Czas zmian


Województwo: wielkopolskie

Aktualności projektu:

Opis projektu: 

Numer Projektu: RPWP.07.01.02-30-0031/22

Tytuł: Czas zmian

Data rozpoczęcia projektu: 2022-09-01

Data zakończenia projektu: 2023-08-31

 

Obszar realizacji: Powiat Ostrzeszowski, Ostrowski oraz Turecki

 

Grupa docelowa: Grupę docelową projektu stanowi 110 (77 kobiet i 33 mężczyzn) w wieku od 18 do 64 roku życia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zg. z definicją w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EEFS i EFRR) zamieszkujących (w rozumieniu kodeksu cywilnego) na terenie województwa wielkopolskiego z powiatów ostrzeszowskiego, konińskiego i tureckiego:

 1. 50 osób biernych zawodowo,
 2. 60 osób bezrobotnych.
 • 20 osób z niepełnosprawnością
 • 110 osób z terenów wiejskich
 • 66 osób o niskich kwalifikacjach
 • 17 osób korzystających z PO PŻ (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa)

 

Działania: Każdy z Uczestników objęty zostanie kompleksowym wsparciem dostosowanym do indywidualnych potrzeb, jakie zostaną zidentyfikowane u Uczestnika. Pierwszym etapem wsparcia jest przygotowanie indywidualnej ścieżki reintegracji oraz podpisanie umów na wzór kontraktu socjalnego, która może obejmować:

 • Warsztaty dotyczące rozwoju kompetencji kluczowych: społecznych – 110 UP x 5H (550H)
 • Wsparcie pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania uczestników 
 • Wsparcie 22UP w ramach Modelu Wsparcia Asystenta Rodzinnego – rezultat projektu nr A0283 wypracowanego w ramach PIW EQUAL
 • Indywidualne wsparcie psychologiczne
 • Pośrednictwo pracy – 110UP x 5H (550H)
 • Warsztaty rozwoju kompetencji zawodowych – 8 GRUP x 16H (128H)
 • Szkolenia zawodowe dla 110UP
 • Poradnictwo prawne i obywatelskie 88UP x 2H (176H)
 • Staże zawodowe 3 miesięczne dla 90 UP.

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno–edukacyjno– zawodowej dla 110 osób w wieku 18-64 roku życia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczaniem społecznym z wiejskich obszarów funkcjonalnych powiatów: ostrzeszowski, ostrowski i turecki województwa wielkopolskiego.

 

Termin rozpoczęcia rekrutacji: III kwartał 2022 r.

Rekrutacja odbywać się będzie w okresie IX.2022 r. – II.2023 r. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z poszanowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji.

Dofinansowanie projektu ze środków europejskich: 1 717 028,42 zł

 

Kontakt:

Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego

Ul. Hoża 1, 60-591 Poznań

Telefon: 530 761 120

Nasi Beneficjenci