Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych w ZPS-W w Głogowie - projekt zakończony

Archiwum (projekt zakończony)

Województwo: dolnośląskie

Aktualności projektu:

Zmiana adresu biura we Wrocławiu!

24.06.2019

Szanowni Państwo,

Informujemy o zmianie adresu biura projektowego.

Aktualny adres to :

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego 

ul Ruska 61/34

50-079 Wrocław

Zapraszamy!

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO 14/2019/ARKK 

13.02.2019

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 14/2019/ARKK), realizując zasadę konkurencyjności na  Doposażenie szkolnych pracowni w sprzęt elektroniczny – aparat fotograficzny i odtwarzacz CD w ramach projektu „Akademia rozwoju kompetencji kluczowych w ZPS-W w Głogowie” nr RPDS.10.02.01-02-0020/17 w ramach Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,

Zamawiający dokonał analizy ofert, w wyniku czego ogłasza iż:

do realizacji Doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt elektroniczny – aparat fotograficzny i odtwarzacz CD dokonano wyboru oferty firmy BAWRO Barbara Wiśniewska, ul. Gen. Stanisława Maczka, 56-400 Oleśnica, NIP 8271905042 REGON 022038570. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 2 915,10 zł brutto.

Informacje o wynikach zapytania ofertowego są również umieszczone na stronie ogłoszenia w bazie konkurencyjności:  https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1164601

Dziękujemy za udział w zapytaniu.

Harmonogram wsparcia dla nauczycieli

08.02.2019

Informujemy, że zaplanowane zostało dodatkowe szkolenie dla kadry nauczycielskiej Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Głogowie

Temat szkolenia: TERAPIA BEHAWIORALNA W PRACY Z OSOBĄ PRZEJAWIAJĄCĄ TRUDNE ZACHOWANIA - Wybrane zagadnienia z zakresu terapii SAZ przeznaczone dla nauczycieli szkół specjalnych I integracyjnych

Zakres szkolenia:

 I. SAZ W PRACY Z OSOBĄ PRZEJAWIAJĄCĄ TRUDNE ZACHOWANIA:

II .ROZWIJANIE SAMODZIELNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM

III. PROGRAMY  SAMOOBSŁUGOWE:

IV. PROGRAMY PREZAWODOWE:

V. INTEGRACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU

VI. ROZWIJANIE KOMUNIKACJI

W sumie 18 h szkolenia.

Miejsce: Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Głogowie, ul. Sportowa 1, 67-200 Głogów

Termin: 15.02.2019 (godz. 15-19), 16.02.2019 (godz. 8-17), 17.02.2019 (godz. 8-13)

W szkoleniu weźmie udział 17 nauczycieli  i nauczycielek ZPS-W w Głogowie.

Zapytanie ofertowe nr 14/2019/ARKK

04.02.2019

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę sprzętów dydaktycznych w ramach realizowanego wraz z Powiatem Głogowskim projektu RPDS.10.02.01-02-0020/17 "Akademia rozwoju kompetencji kluczowych w ZPS-W w Głogowie”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Postępowanie ma na celu wybór dostawcy doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt elektroniczny – odtwarzacz CD, aparat fotograficzny.

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania  wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1164601 

Oferty należy składać do dnia 11.02.2019 r.

Zapraszamy!

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO 13/2019/ARKK

28.01.2019

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 13/2019/ARKK), realizując zasadę konkurencyjności na  Doposażenie szkolnych pracowni w sprzęt elektroniczny – aparat fotograficzny i odtwarzacz CD w ramach projektu „Akademia rozwoju kompetencji kluczowych w ZPS-W w Głogowie” nr RPDS.10.02.01-02-0020/17 w ramach Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,

Zamawiający dokonał analizy ofert, w wyniku czego ogłasza iż:

zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta firmy Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak uzyskała najwyższa wagę punktową, jednak ze względu na fakt, że złożona oferta przewyższała budżet Zamawiającego, Oferent został zaproszony do negocjacji. W związku z brakiem podjęcia negocjacji ze strony Oferenta, do zawarcia umowy nie doszło. Zapytanie ofertowe pozostaje nierozstrzygnięte.

Informacje o wynikach zapytania ofertowego są również umieszczone na stronie ogłoszenia w bazie konkurencyjności:  https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1160942  

Dziękujemy za udział w zapytaniu.

Zapytanie ofertowe nr 13/2019/ARKK

16.01.2019

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę sprzętów dydaktycznych w ramach realizowanego wraz z Powiatem Głogowskim projektu RPDS.10.02.01-02-0020/17 "Akademia rozwoju kompetencji kluczowych w ZPS-W w Głogowie”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Postępowanie ma na celu wybór dostawcy doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt elektroniczny – odtwarzacz CD, aparat fotograficzny.

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania  wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1160942 

Oferty należy składać do dnia 23.01.2019 r.

Zapraszamy!

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO 12/2019/ARKK

11.01.2019

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 12/2019/ARKK), realizując zasadę konkurencyjności na  Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt komputerowy w ramach projektu „Akademia rozwoju kompetencji kluczowych w ZPS-W w Głogowie” nr RPDS.10.02.01-02-0020/17 w ramach Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,

Zamawiający dokonał analizy ofert, w wyniku czego ogłasza iż:

zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, do realizacji dostarczenia doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt komputerowy wybrano ofertę firmy Virtual Technologies IT Sp. z o.o. ul. Damrota 3/301, 40-022 Katowice NIP 6452536469 REGON 243075202; data wpływu oferty 10.01.2019 (13:11), wartość zamówienia: 83 630,16 zł brutto.

Informacje o wynikach zapytania ofertowego są również umieszczone na stronie ogłoszenia w bazie konkurencyjności:  https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1158487 

Dziękujemy za udział w zapytaniu.

 

Zapytanie ofertowe nr 12/2019/ARKK

03.01.2019

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę sprzętów dydaktycznych w ramach realizowanego wraz z Powiatem Głogowskim projektu RPDS.10.02.01-02-0020/17 "Akademia rozwoju kompetencji kluczowych w ZPS-W w Głogowie”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Postępowanie ma na celu wybór dostawcy doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt komputerowy.

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania  wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1158487 

Oferty należy składać do dnia 10.01.2019 r.

Zapraszamy!

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO 11/2018/ARKK

27.12.2018

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr11/2018/ARKK), realizując zasadę konkurencyjności na  Doposażenie szkolnych pracowni w tablety z oprogramowaniem dla uczniów z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Akademia rozwoju kompetencji kluczowych w ZPS-W w Głogowie” nr RPDS.10.02.01-02-0020/17 w ramach Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,

Zamawiający dokonał analizy ofert, w wyniku czego ogłasza iż:

zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta firmy GREGO Grzegorz Król uzyskała najwyższa wagę punktową, jednak ze względu na fakt, że złożona oferta przewyższała budżet Zamawiającego, Oferent został zaproszony do negocjacji. W wyniku negocjacji strony doszły do porozumienia i oferta firmy GREGO Grzegorz Król została wybrana do realizacji zadania: doposażenie szkolnych pracowni w  tablety z oprogramowaniem dla osób mających problemy z mówieniem oraz z niepełnosprawnością ruchową. Wartość zamówienia to 17 200,00 zł brutto. 

Informacje o wynikach zapytania ofertowego są również umieszczone na stronie ogłoszenia w bazie konkurencyjności:  https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1154443  

Dziękujemy za udział w zapytaniu.

 

Zapytanie ofertowe nr 11/2018/ARKK

10.12.2018

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę sprzętów dydaktycznych w ramach realizowanego wraz z Powiatem Głogowskim projektu RPDS.10.02.01-02-0020/17 "Akademia rozwoju kompetencji kluczowych w ZPS-W w Głogowie”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Postępowanie ma na celu wybór dostawcy doposażenia szkolnych pracowni w tablety z oprogramowaniem dla uczniów z niepełnosprawnościami

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania  wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1154443 

Oferty należy składać do dnia 18.12.2018 r.

Zapraszamy!

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

 

Wyjazdy edukacyjne w ramach projektu „Akademia rozwoju kompetencji kluczowych w ZPS-W w Głogowie”.

03.12.2018

W ramach projektu dla uczniów i uczennic  Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie zostały zorganizowane wyjazdy edukacyjne. Dwie grupy, liczące po 24 uczniów i uczennic ze szkoły podstawowej oraz z gimnazjum, odwiedziły w dniach 7.11 i 14. 11 Wrocławski Ogród Zoologiczny, gdzie oprócz obserwacji różnorodnych gatunków zwierząt, dzieci wzięły także udział w warsztatach edukacyjnych  w Afrykarium. Następnie w dniach 21.11 i 28.11 grupy odwiedziły wrocławskie Hydropolis – centrum wiedzy o wodzie. Uczniowie i uczennice najpierw zwiedzili interaktywną wystawę, poznając wiele ciekawych informacji na temat wody, a potem uczestniczyli w warsztatach: „Siła wody” oraz „Wody słodkie i słone”.
Mamy nadzieję, że wycieczki edukacyjne były dla dzieci dużą atrakcją.

ZOO - warsztaty w Afrykarium
Hydropolis

Dodatkowe wsparcie dla uczniów i uczennic Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Głogowie

01.12.2018

Zaplanowane zostało dodatkowe wsparcie dla uczniów i uczennic Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Głogowie w postaci dodatkowego wyjazdu edukacyjnego do Wrocławia:

11.12.2018 (8.00 – 17.00) wyjazd do Planetarium Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Mikołaja Kopernika 11, 50-001 Wrocław: pokaz edukacyjny + lekcja astronomii (gimnazjum)

13.12.2018 (8.00 – 17.00) wyjazd do Planetarium Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Mikołaja Kopernika 11, 50-001 Wrocław: pokaz edukacyjny + lekcja astronomii (szkoła podstawowa)

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO 10/2018/ARKK

22.11.2018

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 10/2018/ARKK), realizując zasadę konkurencyjności na  Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w tablice interaktywne oraz inne urządzenia elektroniczne w ramach projektu „Akademia rozwoju kompetencji kluczowych w ZPS-W w Głogowie” nr RPDS.10.02.01-02-0020/17 w ramach Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,

Zamawiający dokonał analizy ofert, w wyniku czego ogłasza iż:

- w ramach zadania 1 (Doposażenie szkolnych pracowni– tablice interaktywne i rzutniki): wybrano ofertę firmy Nordweco Sp. z o.o., ul. Wieniawskiego 21, 71-130 Szczecin NIP 8522470430 REGON 320141293:  oferta spełnia kryteria udziału w postępowaniu oraz uzyskała w postępowaniu najwyższą punktację w zestawieniu wszystkich złożonych ważnych ofert na zadanie 1 - wybrana do realizacji; data wpływu oferty (16.11.2018 14:04), wartość zamówienia: 11 221,90 PLN

- dla realizacji zadania 2 (Doposażenie szkolnych pracowni– sprzęt elektroniczny) poziom cenowy najkorzystniejszej, spełniającej kryteria udziału w postępowaniu, oferty przewyższa możliwości budżetowe Zamawiającego, w związku z czym oferent został zaproszony do negocjacji. Negocjacje nie doprowadziły do zawarcia umowy - nie dokonano wyboru wykonawcy na zadanie 2.

Informacje o wynikach zapytania ofertowego są również umieszczone na stronie ogłoszenia w bazie konkurencyjności:  https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1147773  

 

Dziękujemy za udział w zapytaniu.

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO 9/2018/ARKK

22.11.2018

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 9/2018/ARKK), realizując zasadę konkurencyjności na  Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Akademia rozwoju kompetencji kluczowych w ZPS-W w Głogowie” nr RPDS.10.02.01-02-0020/17 w ramach Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,

Zamawiający dokonał analizy ofert, w wyniku czego ogłasza iż:

- w ramach zadania 1 (Doposażenie szkolnych pracowni – tablety z oprogramowaniem dla osób mających problemy z mówieniem oraz z niepełnosprawnością ruchową): poziom cenowy najkorzystniejszej, spełniającej kryteria udziału w postępowaniu, oferty przewyższa możliwości budżetowe Zamawiającego, w związku z czym oferent został zaproszony do negocjacji. Negocjacje nie doprowadziły do zawarcia umowy - nie dokonano wyboru wykonawcy na zadanie 1.

- dla realizacji zadania 2 (Doposażenie szkolnych pracowni– myszki, klawiatury i oprogramowanie specjalistyczne):  wybrano ofertę firmy HARPO Sp. z o.o. ul. 27 Grudnia 7, 61-737 Poznań NIP 7810000455 REGON 004812597:  oferta spełnia kryteria udziału w postępowaniu oraz uzyskała w postępowaniu najwyższą punktację w zestawieniu wszystkich złożonych ważnych ofert na zadanie 2 - wybrana do realizacji; data wpływu oferty (16.11.2018 16:05), wartość zamówienia: 20 681,00 PLN

Informacje o wynikach zapytania ofertowego są również umieszczone na stronie ogłoszenia w bazie konkurencyjności:  https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1147495 

Dziękujemy za udział w zapytaniu.

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO 8/2018/ARKK

22.11.2018

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 8/2018/ARKK), realizując zasadę konkurencyjności na  Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt komputerowy w ramach projektu „Akademia rozwoju kompetencji kluczowych w ZPS-W w Głogowie” nr RPDS.10.02.01-02-0020/17 w ramach Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,

Zamawiający dokonał analizy ofert, w wyniku czego ogłasza iż:

Na realizację zamówienia wpłynęła jedna oferta, spełniająca kryteria udziału w postępowaniu, zaproponowany poziom cenowy przewyższa możliwości budżetowe Zamawiającego, w związku z czym oferent został zaproszony do negocjacji. Negocjacje nie doprowadziły do zawarcia umowy - nie dokonano wyboru wykonawcy.

Informacje o wynikach znajdą Państwa także w bazie konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1147437

 

Dziękujemy za udział w zapytaniu.

 

Zmiana zapytania ofertowego nr 9/2018/ARKK

14.11.2018

Szanowni Państwo,

Informujemy o zmianie w treści zapytania ofertowego nr 9/2018/ARKK na: Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. 

Zmiana  w treści ogłoszenia dotyczy:

Zadanie 1. Doposażenie szkolnych pracowni – tablety z oprogramowaniem dla osób mających problemy z mówieniem oraz z niepełnosprawnością ruchową

Specyfikacja (wymagania minimalne):

 1.        TABLET Z OPROGRAMOWANIEM DLA OSÓB MAJĄCYCH PROBLEMY Z MÓWIENIEM – zestaw 8

b. TABLET:

- było: - w zestawie z wstrząsoodpornym etui z uchwytem

- jest: - w zestawie z etui z uchwytem

 

 1.        TABLET Z OPROGRAMOWANIEM DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ ORAZ MAJĄCYCH PROBLEMY Z MÓWIENIEM (WRAZ Z SENSOREM USB) – zestaw 2

b. TABLET:

- było: - w zestawie z wstrząsoodpornym etui z uchwytem

- jest: - w zestawie z etui z uchwytem

 

Zmiana: wykreślenie słowa „wstrząsoodporny”, Zamawiający nie wymaga, aby etui w zestawie do tabletu było wstrząsopodporne.

Ze względu na dokonaną zmianę, termin składania ofert zostaje wydłużony o 1 dzień, tj. do 16.11.2018 (piątek).

Informacje o zmianie znajdą Państwo także na stronie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1147495

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 10/2018/ARKK

06.11.2018

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę sprzętów dydaktycznych w ramach realizowanego wraz z Powiatem Głogowskim projektu RPDS.10.02.01-02-0020/17 "Akademia rozwoju kompetencji kluczowych w ZPS-W w Głogowie”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Postępowanie ma na celu wybór dostawcy/-ów doposażenia szkolnych pracowni w tablice interaktywne oraz inne urządzenia elektroniczne

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania  wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1147773

Oferty należy składać do dnia 16.11.2018 r.

Zapraszamy!

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

Zapytanie ofertowe nr 9/2018/ARKK

05.11.2018

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę sprzętów dydaktycznych w ramach realizowanego wraz z Powiatem Głogowskim projektu RPDS.10.02.01-02-0020/17 "Akademia rozwoju kompetencji kluczowych w ZPS-W w Głogowie”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Postępowanie ma na celu wybór dostawcy/-ów doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania  wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1147495

 

Oferty należy składać do dnia 15.11.2018 r.

Zapraszamy!

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

 

Zapytanie ofertowe nr 8/2018/ARKK

05.11.2018

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę sprzętów dydaktycznych w ramach realizowanego wraz z Powiatem Głogowskim projektu RPDS.10.02.01-02-0020/17 "Akademia rozwoju kompetencji kluczowych w ZPS-W w Głogowie”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Postępowanie ma na celu wybór dostawcy doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt komputerowy.

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania  wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1147437

Oferty należy składać do dnia 15.11.2018 r.

Zapraszamy!

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2018/ARKK

31.10.2018

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 7/2018/ARKK), realizując zasadę konkurencyjności na Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt TIK oraz inne urządzenia w ramach projektu „Akademia rozwoju kompetencji kluczowych w ZPS-W w Głogowie” nr RPDS.10.02.01-02-0020/17 w ramach Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,

- dla realizacji zadania 1 (Doposażenie szkolnych pracowni– sprzęt komputerowy): nie dokonano wyboru wykonawcy z powodu braku ofert 

- dla realizacji zadania 2 (Doposażenie szkolnych pracowni– tablice interaktywne i rzutniki): nie dokonano wyboru wykonawcy z powodu braku ofert spełniających kryteria 

- dla realizacji zadania 3 (Doposażenie szkolnych pracowni– drukarka 3D): dokonano wyboru oferty firmy "Seb-comp" Sebastian Mazurek, ul. Kościelna 15a, 07-106 Miedzna NIP 8241748945 REGON 142490014. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji zadania 3. Data wpływu oferty: 23.10.2018 (godz. 19:50, drogą mailową). Wartość zamówienia wynosi 2 499,00 zł brutto

- dla realizacji zadanie 4 (Doposażenie szkolnych pracowni– sprzęt elektroniczny): nie dokonano wyboru wykonawcy z powodu braku ofert spełniających kryteria 

Informacje o wynikach znajdą Państwa także w bazie konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143448

 

Dziękujemy za udział w zapytaniu.

Zapytanie ofertowe nr 7/2018/ARKK

16.10.2018

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę sprzętów dydaktycznych w ramach realizowanego wraz z Powiatem Głogowskim projektu RPDS.10.02.01-02-0020/17 "Akademia rozwoju kompetencji kluczowych w ZPS-W w Głogowie”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Postępowanie ma na celu wybór dostawcy/-ów doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt TIK oraz inne urządzenia elektroniczne.

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania  wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143448

Oferty należy składać do dnia 25.10.2018 r.

Zapraszamy!

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO 6/2018/ARKK

04.10.2018

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 6/2018/ARKK), realizując zasadę konkurencyjności na  Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt TIK oraz inne urządzenia w ramach projektu „Akademia rozwoju kompetencji kluczowych w ZPS-W w Głogowie” nr RPDS.10.02.01-02-0020/17 w ramach Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,

Zamawiający dokonał analizy ofert, w wyniku czego ogłasza iż:

- dla realizacji zadania 1: nie dokonano wyboru wykonawcy z powodu braku ofert spełniających kryteria udziału w postępowaniu

- dla realizacji zadania 2: nie dokonano wyboru wykonawcy z powodu braku ofert spełniających kryteria udziału w postępowaniu

- dla realizacji zadania 3: wpłynęła oferta, spełniająca kryteria udziału w postępowaniu, zaproponowany poziom cenowy przewyższa możliwości budżetowe Zamawiającego, w związku z czym oferent został zaproszony do negocjacji. Negocjacje nie doprowadziły do zawarcia umowy - nie dokonano wyboru wykonawcy na zadanie 3.

- dla realizacji zadanie 4: nie dokonano wyboru wykonawcy z powodu braku ofert

Szczegółowe informacje dotyczące złożonych ofert zostały wysłane do wszystkich Oferentów mailowo.

Informacje o wynikach zapytania ofertowego są również umieszczone na stronie ogłoszenia w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1137537

 

Dziękujemy za udział w zapytaniu.

 

Aktualizacja zapytania ofertowego nr 6/2018/ARKK

20.09.2018

Szanowni Państwo,

Informujemy o zmianie w treści zapytania ofertowego nr 6/2018/ARKK na dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt TIK oraz inne urządzenia elektroniczne.

Zmiana  w treści zapytania ofertowego  dotyczy:

Zadanie 1. Doposażenie szkolnych pracowni– sprzęt komputerowy,

Punkt 2. KOMPUTER TYPU ALL-IN-ONE Z EKRANEM DOTYKOWYM (str.8)

w zakresie podpunktu:

- Płyta główna : wykreślony zostaje zapis: Co najmniej 2 złącza PCI Express w układzie minimum 1 x PCIex16 gen.3 i 1 x PCIex1

- Wyposażenie: wykreślony zostaje zapis: ppkt h. Minimum 3 złącza SATA III       

Zmiany są spowodowane omyłkowym umieszczeniem w/w parametrów w specyfikacji.

W związku z wprowadzonymi zmianami termin składania ofert zostaje wydłużony o jeden dzień tj. do dnia 27.09.2018, jak również termin wniesienia wadium zostaje wydłużony o jeden dzień, tj. do dnia 26.09.2018.

Informacje o zmianie a także zaktualizowaną wersję zapytania ofertowego znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1137537

Planowane formy wsparcia dla uczestników projektu

18.09.2018

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego informuje, że w ramach projektu „Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych w ZPS-W w Głogowie” w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie od września 2018 roku do stycznia 2019 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

 1. Dla nauczycieli: kontynuowanie realizacji studiów podyplomowych przez 3 nauczycielki i 1 nauczyciela  (z zakresu: surdopedagogika, język angielski w edukacji wczesnoszkolnej, wychowanie do życia w rodzinie, wiedza o społeczeństwie)
 2. Dla uczniów (ze szkół objętych wsparciem tj. Specjalna Szkoła Podstawowa, Gimnazjum nr 7 i Gimnazjum nr 8):
 1. Kontynuowanie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów gimnazjum.
 2. Kontynuowanie zajęć z rewalidacji, terapii i socjoterapii (grupowe: socjoterapia, dramy, muzykoterapia, choreoterapia, arteterapia oraz indywidualne: integracja sensoryczna, biofeedback, korekcyjno-kompensacyjne i korekcyjno-kompensacyjno-ruchowe).
 3. Kontynuowanie warsztatów informatycznych.
 4. Kontynuowanie zajęć wyrównawczych z języka angielskiego Kontynuowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Szczegółowy harmonogram wsparcia dla uczniów w poszczególnych miesiącach znajduje się w załącznikach.

Harmonogram wyjazdów edukacyjnych do Wrocławia:

7.11.2018 (8.00-17.00) – wyjazd do Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego, ul. Z. Wróblewskiego 1-5 51-618 Wrocław: warsztaty edukacyjne + zwiedzanie (szkoła podstawowa)

14.11.2018 (8.00-17.00)  – wyjazd do Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego, ul. Z. Wróblewskiego 1-5 51-618 Wrocław: warsztaty edukacyjne + zwiedzanie(gimnazjum)

21.11.2018 (8.00-17.00) – wyjazd do Centrum Wiedzy o Wodzie Hydropolis, Na Grobli 17, 50-421 Wrocław: warsztaty edukacyjne + zwiedzanie wystawy (szkoła podstawowa)

28.11.2018 (8.00-17.00) – wyjazd do Centrum Wiedzy o Wodzie Hydropolis, Na Grobli 17, 50-421 Wrocław: warsztaty edukacyjne + zwiedzanie wystawy (gimnazjum)

 1. Zrealizowane zostanie doposażenie placówek objętych wsparciem w sprzęt TIK, w tym m.in. sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami (klawiatury, myszki, itp.), tablice interaktywne i projektory, tablety z oprogramowaniem dla uczniów z niepełnosprawnościami, sprzęt komputerowy, pozostały sprzęt elektroniczny. Doposażenie będzie realizowane zgodnie z trybem zasady konkurencyjności, czas realizacji to listopad-grudzień 2018.

 

Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy powodzenia w nowym roku szkolnym, a przede wszystkim owocnego korzystania z powyższych form wsparcia.

Zapytanie ofertowe nr 6/2018/ARKK

17.09.2018

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę sprzętów dydaktycznych w ramach realizowanego wraz z Powiatem Głogowskim projektu RPDS.10.02.01-02-0020/17 "Akademia rozwoju kompetencji kluczowych w ZPS-W w Głogowie”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Postępowanie ma na celu wybór dostawcy/-ów doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt TIK oraz inne urządzenia elektroniczne.

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania  wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1137537

 

Oferty należy składać do dnia 26.09.2018 r.

Zapraszamy!

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

 

Anulowanie zapytania ofertowego nr 5/2018/ARKK

13.09.2018

Szanowni Państwo, 

Zamawiający informuje, że zapytanie nr 5/2018/ARKK na Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt TIK oraz inne urządzenia elektroniczne. Powodem anulacji była potrzeba przygotowania specyfikacji w większym stopniu dostosowanej do potrzeb szkoły.

Anulowanie postępowania jest zgodne z zapisami zapytania ofertowego punktu 15.5. "Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyny, na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy z wykonawcą."

Zapytanie ofertowe na Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt TIK oraz inne urządzenia elektroniczne zostanie w najbliższym czasie wznowione –informacje znajdą Państwo w bazie konkurencyjności EFS https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Zmiana w zapytaniu ofertowym nr 5/2018/ARKK

10.09.2018

Szanowni Państwo,

Informujemy o zmianie w treści zapytania ofertowego nr 5/2018/ARKK na dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt TIK oraz inne urządzenia elektroniczne.

 Zmiana  w treści ogłoszenia dotyczy:

punkt. 5. TERMIN REALIZACJI UMOWY 

było: Termin wykonania zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia (zawarcia umowy) do nie później niż do 12.10.2018 r

jest:

Termin wykonania zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia (zawarcia umowy) do nie później niż do 19.10.2018r.

Zmiana jest spowodowana omyłką pisarką w pierwotnej dacie terminu realizacji umowy.

Zmiana nie wpływa na dostępność oferty i nie wymaga wydłużenia terminu składania ofert.

 

Informacje o zmianie znajdą Państwo także na stronie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1135728

Zapytanie ofertowe nr 5/2018/ARKK

07.09.2018

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę sprzętów dydaktycznych w ramach realizowanego wraz z Powiatem Głogowskim projektu RPDS.10.02.01-02-0020/17 "Akademia rozwoju kompetencji kluczowych w ZPS-W w Głogowie”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Postępowanie ma na celu wybór dostawcy/-ów doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt TIK oraz inne urządzenia elektroniczne.

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania  wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1135728

Oferty należy składać do dnia 18.09.2018 r.

Zapraszamy!

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

 

 

Nowy rok szkolny z nowymi możliwościami

03.09.2018

Informujemy, że w ramach projektu „Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych w ZPS-W w Głogowie” zakończone zostały kursy dla nauczycieli: wykorzystanie TIK w podstawie programowej oraz kursy doszkalające dla nauczycieli z pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (ocenianie kształtujące i diagnoza funkcjonalna).

Ponadto zrealizowane zostało doposażenie pracowni językowej w pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego, doposażenie pracowni przyrodniczych w pomoce dydaktyczne oraz gabinet psychologiczno-pedagogiczny w programy diagnostyczne.

Uczniowie mogą w pełni korzystać z nowych pomocy dydaktycznych już od początku września :)

Życzymy powodzenia w nowym roku szkolnym!

Zapytanie ofertowe nr 3/2018/ARKK - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

28.05.2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy projektu „Akademia rozwoju kompetencji kluczowych” nr RPDS.10.02.01-02-0020/17

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 3/2018/ARKK), realizując zasadę konkurencyjności na dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni językowej i przyrodniczej oraz gabinetu psychologiczno-pedagogicznego w Zespole Placówek Szkolno–Wychowawczych w Głogowie w ramach projektu „Akademia rozwoju kompetencji kluczowych w ZPS-W w Głogowie” nr RPDS.10.02.01-02-0020/17 w ramach Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Zamawiający dokonał następującego wyboru:

- w zakresie zadania 1 (Materiały edukacyjne - doposażenie szkolnej pracowni języka angielskiego) została wybrana oferta:  Tesora Grażyna Tomaszek, ul. E. Orzeszkowej 38, 43-300 Bielsko-Biała, 

- w zakresie zadania 2 (Pomoce dydaktyczne – doposażenie szkolnej pracowni przyrodniczej) została wybrana oferta: Educarium Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz,

- w zakresie zadania 3 (Programy diagnostyczne – doposażenie szkolnego gabinetu psychologiczno-pedagogicznego) została wybrana oferta: P.W.D. Apex, Strzałków, ul. Kopernika 12, 97-500 Radomsko,

UWAGA! Ze względu na rezygnację firmy P.W.D. Apex z podpisania umowy i realizacji zamówienia, wybrana została oferta firmy Blueprint Sp. z o.o., ul. Chełmońskiego 130E/2, 31-340 Kraków, NIP 9452209424 REGON 376540338  - oferta ta uzyskała największą wagę punktową zaraz po ofercie firmy P.W.D. Apex

 - w zakresie zadania 4 (Pomoce dydaktyczne do nauki pierwszej pomocy) została wybrana oferta: Educarium Sp. z o.o,. ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz. 

Informacje o wyborze znajdą Państwa także w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...
 

Dziękujemy za udział w zapytaniu.

 

Kursy dla nauczycieli i nauczycielek z zakresu pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych rozpoczęte...

23.05.2018

W ramach zajęć z rozwoju kompetencji kluczowych dla nauczycieli i nauczycielek w ramach projektu "Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych w ZPS-W w Głogowie" (projekt nr RPDS.10.02.01-02-0020/17), rozpoczęły się zajęcia z zakresu pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Zorganizowane zostały dwa kursy: z zakresu diagnozy funkcjonalnej oraz oceniania kształtującego. W każdym kursie bierze udział po 39 nauczycieli i nauczycielek z Zespołu Placówek Szkolno-wychowawczych w Głogowie.

Szkolenie z diagnozy funkcjonalnej obejmuje 16 h dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), w ramach których zrealizowany zostanie następujący program:

 1. Istota testu i jego budowa: testu Profil Psychoedukacyjny – program TEACCH: Terapia i Edukacja Dzieci Autystycznych i Dzieci z Zaburzeniami Komunikacji oraz Profil Psychoedukacyjny  dla młodzieży i dorosłych TTAP/AAPEP
 2. Koncepcja oceny testu – perspektywa rozwojowa, strefa najbliższego rozwoju wg Lwa Wygotskiego
 3. Posługiwanie się testem – kwalifikacje badacza, warunki badania, warsztat badacza (materiały testowe, arkusze robocze)
 4. Ćwiczenia praktyczne sposobu oceny poszczególnych zadań, wykonywania zadań testowych oraz ćwiczenie obliczania wyników testu
 5. Interpretacja i prezentacja wyników badania

Szkolenie z oceniania kształtującego również trwa 16 h (2 dni szkoleniowe) i  obejmuje następujący zakres programowy:

 1. Ocenianie w kontekście przepisów prawnych
 2. Elementy OK i umiejscowienie w procesie lekcyjnym 
 3. Narzędzia wspomagające OK
 4. Cel lekcji w języku ucznia,  Nacobezu – kryteria sukcesu 
 5. Pytania kluczowe – formułowanie i umiejscowienie w procesie lekcyjnym
 6. Informacja zwrotna w OK – zasady formułowania
 7. Tworzenie atmosfery sprzyjającej uczeniu się – wpływ atmosfery na skuteczność OK
 8. Tworzenie konspektu zajęć z wykorzystaniem tych elementów OK

Zajęcia zostaną zrealizowane w maju 2018r. Uczestnicy po pozytywnym ukończeniu kursu otrzymają zaświadczenia potwierdzające nabyte w trakcie szkolenia kompetencje.

 

 

Zapytanie ofertowe nr 3/2018/ARKK

04.05.2018

Szanowni Państwo!

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego zaprasza do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach realizowanego wraz z powiatem głogowskim projektu RPDS.10.02.01-02-0020/17 „Akademia rozwoju kompetencji kluczowych w ZPS-W w Głogowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania  wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1108810

Oferty należy składać do dnia 15.05.2018 r. Zapraszamy.

Prosimy o zapoznanie się z treścią ponizszych załączników:

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2018/ARKK - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

27.04.2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy projektu „Akademia rozwoju kompetencji kluczowych” nr RPDS.10.02.01-02-0020/17

Niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 2/2018/ARKK), realizując zasadę konkurencyjności na przeprowadzenie kursów doszkalających dla nauczycieli z zakresu pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych w Zespole Placówek Szkolno–Wychowawczych w Głogowie w ramach projektu „Akademia rozwoju kompetencji kluczowych w ZPS-W w Głogowie” nr RPDS.10.02.01-02-0020/17 w ramach Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Zamawiający dokonał wyboru oferty:

Regionalnego Ośrodka Edukacji Sp. z o.o., ul. Uniwersytecka 1, 50-145 Wrocław, NIP 8971774369 REGON 02145996 dla realizacji zadania nr 1 (szkolenie „Diagnoza funkcjonalna”) oraz zadania nr 2 (kurs „Ocenianie kształtujące”).

Wyżej wymieniona oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 2/2018/ARKK uzyskała najwyższą punktację w zestawieniu wszystkich złożonych ofert na zadanie nr 1 (szkolenie „Diagnoza funkcjonalna”) oraz w zestawieniu wszystkich złożonych ofert na zadanie nr 2 (kurs „Ocenianie kształtujące”).

Dziękujemy za udział w zapytaniu.

Zapytanie ofertowe nr 1/2018/ARKK - ANULOWANE!

20.04.2018

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego niniejszym informuje, że zapytanie zostaje anulowane zgodnie z zapisami treści zapytania ofertowego w punkcie 15.5. tj: "Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyny,na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy z wykonawcą."  Zamawiający informuje, że w trakcie procedury nie dokonał wyboru wykonawcy. 

Zapytanie zostanie wznowione w najbliższych dniach. Stosowne informacje zostaną zmieszczone na stronie www. bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl , na stronie internetowej  www.firs.org.pl. Do oferentów, którzy przedstawili swoje oferty, informacje zostaną wysłane również mailowo.

Zapytanie ofertowe nr 2/2018/ARKK

30.03.2018

Szanowni Państwo!

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń dla kadry nauczycielskiej w ramach realizowanego wraz z powiatem głogowskim projektu RPDS.10.02.01-02-0020/17 „Akademia rozwoju kompetencji kluczowych w ZPS-W w Głogowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Oferty należy składać do dnia 12.04.2018 r. Zapraszamy! 

Treść zapytania wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1100891

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników.

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2018/ARKK - UWAGA! ZAPYTANIE ANULOWANE

30.03.2018

Szanowni Państwo!

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego zaprasza do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach realizowanego wraz z powiatem głogowskim projektu RPDS.10.02.01-02-0020/17 „Akademia rozwoju kompetencji kluczowych w ZPS-W w Głogowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Oferty należy składać do dnia 12.04.2018 r. Zapraszamy! 

Treść zapytania wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1100881

Prosimy o zapoznanie sie z treścią poniższych załączników.

Kursy w ramach projektu rozpoczęte

20.12.2017

KURS Z ZAKRESU TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU „AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W ZPS-W w GŁOGOWIE”
(PROJEKT NR RPDS.10.02.01-02-0020/17)

 W Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie w ramach zajęć podnoszących kompetencje kluczowe nauczycieli rozpoczął się kurs z zakresu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w podstawie programowej. W kursie bierze udział 30 nauczycieli i nauczycielek z ZPS-W w Głogowie.

Pierwsza grupa (licząca 15 osób) rozpoczęła kurs dnia 11.12.2017 r., natomiast druga grupa (kolejne 15 osób), rozpoczęła zajęcia 19.12.2017 r. Każda grupa w ramach 40 godzin szkoleniowych (w sumie 5 spotkań) zapozna się z następującą tematyką:

 1.        Wykorzystywanie  TIK w nauczaniu
 2.        Aspekty prawne wykorzystywania TIK
 3.        Internetowe zasoby do wykorzystania w pracy nauczyciela
 4.        Tablice interaktywne i rzutniki
 5.        Aplikacje webowe wykorzystywane w edukacji (zajęcia praktyczne)
 6.        Drukarki 3D
 7.        Platformy  e-learningowe (np. Khan Academy)
 8.        Metody pracy z uczniami wykorzystujące TIK

 Uczestnicy po pozytywnym ukończeniu kursu otrzymają zaświadczenia potwierdzające nabyte w trakcie szkolenia kompetencje.

 Poniżej pierwsza fotorelacja z zajęć:

Informacje o Projekcie

18.12.2017

 

AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W ZPS-W w GŁOGOWIE

PROJEKT NR RPDS.10.02.01-02-0020/17

OKRES REALIZACJI: 01.09.2017 – 31.01.2019

 

Lider projektu: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
Partner: Powiat Głogowski

Celem projektu jest podniesienie efektywności nauczania w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie poprzez:

 • przeprowadzenie dla uczniów i uczennic zajęć podnoszących kompetencje kluczowe z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego, informatyki, 
 • przeprowadzenie kursów dla nauczycieli i nauczycielek z zakresu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z zakresu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu oraz umożliwienie udziału w studiach podyplomowych,
 • doposażenie pracowni informatycznej, przedmiotów przyrodniczych i pedagogiczno-psychologicznej.

Projekt skierowany jest do:

 • 48 uczniów/ uczennic z niepełnosprawnościami (24K/24M)
 • 42 nauczycieli/ nauczycielek ZPS-W w Głogowie (34K/8M)

Działania:

1. Wsparcie dla nauczycieli: 

 • Kurs z zakresu wykorzystania TIK w podstawie programowej,
 • Studia podyplomowe,
 • Kursy doszkalające nauczycieli. 

2. Wsparcie dla uczniów:  

 • Warsztaty i zajęcia wyrównawcze z zakresu kompetencji językowych, informatycznych i z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, 
 • Zajęcia terapeutyczne i socjoterapeutyczne (grupowe i indywidualne),
 • Wsparcie w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, 
 • Doposażenie pracowni językowej, przyrodniczej, informatycznej i psychologiczno-pedagogicznej.

 

Wartość projektu:  578 552,50 zł

Wkład funduszy europejskich w projekcie: 85% wartości projektu (491 769,62 zł)

Planowane efekty:

 • podniesienie efektywności nauczania w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie,
 • zwiększenie kompetencji 42 nauczycieli i nauczycielek oraz  48 uczniów i uczennic.

Biuro projektu:

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego

ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław

tel. 71 72 42 298 

Projekt „Akademia rozwoju kompetencji kluczowych w ZPS-W w Głogowie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego, na podstawie umowy zawartej z Województwem Dolnośląskim- Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata  2014 – 2020.

 

 

Nasi Beneficjenci