Anulowanie zapytania ofertowego nr 13/2019/GAZ

Projekt: Głogowska Akademia Zawodowców - projekt zakończony

Szanowni Państwo,  

niniejszym informujemy, że ogłoszone przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowanie ofertowe (zapytanie ofertowe nr 13/2019/GAZ Przeprowadzenie kursu/ szkolenia z zakresu obsługi kosy spalinowej dla uczniów kierunku technik leśnik w Głogowie), realizując zasadę konkurencyjności w ramach projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17 w ramach Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia w szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, 

zostało anulowane z powodu potrzeby weryfikacji opisu przedmiotu zamówienia. 

Anulowanie postępowania jest zgodne z zapisami zapytania ofertowego, punkt 15. Dodatkowe informacje, ppkt. 15.5 "Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w całości lub pojedynczego zadania/ zadań bez podawania przyczyny, na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy z wykonawcą." 

Zapytanie zostanie wznowione w najbliższych dniach. Stosowne informacje zostaną zmieszczone na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl i na stronie internetowej www.firs.org.pl. 

Powyższe informacje znajdują się także na stronie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1181729

Nasi Benef

Nasi Beneficjenci