3 CZ 2022

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego realizująca projekt „Czas zmian” nr RPWP.07.01.02-30-0031/22 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie, 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, 

zwraca się z prośbą o przedstawienie wyceny usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego 

„Pracownik fizyczny w produkcji i pracach prostych”.

 

Zapraszamy do składania ofert!

Nasi Beneficjenci