Anulowanie zapytania ofertowego nr 9/2019/GAZ

Projekt: Głogowska Akademia Zawodowców - projekt zakończony

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że ogłoszone przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowanie ofertowe (zapytanie ofertowe nr 9/2019/GAZ Przeprowadzenie kursów obsługi drona (UAVO) dla nauczycieli i uczniów kierunków przyrodniczych w głogowskim technikum), realizując zasadę konkurencyjności w ramach projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17 w ramach Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia w szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,

zostało anulowane z powodu potrzeby weryfikacji opisu przedmiotu zamówienia.

Anulowanie postępowania jest zgodne z zapisami zapytania ofertowego, punkt 15. Dodatkowe informacje, ppkt. 15.5 "Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w całości lub pojedynczego zadania/ zadań bez podawania przyczyny, na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy z wykonawcą."

Zapytanie zostanie wznowione w najbliższych dniach. Stosowne informacje zostaną zmieszczone na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl i na stronie internetowej www.firs.org.pl.

Powyższe informacje znajdują się także na stronie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1179236

Nasi Beneficjenci