny, ul. Bażyńskich 33c/20, 87-100 Toruń, NIP 8792119197 REGON 341362360

Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, po rezygnacji z realizacji zadania przez firmę Biur-POL

Zbigniew Sobień oferta firmy Victor Paweł Dulny uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Data wpływu oferty: 04.07.2018 r. Cena: 42 844,97 zł brutto

 

W zakresie zadania 2:        Pomoce dydaktyczne – doposażenie szkolnej pracowni matematycznej

Zamawiający wyłonił jako najkorzystniejszą i spełniającą wymogi ofertę firmy:

Educarium Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz, NIP 5542684799  REGON 340157860

Wymieniona oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe uzyskała najwyższą punktację w zestawieniu wszystkich złożonych ofert na zadanie 2. Data wpływu oferty: 2018-07-03. Wartość zamówienia wynosi: 3 090,00 zł brutto.

 

W zakresie zadania 3:        Meble szkolne – doposażenie szkolnej pracowni informatycznej

Zamawiający nie dokonał wyboru oferty. Na realizację zadania nie wpłynęły oferty.

 

W zakresie zadania 4:        Pomoce dydaktyczne do nauki pierwszej pomocy

Zamawiający wyłonił jako najkorzystniejszą i spełniającą wymogi ofertę firmy:

BOXMET MEDICAL SP z o.o., Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce, NIP: 882 203 82 05 Regon: 020546953

Wymieniona oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe uzyskała najwyższą punktację w zestawieniu wszystkich złożonych ofert na zadanie 4. Data wpływu oferty: 2018-07-03. Wartość zamówienia wynosi: 2 743,34 zł brutto.

Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

11.07.2018

Niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 2/2018/SAR), realizując zasadę konkurencyjności na dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni: przyrodniczej, matematycznej oraz informatycznej w pomoce dydaktyczne dla placówek objętych wsparciem w ramach projektu „Strzelińska Akademia Rozwoju” nr RPDS.10.02.01-02-0040/17 w ramach Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne

Zamawiający dokonał  następujących wyborów:

W zakresie zadania 1:    Pomoce dydaktyczne – doposażenie szkolnej pracowni przyrodniczej

Zamawiający wyłonił jako najkorzystniejszą i spełniającą wymogi ofertę firmy:

Biur-POL Zbigniew Sobień, 26-600  Radom, ul. 1905 Roku 60, NIP: 7961021811 REGON: 670821399

Wymieniona oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe uzyskała najwyższą punktację w zestawieniu wszystkich złożonych ofert na zadanie 1. Data wpływu oferty: 04.07.2018 r.

Wartość zamówienia wynosi: 37 017,50 zł brutto

 

W zakresie zadania 2:    Pomoce dydaktyczne – doposażenie szkolnej pracowni matematycznej

Zamawiający wyłonił jako najkorzystniejszą i spełniającą wymogi ofertę firmy:

Educarium Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz, NIP 5542684799  REGON 340157860

Wymieniona oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe uzyskała najwyższą punktację w zestawieniu wszystkich złożonych ofert na zadanie 2.
Data wpływu oferty: 2018-07-03.                   
Wartość zamówienia wynosi: 3 090,00 zł brutto.

 

W zakresie zadania 3:    Meble szkolne – doposażenie szkolnej pracowni informatycznej

Zamawiający nie dokonał wyboru oferty. Na realizację zadania nie wpłynęły oferty.

 

W zakresie zadania 4:    Pomoce dydaktyczne do nauki pierwszej pomocy

Zamawiający wyłonił jako najkorzystniejszą i spełniającą wymogi ofertę firmy:

BOXMET MEDICAL SP z o.o., Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce, NIP: 882 203 82 05 Regon: 020546953

Wymieniona oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe uzyskała najwyższą punktację w zestawieniu wszystkich złożonych ofert na zadanie 4.
Data wpływu oferty: 2018-07-03.                   
Wartość zamówienia wynosi: 2 743,34 zł brutto.

 

Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.

 

 

 

Stypendia dla ucznów w ramach projektu "Strzelińska Akademia Rozwoju"

28.05.2018

W roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu "Strzelińska Akademia Rozwoju" wsparciem stypendialnym w wysokości 400 zł/m-c zostało objętych:

- 8 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Strzelinie

- 6 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelinie

- 3 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Białym Kościele

- 2 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kuropatniku

Serdecznie gratulujemy stypendystom. 

Nabór na wsparcie stypendialne w ramach projektu ""Strzelińska Akademia Rozwoju"  na kolejny rok szkolny 2018/2019 zostanie przeprowadzony na początku września 2018. 

Poniżej publikujemy regulamin przyznawania i przekazywania pomocy stypendialnej wraz z załącznikami.

Szkolenia dla nauczycieli rozpoczęte

19.01.2018

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w ramach projektu „Strzelińska Akademia Rozwoju” rozpoczęliśmy realizację wsparcia dla nauczycieli. Z dniem 12.01.2017 ruszyły szkolenia z zakresu TIK dla nauczycieli SP5 w Strzelinie. Wszystkim nauczycielom objętym wsparciem zapewniliśmy materiały szkoleniowe oraz catering.  Poniżej zamieszczamy harmonogram szkoleń TIK dla szkół: SP5 w Strzelinie oraz SP w Kuropatniku. We wszystkich szkołach objętych wsparciem tj. SP5 i 4 w Strzelinie, SP w Białym Kościele i Kuropatniku rozpoczęły się zajęcia dodatkowe dla uczniów. Szkołom przekazano także materiały szkoleniowe na zajęcia dodatkowe.

Załącznik - Harmonogram szkoleń

Zapytanie ofertowe

02.01.2018

Szanowni Państwo!

poniżej zamieszczamy zapytanie o przedstawienie oferty na dostawę pomocy dydaktycznych oraz sprzętu dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w SP 5 w Strzelinie, SP w Kuropatniku i SP w Białym Kościele.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe_dostawa pomocy dydaktycznych

Formularz ofertowy

Informacje o Projekcie

18.12.2017

STRZELIŃSKA AKADEMIA ROZWOJU

PROJEKT NR RPDS.10.02.01-02-0040/17

OKRES REALIZACJI: 01.09.2017 – 30.06.2019

 

Lider projektu: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
Partner: Gmina Strzelin

Celem Projektu jest podniesienie efektywności nauczania w Szkołach Podstawowych nr 4 i 5 w Strzelinie oraz Szkole Podstawowej w Kuropatniku i Białym Kościele poprzez:

 • przeprowadzenie dla uczniów zajęć podnoszących kompetencje kluczowe z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego i niemieckiego, informatyki,
 • przeprowadzenie zajęć z indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi,
 • podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez udział w kursach z zakresu indywidualizacji pracy z uczniem i kursach nauczania, TIK oraz udział w studiach podyplomowych,
 • doposażenie pracowni informatycznych, przedmiotów przyrodniczych i pedagogiczno-psychologicznej.

Projekt skierowany jest do:

 • 600 uczniów uczniów/ uczennic (290K310M)
 • 20 nauczycieli/ nauczycielek (17K3M)

Działania:

 1. Zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów z języka angielskiego i niemieckiego.
 2. Zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów z bloku przedmiotów przyrodniczych i matematyki.
 3. Warsztaty informatyczne.
 4. Zajęcia specjalistyczne z zakresu wsparcia uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych (indywidualne).
 5. Kursy z zakresu TIK (technologie informacyjno – komunikacyjne) dla nauczycieli.
 6. Studia podyplomowe dla nauczycieli. 
 7. Kursy z zakresu pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych dla nauczycieli.
 8. Kursy podnoszące kwalifikacje nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych.
 9. Wsparcie stypendialne dla uczniów.    
 10. Doposażenie pracowni informatycznych, przedmiotów przyrodniczych i pedagogiczno – psychologicznych

Wartość projektu:  1 451 235,85 zł

Wkład funduszy europejskich w projekcie: 85% wartości projektu (1 233 550,47zł)

Planowane efekty:

 • jest podniesienie efektywności nauczania w Szkołach Podstawowych nr 4 i 5 w Strzelinie oraz Szkole Podstawowej w Kuropatniku i Białym Kościele,
 • zwiększenie kompetencji  20 nauczycieli i nauczycielek oraz  600 uczniów i uczennic.

 

Biuro projektu:

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego

ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław

tel. 71 72 42 298 

Projekt „Strzelińska Akademia Rozwoju” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego, na podstawie umowy zawartej z Województwem Dolnośląskim- Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata  2014 – 2020.

 

 

Nasi Beneficjenci