Akademia Rozwoju


Województwo: dolnośląskie

Aktualności projektu:

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 15/2020/AR

15.04.2020

Szanowni Państwo

niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 14/2020/AR), realizując zasadę konkurencyjności „Dostarczenie doposażenia (projekt wraz z wykonaniem) pracowni fizyko-chemicznej oraz mebli i pomocy dydaktycznych szkolnych do pracowni matematycznej w ramach projektu Akademia Rozwoju.” nr RPDS.10.02.01-02-0067/18 w ramach Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,  Zamawiający ogłasza iż:

W zakresie  zadania 1 (Dostarczenie doposażenia (projekt wraz z wykonaniem) pracowni fizyko-chemicznej) – została wyłoniona oferta firmy "Tawo” Tadeusz Flieger, ul. Grochowska 12, 60-277 Poznań, która była zgodna z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Z oferentem podjęto negocjacje, które zakończyły się pozytywnie. Wartość zamówienia wynosi 62 976,00  brutto.  Data wpływu oferty: 03.04.2020, godz.: 23:59. 

W zakresie Zadanie nr 2 (Dostarczenie mebli szkolnych do pracowni matematycznej)została wyłoniona oferta firmy "Nowa Szoła sp. z o.o.,  ul. POW 25 90-248 Łódź, NIP 7250013378, REGON 471014170, która była zgodna z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 6 840,00  brutto.  Data wpływu oferty: 03.04.2020, godz.: 17:15. 

W zakresie Zadanie nr 3 (Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni matematycznej) nie wybrano wykonawcy ze względu na brak ofert.

Informacje o wynikach zapytania ofertowego są również umieszczone na stronie ogłoszenia w bazie konkurencyjności:   https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

Dziękujemy za udział w zapytaniu. 

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI DOSTARCZENIE DOPOSAŻENIA (PROJEKT WRAZ Z WYKONANIEM) PRACOWNI FIZYKO-CHEMICZNEJ ORAZ DOPOSAŻENIE SALI MATEMATYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU AKADEMIA ROZWOJU

26.03.2020

Szanowni Państwo!

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na wyposażenia szkolnych pracowni w ramach projektu Projekt „Akademia Rozwoju” realizowanego przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego w partnerstwie z Gminą Legnickie Pole i Markiem Zatajskim współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Dostarczenie doposażenia (projekt wraz z wykonaniem) pracowni fizyko-chemicznej oraz mebli i pomocy dydaktycznych szkolnych do pracowni matematycznej w ramach projektu Akademia Rozwoju.

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

Oferty należy składać do dnia 03.04.2020 r.

Zapraszamy!

Anulowanie Zapytania Ofertowego 14/2020/AR

25.03.2020

Dzień dobry

 

Informujemy, że  Zapytanie ofertowe nr 14/2020/AR z dnia 6.03.2020 r. „Dostarczenie doposażenia (projekt wraz z wykonaniem) pracowni fizyko-chemicznej  w ramach projektu Akademia Rozwoju”,
zosatło anulowane w całość, powołując się na zapisy pkt. 15.5. „Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w całości lub części bez podawania przyczyny, na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy z wykonawcą.”

Dziekujęmy za zaiteresowanie postepowaniem, będziemy na bieżąco informować o wznowieniu postepowania.

Zmiany w zapisach w SPECYFIKACJI MINIMALNEJ ZO/14/2020/AR

11.03.2020

W związku ze zdiagnozowaniem zapisów błędnych oraz nieistotnych dla specyfikacji zostaje zmieniona treść zapytaniam ofertowego w zakresie SPECYFIKACJI MINIMALNEJ W PKT.:
pkt. 2 Szafa metalowa z odciągiem - na szkło laboratoryjne z szufladami - wykreślono zapis " z odciągiem"
pkt. 3 Szafa metalowa z odciągiem - na szkło laboratoryjne przeszklona - wykreślono zapis " z odciągiem" oraz zmieniono zapis - "cała przeszklona do montażu lub górna część szafy przeszklona dolna część pełna"

W związku z faktem, że zmiany nie wpływają na zawężenie dostępności postępowania termin składania ofert nie zostaje zmieniony.

Proszę o zapoznanie się z uaktualnionymi zapisami Specyfikacji Minimalnej oraz prosimy o posługiwanie się załacznikiem - "Załącznik nr 2_Formularz ofertowy do zadania" z zaktualizowanej wersji.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami w załącznikach.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI Dostarczenie doposażenia (projekt wraz z wykonaniem) pracowni fizyko-chemicznej w ramach projektu Akademia Rozwoju

06.03.2020

Szanowni Państwo!

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na wyposażenia szkolnych pracowni w ramach projektu Projekt „Akademia Rozwoju” realizowanego przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego w partnerstwie z Gminą Legnickie Pole i Markiem Zatajskim współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Dostarczenie doposażenia (projekt wraz z wykonaniem) pracowni fizyko-chemicznej w ramach projektu Akademia Rozwoju.

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

Oferty należy składać do dnia 19.03.2020 r.

Zapraszamy!

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 13/2019/AR

10.12.2019

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 13/2019/AR), realizując zasadę konkurencyjności na  „Dostarczenie wyposażenia szkolnych pracowni w sprzęty i pomoce w ramach projektu Akademia Rozwoju” nr RPDS.10.02.01-02-0067/18 w ramach Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,Zamawiający dokonał analizy ofert, w wyniku czego ogłasza iż:

 

W zakresie Zadanie nr 1 (Walizka logopedyczna): została wyłoniona oferta firmy P.W.D. Apex, ul. Kopernika 12, 97-500 Radomsko, NIP 7721042067 REGON 590517849. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 619,92 zł brutto.  Data wpływu oferty: 09.12.2019, godz. 09:49.

W zakresie Zadanie nr 2 (Huśtawka pajęczyna): została wyłoniona oferta firmy Nowa Szkoła Sp. z o.o., ul. POW 25, 90-248 Łódź, NIP 7250013378 REGON 471014170. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 145,00 zł brutto.  Data wpływu oferty: 09.12.20191, godz. 13:07.

W zakresie Zadanie nr 3 (Basen z piłeczkami): została wyłoniona oferta firmy Nowa Szkoła Sp. z o.o., ul. POW 25, 90-248 Łódź, NIP 7250013378 REGON 471014170. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 1 992,00 zł brutto.  Data wpływu oferty: 09.12.20191, godz. 13:07.

W zakresie Zadanie nr 4 (przezroczyste kształty): została wyłoniona oferta firmy Nowa Szkoła Sp. z o.o., ul. POW 25, 90-248 Łódź, NIP 7250013378 REGON 471014170. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 213,00 zł brutto.  Data wpływu oferty: 09.12.20191, godz. 13:07.

W zakresie Zadanie nr 5 (Środki czystości): nie wybrano wykonawcy ze względu na brak ofert.

W zakresie Zadanie nr 6 (Fartuchy ochronne): została wyłoniona oferta firmy Nowa Szkoła Sp. z o.o., ul. POW 25, 90-248 Łódź, NIP 7250013378 REGON 471014170. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 810,00 zł brutto.  Data wpływu oferty: 09.12.20191, godz. 13:07.
 

Informacje o wynikach zapytania ofertowego są również umieszczone na stronie ogłoszenia w bazie konkurencyjności:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220739

Dziękujemy za udział w zapytaniu.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 12/2019/AR

10.12.2019

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 12/2019/AR), realizując zasadę konkurencyjności na  „Dostarczenie wyposażenie szkolnych pracowni w ramach projektu Akademia Rozwoju” nr RPDS.10.02.01-02-0067/18 w ramach Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,

Zamawiający dokonał analizy ofert, w wyniku czego ogłasza iż:

W zakresie Zadanie nr 1 (Meble): została wyłoniona oferta firmy Nowa Szkoła sp. z o.o., ul. POW 25, 90-248 Łódź, NIP 7250013378 REGON 471014170. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 1 349,00  zł brutto.  Data wpływu oferty: 09.12.2019, godz. 13:05.

W zakresie Zadanie nr 2 (Stół warsztatowy i narzędzia): nie wybrano wykonaawcy ze względu na brak ofert.

W zakresie Zadanie nr 3 (Stolik świetlny): została wyłoniona oferta firmy Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź, NIP 725 193 34 48, REGON 100283710Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 533,91 zł brutto.  Data wpływu oferty: 06.12.2019, godz. 15:16.

W zakresie Zadanie nr 4 (suszarka do prac plastycznych): została wyłoniona oferta firmy Nowa Szkoła sp. z o.o., ul. POW 25, 90-248 Łódź, NIP 7250013378 REGON 471014170. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 117,00 zł brutto.  Data wpływu oferty: 09.12.2019, godz. 13:05.

Informacje o wynikach zapytania ofertowego są również umieszczone na stronie ogłoszenia w bazie konkurencyjności:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220719

Dziękujemy za udział w zapytaniu.

Zapytanie ofertowe nr 13/2019/AR

02.12.2019

Szanowni Państwo!

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na wyposażenia szkolnych pracowni w ramach projektu Projekt „Akademia Rozwoju” realizowanego przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego w partnerstwie z Gminą Legnickie Pole i Markiem Zatajskim współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Dostarczenie wyposażenia szkolnych pracowni w sprzęty i pomoce w ramach projektu Akademia Rozwoju

Podział na zadania:

Zadanie 1 Walizka logopedyczna

Zadanie 2 Huśtawka pajęczyna .

Zadanie 3 Basen z piłeczkami

Zadanie 4 przezroczyste kształty

Zadanie 5. Środki czystości

Zadanie 6. Fartuchy ochronne

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (zadanie 1 i/lub zadanie 2 i/lub zadanie 3 i/lub zadanie 4 i/lub zadanie 5 i/lub zadanie 6).

 

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220739

Oferty należy składać do dnia 09.12.2019r.

Zapraszamy!

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

Zapytanie ofertowe nr 12/2019/AR

02.12.2019

Szanowni Państwo!

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na wyposażenia szkolnych pracowni w ramach projektu Projekt „Akademia Rozwoju” realizowanego przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego w partnerstwie z Gminą Legnickie Pole i Markiem Zatajskim współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Dostarczenie wyposażenie szkolnych pracowni w ramach projektu Akademia Rozwoju

Podział na zadania:

Zadanie 1 Meble

Zadanie 2 Stół warsztatowy i narzędzia .

Zadanie 3 Stolik świetlny

Zadanie 4 suszarka do prac plastycznych

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (zadanie 1 i/lub zadanie 2 i/lub zadanie 3 i/lub zadanie 4).

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220719

Oferty należy składać do dnia 09.12.2019r.

Zapraszamy!

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 11/2019/AR

13.11.2019

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 11/2019/AR

dotyczy projektu „Akademia Rozwoju”

nr RPDS.10.02.01-02-0067/18

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 11/2019/AR), realizując zasadę konkurencyjności na  Dostarczenie doposażenia  w pomoce do pracowni arteterapii i socjoterapii  dla Terapeutycznej Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Bartoszowie

w ramach projektu „Akademia Rozwoju” nr RPDS.10.02.01-02-0067/18 w ramach Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,

Zamawiający dokonał analizy ofert, w wyniku czego ogłasza iż:

W zakresie Zadanie nr 1 (Dostawa pomocy do muzykoterapii): została wyłoniona oferta firmy VICTOR Paweł Dulny, ul. Wybickiego 8e/6, 87-100 Toruń NIP 879 211 91 97 REGON 341362360. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 4 229,40 zł brutto.  Data wpływu oferty: 05.11.2019, g. 23:24.

W zakresie Zadania nr 2 (Dostawa pomocy do arteterapii – materiały plastyczne): została wyłoniona oferta firmy Nowa Szkoła sp. z o.o., ul. POW 25, 90-248 Łódź, NIP 7250013378 REGON 471014170. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 6 873,00 zł brutto.  Data wpływu oferty: 04.11.2019, g. 10:49.

W zakresie Zadania nr 3 (Dostawa pomocy do socjoterapii – przedmioty gospodarstwa domowego): została wyłoniona oferta firmy VICTOR Paweł Dulny, ul. Wybickiego 8e/6, 87-100 Toruń NIP 879 211 91 97 REGON 341362360. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 979,20 zł brutto.  Data wpływu oferty: 05.11.2019, g. 23:03.

Informacje o wynikach zapytania ofertowego są również umieszczone na stronie ogłoszenia w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1214478

Dziękujemy za udział w zapytaniu.

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE DLA NAUCZYCIELI/NAUCZYCIELEK: KURSY Z ZAKRESU PRACY Z UCZNIEM O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH

06.11.2019

Szanowni Państwo,

w załączniku zamieszczamy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie dla nauczycieli i nauczycielek: kursy z zakresu pracy z uczniem o szczególnych potrzebach.

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 10/2019/AR

06.11.2019

dotyczy projektu „Akademia Rozwoju”

nr RPDS.10.02.01-02-0067/18

niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 10/2019/AR), realizując zasadę konkurencyjności na  „Dostarczenie doposażenia pracowni terapeutycznych w pomoce dydaktyczne i specjalistyczne w ramach projektu Akademia Rozwoju.” w ramach projektu „Akademia Rozwoju” nr RPDS.10.02.01-02-0067/18 w ramach Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,

Zamawiający dokonał analizy ofert, w wyniku czego ogłasza iż:

W zakresie Zadanie nr 1 (Dostawa pomocy logopedycznych): została wyłoniona oferta firmy P.W.D. Apex, ul. Kopernika 12, 97-500 Radomsko NIP 7721042067 REGON 590517849. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 18 874,95 zł brutto.  Data wpływu oferty: 30.10.2019 g. 14:44.

 

W zakresie Zadania nr 2 (Dostawa pomocy do prowadzenia socjoterapii, ergoterapii i terapii pedagogicznej): została wyłoniona oferta firmy P.W.D. Apex, ul. Kopernika 12, 97-500 Radomsko NIP 7721042067 REGON 590517849 . Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 3 383,01 zł brutto.  Data wpływu oferty: 30.10.2019 g. 14:44.

 

W zakresie Zadania nr 3 (Doposażenie w pomoce do diagnozy i pracy z uczniami z różnymi niepełnosprawnościami): została wyłoniona oferta firmy VICTOR Paweł Dulny, ul. Wybickiego 8e/6, 87-100 Toruń NIP 879 211 91 97 REGON 341362360. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 1 974,00 zł brutto.  Data wpływu oferty: 30.10.2019, g. 22:29

 

Informacje o wynikach zapytania ofertowego są również umieszczone na stronie ogłoszenia w bazie konkurencyjności:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213647

Dziękujemy za udział w zapytaniu.

 

HARMONOGRAM WSPARCIA – ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW NIEPUBLICZNEJ TERAPEUTYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ W BARTOSZOWIE

30.10.2019

 

Szanowni Państwo,

w załączniku zamieszczamy Harmonogram wsparcia na listopad i grudzień  2019 - zajęcia dla uczniów z Terapeutycznej Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Bartoszowie.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/AR/2019

28.10.2019

SZANOWNI PAŃSTWO,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu partnerskiego (z udziałem Gminy Legnickie Pole i Markiem Zatajskim ) pn. " Akademia Rozwoju” nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0067/18  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na  :

Dostarczenie doposażenia  w pomoce do pracowni arteterapii i socjoterapii  dla Terapeutycznej Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Bartoszowie

Zadanie 1 Dostawa pomocy do muzykoterapii.

Zadanie 2 Dostawa pomocy do arteterapii – materiały plastyczne.

Zadanie 3 Dostawa pomocy do socjoterapii – przedmioty gospodarstwa domowego.

 

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Numer CPV         Opis

39162100-6         Pomoce dydaktyczne

 

Zapytanie opublikowane jest:

       •     w Bazie konkurencyjności funduszy europejskich pod adresem

           https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1214478#

 

Termin składania ofert: do 05.11.2019 r.

 

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną dokumentacją i do udziału w postępowaniu.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/AR/2019

23.10.2019

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu partnerskiego (z udziałem Gminy Legnickie Pole i Markiem Zatajskim ) pn. " Akademia Rozwoju” nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0067/18  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na  Dostarczenie doposażenia pracowni terapeutycznych w pomoce dydaktyczne i specjalistyczne w ramach projektu Akademia Rozwoju.

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Numer CPV         Opis

39162100-6         Pomoce dydaktyczne

Zapytanie opublikowane jest:

       •     w Bazie konkurencyjności funduszy europejskich pod adresem

           https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213647

Termin składania ofert: do 30.10.2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną dokumentacją i do udziału w postępowaniu.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 9/2019/AR

03.10.2019

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 9/2019/AR

dotyczy projektu „Akademia Rozwoju”

nr RPDS.10.02.01-02-0067/18

niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 9/2019/AR), realizując zasadę konkurencyjności na  „Dostarczenie mebli do pracowni  logopedii dla Terapeutycznej Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Bartoszowie” w ramach projektu „Akademia Rozwoju” nr RPDS.10.02.01-02-0067/18 w ramach Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,

Zamawiający dokonał analizy ofert, w wyniku czego ogłasza iż:
- nie dokonano wyboru wykonawcy z powodu braku ofert spełniających kryteria udziału w postępowaniu.

 

Informacje o wynikach zapytania ofertowego są również umieszczone na stronie ogłoszenia w bazie konkurencyjności:  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1207408#

Dziękujemy za udział w zapytaniu.

HARMONOGRAM WSPARCIA – ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW NIEPUBLICZNEJ TERAPEUTYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ W BARTOSZOWIE

27.09.2019

Szanowni Państwo,

 

w załączniku zamieszczamy Harmonogram wsparcia na październik 2019 - zajęcia dla uczniów z Terapeutycznej Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Bartoszowie.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/AR/2019

20.09.2019

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu partnerskiego (z udziałem Gminy Legnickie Pole i Markiem Zatajskim ) pn. " Akademia Rozwoju” nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0067/18  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na  Dostarczenie mebli do pracowni  logopedii dla Terapeutycznej Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Bartoszowie.

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Numer CPV         Opis

39160000-1 Meble szkolne

39161000-8 Meble przedszkolne

39150000-8 Różne meble i wyposażenie

39120000-9 Stoły, kredensy, biurka i biblioteczki

39110000-6 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części

Zapytanie opublikowane jest:

       •     w Bazie konkurencyjności funduszy europejskich pod adresem

           https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/user/publication/edit/1207408

Termin składania ofert: do 30.09.2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną dokumentacją i do udziału w postępowaniu.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 8/2019/AR

13.09.2019

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 8/2019/AR

dotyczy projektu „Akademia Rozwoju”

nr RPDS.10.02.01-02-0067/18

niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 5/2019/AR), realizując zasadę konkurencyjności na  „Dostarczenie mebli do pracowni terapeutycznych:  arteterapii, logopedii, socjoterapii i ergoterapii dla Terapeutycznej Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Bartoszowie.”w ramach projektu „Akademia Rozwoju” nr RPDS.10.02.01-02-0067/18 w ramach Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,

Zamawiający dokonał analizy ofert, w wyniku czego ogłasza iż:
- dla realizacji zadania 1: Dostawa mebli do pracowni logopedycznej: nie dokonano wyboru wykonawcy z powodu braku ofert spełniających kryteria udziału w postępowaniu.
- dla realizacji zadania 2: Dostawa mebli do pracowni socjoterapii i ergoterapii : dokonano wyboru oferty firmy Nowa Szkoła Sp. z o.o., ul. POW 25, 90-248 Łódź, NIP 7250013378, REGON 471014170 Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 5710,00 zł brutto.
- dla realizacji zadania 3: Dostawa mebli do pracowni arteterapii: dokonano wyboru oferty firmy Nowa Szkoła Sp. z o.o., ul. POW 25, 90-248 Łódź, NIP 7250013378, REGON 471014170 Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 5383,40 zł brutto.

Informacje o wynikach zapytania ofertowego są również umieszczone na stronie ogłoszenia w bazie konkurencyjności:  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201380#

Dziękujemy za udział w zapytaniu.

HARMONOGRAM WSPARCIA – ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGNICKIM POLU NA ROK 2019/2020

02.09.2019

Szanowni Państwo,

w załączniku zamieszczamy Harmonogram wsparcia na wrzesień, październik, listopad i grudzień 2019 - zajęcia dla uczniów z Zespołu Szkół w Legnickim Polu.

HARMONOGRAM WSPARCIA – ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW NIEPUBLICZNEJ TERAPEUTYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ W BARTOSZOWIE

02.09.2019

Szanowni Państwo,

w załączniku zamieszczamy Harmonogram wsparcia na wrzesień  2019 - zajęcia dla uczniów z Terapeutycznej Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Bartoszowie.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/AR/2019

19.08.2019

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu partnerskiego (z udziałem Gminy Legnickie Pole i Markiem Zatajskim ) pn. " Akademia Rozwoju” nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0067/18  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na  Dostarczenie mebli do pracowni terapeutycznych:  arteterapii, logopedii, socjoterapii i ergoterapii dla Terapeutycznej Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Bartoszowie.

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Numer CPV         Opis

39160000-1 Meble szkolne

39161000-8 Meble przedszkolne

39150000-8 Różne meble i wyposażenie

39120000-9 Stoły, kredensy, biurka i biblioteczki

39110000-6 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części

       •     w Bazie konkurencyjności funduszy europejskich pod adresem

             https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201380

Termin składania ofert: do 26.08.2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną dokumentacją i do udziału w postępowaniu.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 6/2019/AR

19.08.2019

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 6/2019/AR

dotyczy projektu „Akademia Rozwoju”

nr RPDS.10.02.01-02-0067/18

 

niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 6/2019/AR), realizując zasadę konkurencyjności na  „Dostarczenie mebli do pracowni terapeutycznych: arteterapii, logopedii, socjoterapii i ergoterapii dla Terapeutycznej Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Bartoszowie.” w ramach projektu „Akademia Rozwoju” nr RPDS.10.02.01-02-0067/18 w ramach Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,

Zamawiający ogłasza, że :

Zadanie 1 : Dostawa mebli do pracowni logopedycznej : Nierozstrzygnięte - Powołując się na zapisy pkt. 15.5 Zapytania ofertowego 6/2019/AR część postępowania w zakresie zadania 1 została anulowana. W związku z powyższym nie przeprowadzono analizy ofert

Zadanie 2: Dostawa mebli do pracowni socjoterapii i ergoterapii : Nierozstrzygnięte - Powołując się na zapisy pkt. 15.5 Zapytania ofertowego 6/2019/AR część postępowania w zakresie zadania 2 została anulowana. W związku z powyższym nie przeprowadzono analizy ofert

Zadanie 3: Dostawa mebli do pracowni arteterapii : Nierozstrzygnięte - Powołując się na zapisy pkt. 15.5 Zapytania ofertowego 6/2019/AR część postępowania w zakresie zadania 3 została anulowana. W związku z powyższym nie przeprowadzono analizy ofert

Informacje o wynikach zapytania ofertowego są również umieszczone na stronie

 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1198549

Dziękujemy za udział w zapytaniu.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 7/2019/AR

14.08.2019

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 7/2019/AR

dotyczy projektu „Akademia Rozwoju”

nr RPDS.10.02.01-02-0067/18

 

niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 7/2019/AR), realizując zasadę konkurencyjności na  „Dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni chemicznej - pomoce dydaktyczne - dla Zespołu Szkół w Legnickim Polu” w ramach projektu „Akademia Rozwoju” nr RPDS.10.02.01-02-0067/18 w ramach Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,

Zamawiający dokonał analizy ofert, w wyniku czego ogłasza, iż dla realizacji zapytania ofertowego dokonano wyboru oferty firmy Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe "CHEMLAND" ul. Usługowa 3, 73-110 Stargard , NIP 8540023641, REGON 810598370 . Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 13957,12 zł brutto.

Informacje o wynikach zapytania ofertowego są również umieszczone na stronie ogłoszenia w bazie konkurencyjności:  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1199114

Dziękujemy za udział w zapytaniu.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2019/AR

05.08.2019

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu partnerskiego (z udziałem Gminy Legnickie Pole i Markiem Zatajskim ) pn. " Akademia Rozwoju” nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0067/18  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na Dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni chemicznej - pomoce dydaktyczne - dla Zespołu Szkół w Legnickim Polu

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Numer CPV         Opis

39162100-6     Pomoce dydaktyczne

38000000-5     Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny

38300000-8     Przyrządy do pomiaru

 

       •      Postępowanie zostało zamieszczone: w Bazie konkurencyjności funduszy europejskich pod adresem:
              https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1199114

Termin składania ofert: do 12.08.2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną dokumentacją i do udziału w postępowaniu.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/AR/2019

01.08.2019

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu partnerskiego (z udziałem Gminy Legnickie Pole i Markiem Zatajskim ) pn. " Akademia Rozwoju” nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0067/18  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na  Dostarczenie mebli do pracowni terapeutycznych:  arteterapii, logopedii, socjoterapii i ergoterapii dla Terapeutycznej Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Bartoszowie.

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Numer CPV         Opis

39160000-1 Meble szkolne

39161000-8 Meble przedszkolne

39150000-8 Różne meble i wyposażenie

39120000-9 Stoły, kredensy, biurka i biblioteczki

39110000-6 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części

       •     w Bazie konkurencyjności funduszy europejskich pod adresem

             https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1198549

Termin składania ofert: do 09.08.2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną dokumentacją i do udziału w postępowaniu.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 5/2019/AR

31.07.2019

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 5/2019/AR

dotyczy projektu „Akademia Rozwoju”

nr RPDS.10.02.01-02-0067/18

 

niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 5/2019/AR), realizując zasadę konkurencyjności na  „Dostarczenie mebli do pracowni terapeutycznych:  arteterapii, logopedii, socjoterapii i ergoterapii dla Terapeutycznej Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Bartoszowie.”w ramach projektu „Akademia Rozwoju” nr RPDS.10.02.01-02-0067/18 w ramach Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,

 

Zamawiający dokonał analizy ofert, w wyniku czego ogłasza iż:

- dla realizacji zadania 1: nie dokonano wyboru wykonawcy z powodu braku ofert spełniających kryteria udziału w postępowaniu 

- dla realizacji zadania 2: nie dokonano wyboru wykonawcy z powodu braku ofert spełniających kryteria udziału w postępowaniu

- dla realizacji zadanie 3: nie dokonano wyboru wykonawcy z powodu braku ofert spełniających kryteria udziału w postępowaniu

Informacje o wynikach zapytania ofertowego są również umieszczone na stronie ogłoszenia w bazie konkurencyjności:  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195189

 

Dziękujemy za udział w zapytaniu.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/AR/2019

16.07.2019

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu partnerskiego (z udziałem Gminy Legnickie Pole i Markiem Zatajskim ) pn. " Akademia Rozwoju” nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0067/18  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na  Dostarczenie mebli do pracowni terapeutycznych:  arteterapii, logopedii, socjoterapii i ergoterapii dla Terapeutycznej Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Bartoszowie.

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Numer CPV         Opis

39160000-1 Meble szkolne

39161000-8 Meble przedszkolne

39150000-8 Różne meble i wyposażenie

39120000-9 Stoły, kredensy, biurka i biblioteczki

39110000-6 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części

       •       w Bazie konkurencyjności funduszy europejskich pod adresem:
Postępowanie zostało zamieszczone:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195189

Termin składania ofert: do 24.07.2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną dokumentacją i do udziału w postępowaniu.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

HARMONOGRAM WSPARCIA – ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW NIEPUBLICZNEJ TERAPEUTYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ W BARTOSZOWIE

16.07.2019

Szanowni Państwo,

w załączniku zamieszczamy Harmonogram wsparcia na lipiec i sierpień  2019 - zajęcia dla uczniów z Terapeutycznej Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Bartoszowie.

Do pobrania:

Harmonogram wsparcia na lipiec i sierpień  2019

HARMONOGRAM WSPARCIA – ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW NIEPUBLICZNEJ TERAPEUTYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ W BARTOSZOWIE

25.06.2019

Szanowni Państwo,

w załączniku zamieszczamy Harmonogram wsparcia na lipiec 2019 - zajęcia dla uczniów z Terapeutycznej Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Bartoszowie.

Zmiana adresu biura we Wrocławiu!

24.06.2019

Szanowni Państwo,

Informujemy o zmianie adresu biura projektowego.

Aktualny adres to :

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego 

ul Ruska 61/34

50-079 Wrocław

 Zapraszamy!

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/2019/AR

12.06.2019

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/2019/AR

dotyczy projektu „Akademia Rozwoju”

nr RPDS.10.02.01-02-0067/18

 

niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 4/2019/AR), realizując zasadę konkurencyjności na  „Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni: matematycznej, chemicznej i fizycznej w pomoce dydaktyczne dla Zespołu Szkół w Legnickim Polu” w ramach projektu „Akademia Rozwoju” nr RPDS.10.02.01-02-0067/18 w ramach Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,

Zamawiający dokonał analizy ofert, w wyniku czego ogłasza iż dla realizacji zadania:

- Zadanie 2: Dostawa doposażenia pracowni chemicznej : Nierozstrzygnięte - Powołując się na zapisy pkt. 15.5 Zapytania ofertowego 4/2019/AR część postępowania w zakresie zadania 2 została anulowana. W związku z powyższym nie przeprowadzono analizy ofert.

Informacje o wynikach zapytania ofertowego są również umieszczone na stronie ogłoszenia w bazie konkurencyjności:  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186651#

Dziękujemy za udział w zapytaniu.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/2019/AR

07.06.2019

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/2019/AR

dotyczy projektu „Akademia Rozwoju”

nr RPDS.10.02.01-02-0067/18

 

niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 4/2019/AR), realizując zasadę konkurencyjności na  „Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni: matematycznej, chemicznej i fizycznej w pomoce dydaktyczne dla Zespołu Szkół w Legnickim Polu” w ramach projektu „Akademia Rozwoju” nr RPDS.10.02.01-02-0067/18 w ramach Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,

Zamawiający dokonał analizy ofert, w wyniku czego ogłasza iż dla realizacji zadania:

- Zadanie 1 : Dostawa doposażenia pracowni matematycznej dokonano wyboru oferty firmy Edumax Dawid Dzierla ul. 11 Listopada 69, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, NIP 9950195715, REGON 364231022. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 2798,90 zł brutto.

- Zadanie 2: Dostawa doposażenia pracowni chemicznej : rozstrzygnięcie w trakcie

- Zadanie 3 : Dostawa doposażenia pracowni fizycznej dokonano wyboru oferty firmy Fabryka Pomocy Naukowych Spółka z o.o, ul. Kasztanowa 5, 43-300 Bydgoszcz, NIP 7531984866, REGON 531520493. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 24180,57 zł brutto.

- Zadanie 4: Dostawa doposażenia : pierwsza pomoc i bezpieczeństwo przeciwpożarowe dokonano wyboru oferty firmy Strefa Kreatywności Justyna Pawlik, ul. Opalińskiego 4, 37-300 Leżajsk, NIP 8151806053 ,REGON 383304571. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 669,74 zł brutto.

Informacje o wynikach zapytania ofertowego są również umieszczone na stronie ogłoszenia w bazie konkurencyjności:  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186651#

 

Dziękujemy za udział w zapytaniu.

 

AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU WSPARCIA - KURSY Z ZAKRESU PRACY Z UCZNIEM O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

31.05.2019

Szanowni Państwo, 

Informujemy, że termin realizacji kursu Logorytmika został przesunięty na 16-17.11.2019.
Za zmianę przepraszamy.

AKTUALIZACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/2019/AR

29.05.2019

Szanowni Państwo,

W związku z niezamierzonym błędem pisarskim dokonano niewielkich zmian:

Zmiana 1:
Zakres zmian: Zal nr 2B _Formularz oferty _4_2019_AR zad.2 oraz w Zapytanie Ofertowe _4_AR_2019 
Treść: Wykreślenie pozycji 1,2,3 w zadaniu 2

W związku z niezamierzonym błędem pisarskim: powielenie (w zadaniu 2 i 4) tych samych pozycji zamówienia: 
"1. Apteczka z wyposażeniem; 2. Koc gaśniczy; 3. Gaśnica proszkowa ", Beneficjent skorygował odpowiednio następujące załączniki : Zal nr 2B _Formularz oferty _4_2019_AR zad.2 oraz w Zapytanie Ofertowe _4_AR_2019 
zakres zmian: wykreślenie 3 pozycji: "1. Apteczka z wyposażeniem; 2. Koc gaśniczy; 3. Gaśnica proszkowa " z zadania 2

Zmiana 2: 
Zakres zmian: Zal nr 2A_Formularz oferty _4_2019_AR zad.1 
Treść: Zmiana nazwy doposażanej pracowni w nagłówku formularza : 
było: Zadanie 1. Dostawa doposażenia pracowni chemicznej; jest: Zadanie 1. Dostawa doposażenia pracowni matematycznej

W związku ze zmianami termin na złożenie ofert został wydłużony do 03.06.2019 r.
Zamawiający informuje, że oferenci, którzy złożyli oferty do momentu aktualnej zmiany zostaną powiadomieni o zmianach.

 Aktualne ogłoszenie znajduje się:

•             w Bazie konkurencyjności funduszy europejskich pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186651

Przepraszamy za niedogodności.

Aktualna treść dokumentów do pobrania poniżej.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/AR/2019

23.05.2019

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu partnerskiego (z udziałem Gminy Legnickie Pole i Markiem Zatajskim ) pn. " Akademia Rozwoju” nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0067/18  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni: matematycznej, chemicznej i fizycznej w pomoce dydaktyczne dla Zespołu Szkół w Legnickim Polu

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Numer CPV         Opis

39162100-6     Pomoce dydaktyczne

38000000-5     Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny

38400000-9     Przyrządy do badania właściwości fizycznych

38300000-8     Przyrządy do pomiaru

33141623-3     Zestawy pierwszej pomocy

35111300-8     Gaśnice

Postępowanie zostało zamieszczone 

  • w Bazie konkurencyjności funduszy europejskich pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186651#

 

Termin składania ofert: do 30.05.2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną dokumentacją i do udziału w postępowaniu.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji

Aktualizacja - HARMONOGRAM WSPARCIA – ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGNICKIM POLU

10.05.2019

Szanowni Państwo,

W związku z wycieczkami odbywającymi się w szkole informujemy o zmianie terminów zajęć:

1. Matematyka wyrównawcza gr 5 (M. Geppert) - zajęcia z dnia 15.05.2019 zostają przesunięte na 14.05.2019 w godz. 14.30-16.55

2. Doradztwo zawodowe gr 4 (A.Taczyńska) - zajęcia z dnia 17.05.2019 zostają przesunięte na 24.05.2019 w godz. 13.40-14.25

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/2019/AR

10.05.2019

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/2019/AR

dotyczy projektu „Akademia Rozwoju”

nr RPDS.10.02.01-02-0067/18

 

niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 3/2019/AR), realizując zasadę konkurencyjności na  „Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt i pomoce dla uczniów niepełnosprawnych i o specjalnych potrzebach edukacyjnych”w ramach projektu „Akademia Rozwoju” nr RPDS.10.02.01-02-0067/18 w ramach Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,

Zamawiający dokonał analizy ofert, w wyniku czego ogłasza iż:

- dla realizacji zadania 1: Dostawa pomocy terapeutyczno-dydaktycznych  do sali terapii integracji sensorycznej dokonano wyboru oferty firmy  Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k., Ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź, NIP 725 193 34 48, REGON 100283710 Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 4 769,57 zł brutto.

- dla realizacji zadania 2 : Dostawa  i montaż sprzętów do ćwiczeń ruchowych w sali integracji sensorycznej dokonano wyboru oferty firmy  Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k., Ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź, NIP 725 193 34 48, REGON 100283710 Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 9858,80 zł brutto

Informacje o wynikach zapytania ofertowego są również umieszczone na stronie ogłoszenia w bazie konkurencyjności:  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181708

 

Dziękujemy za udział w zapytaniu.

HARMONOGRAM WSPARCIA – KURSY Z ZAKRESU PRACY Z UCZNIEM O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH

06.05.2019

Szanowni Państwo,

w załączniku zamieszczamy Harmonogram wsparcia - KURSY Z ZAKRESU PRACY Z UCZNIEM O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH.

HARMONOGRAM WSPARCIA – ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW NIEPUBLICZNEJ TERAPEUTYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ W BARTOSZOWIE

06.05.2019

Szanowni Państwo,

w załączniku zamieszczamy Harmonogram wsparcia na miesiąc maj i czerwiec-  zajęcia dla uczniów z Terapeutycznej Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Bartoszowie.

HARMONOGRAM WSPARCIA – ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGNICKIM POLU

06.05.2019

Szanowni Państwo,

w załączniku zamieszczamy Harmonogram wsparcia na miesiąc maj i czerwiec-  zajęcia dla uczniów z Zespołu Szkół w Legnickim Polu. 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/AR/2019

25.04.2019

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu partnerskiego (z udziałem Gminy Legnickie Pole i Markiem Zatajskim ) pn. " Akademia Rozwoju” nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0067/18  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w pomoce terapeutyczno-dydaktyczne oraz sprzęt do ćwiczeń ruchowych w sali integracji sensorycznej.

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Numer CPV         Opis

39162100-6 Pomoce dydaktyczne

37420000-8 Sprzęt gimnastyczny

37426000-0 Sprzęt do ćwiczeń równowagi 

 

Postępowanie zostało zamieszczone:

       •       w Bazie konkurencyjności funduszy europejskich pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181708#

Termin składania ofert: do 08.05.2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną dokumentacją i do udziału w postępowaniu.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2019/AR

24.04.2019

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2019/AR

dotyczy projektu „Akademia Rozwoju”

nr RPDS.10.02.01-02-0067/18

niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 2/2019/AR), realizując zasadę konkurencyjności na  „Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt i pomoce dla uczniów niepełnosprawnych i o specjalnych potrzebach edukacyjnych”w ramach projektu „Akademia Rozwoju” nr RPDS.10.02.01-02-0067/18 w ramach Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,

Zamawiający dokonał analizy ofert, w wyniku czego ogłasza iż:

- dla realizacji zadania 1: Dostawa i montaż interaktywnego urządzenia projekcyjnego z pakietem gier stymulujących funkcje wykonawcze dokonano wyboru oferty firmy Doradztwo Krystian Chrobak  ul. Lachmana 1/37, 02-786 Warszawa, NIP 9512467355, REGON 380932172. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 9550,00zł brutto.           

- dla realizacji zadania 2: nie dokonano wyboru wykonawcy z powodu braku ofert spełniających kryteria udziału w postępowaniu

- dla realizacji zadanie 3: Powołując się na zapisy pkt. 15.5 Zapytania ofertowego 2/2019/AR część postępowania w zakresie zadania 3 została anulowana. W związku z powyższym nie przeprowadzono analizy ofert
- dla realizacji zadanie 4: nie dokonano wyboru wykonawcy z powodu braku ofert spełniających kryteria udziału w postępowaniu

Informacje o wynikach zapytania ofertowego są również umieszczone na stronie ogłoszenia w bazie konkurencyjności:  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1177995#

 

Dziękujemy za udział w zapytaniu.

 

 

HARMONOGRAM WSPARCIA – ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGNICKIM POLU

09.04.2019

Szanowni Państwo,

w załączniku zamieszczamy Harmonogram wsparcia -  zajęcia dla uczniów z Zespołu Szkół w Legnickim Polu.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/AR/2019

05.04.2019

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu partnerskiego (z udziałem Gminy Legnickie Pole i Markiem Zatajskim ) pn. " Akademia Rozwoju” nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0067/18  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w interaktywne urządzenie projekcyjne z pakietem gier terapeutycznych, wyposażenie do sali terapii integracji sensorycznej, pomoce terapeutyczno-dydaktyczne oraz sprzęt do ćwiczeń ruchowych w sali integracji sensorycznej.

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Numer CPV         Opis

33196200-2 Sprzęt dla osób niepełnosprawnych

33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

39162100-6 Pomoce dydaktyczne

37420000-8 Sprzęt gimnastyczny

37426000-0 Sprzęt do ćwiczeń równowagi 

 

Postępowanie zostało zamieszczone:

       •       w Bazie konkurencyjności funduszy europejskich pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1177995

 

Termin składania ofert: do 15.04.2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną dokumentacją i do udziału w postępowaniu.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2019/AR

02.04.2019

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2019/AR

dotyczy projektu „Akademia Rozwoju”

nr RPDS.10.02.01-02-0067/18

Niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 1/2019/AR), realizując zasadę konkurencyjności na  „Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt i pomoce dla uczniów niepełnosprawnych i o specjalnych potrzebach edukacyjnych”w ramach projektu „Akademia Rozwoju” nr RPDS.10.02.01-02-0067/18 w ramach Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,

 

Zamawiający dokonał analizy ofert, w wyniku czego ogłasza iż:

- dla realizacji zadania 1: Dostawa i montaż interaktywnego urządzenia projekcyjnego z pakietem gier i zabaw dla dzieci niepełnosprawnych Powołując się na zapisy pkt. 15.5 Zapytania ofertowego 1/2019/AR część postępowania w zakresie zadania 1 została anulowana. W związku z powyższym nie przeprowadzono analizy ofert.

- dla realizacji zadania 2: Dostawa zestawu do terapii słuchowej wraz ze szkoleniem podstawowym dokonano wyboru oferty firmy TOMATIS POLSKA Sp. z o.o. ul Smolna 40, 00-375 Warszawa, NIP 5252697629, REGON 366511100. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 13 837,50 zł brutto.

- dla realizacji zadania 3: Dostawa i montaż wyposażenia do terapii integracji sensorycznej nie dokonano wyboru wykonawcy z powodu braku ofert

- dla realizacji zadanie 4: Nie dokonano wyboru wykonawcy z powodu braku ofert spełniających kryteria udziału w postępowaniu

- dla realizacji zadania 5: Powołując się na zapisy pkt. 15.5 Zapytania ofertowego 1/2019/AR część postępowania w zakresie zadania 5 została anulowana. W związku z powyższym nie przeprowadzono analizy ofert.

 

Informacje o wynikach zapytania ofertowego są również umieszczone na stronie ogłoszenia w bazie konkurencyjności:  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174194

 

Dziękujemy za udział w zapytaniu.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/AR/2019

20.03.2019

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu partnerskiego (z udziałem Gminy Legnickie Pole i Markiem Zatajskim ) pn. " Akademia Rozwoju” nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0067/18  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w interaktywne urządzenie projekcyjne z pakietem gier, zestaw do terapii słuchowej wraz ze szkoleniem, wyposażenie do sali terapii integracji sensorycznej, pomoce terapeutyczno-dydaktyczne oraz sprzęt do ćwiczeń ruchowych w sali integracji sensorycznej.

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Numer CPV         Opis

33196200-2 Sprzęt dla osób niepełnosprawnych

33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

39162100-6 Pomoce dydaktyczne

37420000-8 Sprzęt gimnastyczny

37426000-0 Sprzęt do ćwiczeń równowagi 

 

Postępowanie zostało zamieszczone:

       •       w Bazie konkurencyjności funduszy europejskich pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174194

 

Termin składania ofert: do 28.03.2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną dokumentacją i do udziału w postępowaniu.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

HARMONOGRAM WSPARCIA – ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW TERAPEUTYCZNEJ NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ W BARTOSZOWIE

26.02.2019

Szanowni Państwo,

w załączniku zamieszczamy Harmonogram wsparcia -  zajęcia dla uczniów Terapeutycznej Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Bartoszowie na miesiąc luty, marzec i kwiecień 2019 z zajęć : psychomotoryka, logopedia, wsparcie pedagogiczne, dogoterapia. 

Informujemy, że harmonogramy będą aktualizowane na bieżąco w chwili rozpoczęcia kolejnych form wsparcia.

HARMONOGRAM WSPARCIA – ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGNICKIM POLU

19.02.2019

Szanowni Państwo,

w załączniku zamieszczamy Harmonogram wsparcia -  zajęcia dla uczniów z Zespołu Szkół w Legnickim Polu.

ZAPYTANIE O CENĘ NR 1/AR/2019 – ZAKUP 5 MIEJSC NA KURSACH DLA NAUCZYCIELI/ TERAPEUTÓW

15.02.2019

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Projektu: „Akademia Rozwoju” Zamawiający Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, Ul. Hoża 1, 60-591 Poznań, zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na załączone zapytanie o cenę na zakup 5 miejsc na kursach dla nauczycieli/terapeutów

Prosimy o zapoznanie się z treścią zapytania wraz z załącznikami.

Termin  składania ofert: 20.02.2019 (czwartek) do godz.12.00

Opis projektu: 

INFORMACJE O PROJEKCIE

AKADEMIA ROZWOJU

PROJEKT NR RPDS.10.02.01-02-0067/18

OKRES REALIZACJI: 01.09.2018 – 31.12.2019

Lider projektu: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
Partner: Gmina Legnickie Pole i Marek Zatajski

Celem projektu jest podniesienie efektywności nauczania w Zespole Szkół w Legnickim Polu i Terapeutycznej Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej w Bartoszowie  poprzez:

  • przeprowadzenie dla uczniów zajęć podnoszących kompetencje kluczowe z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego, informatyki
  • przeprowadzenie zajęć z indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi,
  • podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez udział w kursach z zakresu indywidualizacji pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz wykorzystanie e-pomocy i e-materiałów, a także studiach podyplomowych
  • doposażenie pracowni z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i sal do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 Projekt skierowany jest do:

  • 128 uczniów uczniów/ uczennic (62K, 66M)
  • 10 nauczycieli/ nauczycielek (9K1M)

Działania:

1.    Wsparcie dla nauczycieli (kurs elerningowy E-pomoce i E-materiały; studia podyplomowe; kursy doszkalające z pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych: Logorytmika, Arteterapia, Integracja funkcji wykonawczych, Growth through play system).

2.    Zajęcia dla uczniów z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych , rozwijające i wyrównawcze

3.    Zajęcia rozwijające kompetencje i umiejętności uczniów z zakresu j. angielskiego

4.    Zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne uczniów

5.    Zajęcia specjalistyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i uczniów przejawiających trudności w opanowaniu materiału edukacyjnego (zajęcia z logopedii, socjoterapii i korekcyjno-kompensacyjne (indywidualne i grupowe); zajęcia indywidualne:  logopedia, ergoterapia, wsparcie pedagogiczne i psychologiczne, dogoterapia, integracja sensoryczna;   grupowe: socjoterapia, psychomotoryka, arteterapia, muzykoterapia)

6.    Doradztwo edukacyjno-zawodowe

7.    Doposażenie pracowni matematycznej, stworzenie pracowni chemicznej, fizycznej, doposażenie w pomoce do diagnozy i pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych, stworzenie pracowni logopedycznej, socjoterapii i ergoterapii, arteterapii, terapii sensorycznej i metody Tomatisa.

 

Wartość projektu:  700 934,81zł  zł

Wkład funduszy europejskich w projekcie: 85% wartości projektu ( 630 474,58zł )

Planowane efekty:

  • podniesienie efektywności nauczania w Zespole Szkół w Legnickim Polu i Terapeutycznej Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej w Bartoszowie 
  • zwiększenie kompetencji  10 nauczycieli/nauczycielek oraz  128 uczniów/uczennic.

 

Biuro projektu:

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego

ul. Ruska 61/34, 50-301 Wrocław

tel. 71 72 42 298 

Projekt „Akademia Rozwoju” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego, na podstawie umowy zawartej z Województwem Dolnośląskim – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata  2014 – 2020.

 

Nasi Beneficjenci