Baśniowa Dolina - zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że postępowanie dotyczącym zakupu  pomocy dydaktycznych do żłobka Baśniowa Dolina zostało zakończone.  

Zamawiający dokonał analizy wszystkich ofert, w wyniku czego wyłoniono wykonawcę.
Zamówienie zostanie dostarczone przez firmę:

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Graniczna 46, Łódź

dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.

Szanowni Państwo

W związku z realizacją projektu: Baśniowa Dolina – utworzenie 33 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 na obszarze Miasta Poznania, nr projektu RPWP.06.04.01-30-0014/19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 6: Rynek pracy, Działania 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, zwracam się z prośba o przedstawienie oferty w postępowania dotyczącym zakupu pomocy dydaktycznych do Żłobku Baśniowa Dolina ( adres żłobka: Poznań, ul. Janickiego 22)

Termin i miejsce składania ofert:

Oferta powinna być wypełniona na druku załączonego formularza ofertowego, wydrukowana, podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy i złożona wraz z załącznikami w terminie do 10 listopada 2020 r. do godziny 00:00 poprzez email: j.kroll@firs.org.pl z dopiskiem w tytule: oferta na zakup pomocy dydaktycznych do żłobka Baśniowa Dolina lub pocztą/osobiście na adres: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w Poznaniu – Biuro Projektu Żłobek Baśniowa Dolina ul. Hoża 1, 60-591 Poznań

Miejsce i terminy realizacji  zamówienia

Termin: 12-20.11.2020

Adres dostawy:  Żłobek Baśniowa Dolina, ul. Janickiego 22 Poznań

Treść zapytania wraz ze szczegółową specyfikacją zamówienia oraz z formularz ofertowy znajduje się w poniższym załączniku.
Zapraszamy!

Nasi Beneficjenci