Dom dla samotnych rodziców w Lisówkach


Województwo: wielkopolskie

Aktualności projektu:

Opis projektu: 

Celem domu samotnej matki jest wsparcie matek, ojców lub innych osób sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Dom  samotnej matki mieści się w 5 domkach dwupiętrowych, posiadających łącznie 30 miejsc w Lisówkach, przy ul. Leśne Zacisze 2 (obok Domu Pomocy Społecznej) w gminie Dopiewo, stanowiących własność Powiatu Poznańskiego.

Postępowanie w sprawie skierowania do domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Termin realizacji:

15 czerwiec 2021 r. – 31 grudnia 2022 r.

Decyzje o skierowaniu do „domu dla samotnych matek” wydaje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z upoważnieniem Starosty. Na podstawie wniosku osoby zainteresowanej i dokumentacji zgromadzonej przez właściwy OPS.

Wniosek osoba ubiegająca się o skierowanie składa do właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania OPS. OPS po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji przesyła do PCPR w Poznaniu.

Wymagane dokumenty: (§ 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi).

 1. Wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu,
 2. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej,
 3. Zaświadczenie lekarskie stwierdzającego brak przeciwwskazać zdrowotnych do umieszczenia w domu,
 4. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub książeczka zdrowia dziecka,
 5. Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli takie jest),
 6. Opinia ośrodka zawierająca uzasadnienie pobytu w domu.

Wszelkie informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu:

60-823 Poznań, ul. Słowackiego 8 lub na maila:

 

Standard podstawowych usług świadczonych przez dom obejmuje min.:

 1. W zakresie interwencyjnym:
 1. Zapewnienie schronienia kobietom w ciąży w okresie okołoporodowym,
 2. Izolowanie osób ubiegających się o pomoc przed sprawcami przemocy,
 3. Wspieranie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej,
 4. Zapobieganie marginalizacji społecznej przez umożliwienie mieszkańcom odnalezienia miejsca w społeczeństwie i powrót do normalności po odrzuceniu ich przez rodziny, partnerów czy środowisko z powodu nieoczekiwanego macierzyństwa lub konieczności przezwyciężenia sytuacji kryzysowej,
 5. Zapobieganie sieroctwu społecznemu przez przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego wypełnienia roli rodzicielskiej,
 6. Zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych, a zwłaszcza wzorca wyuczonej bezradności;

 

 1.  W zakresie potrzeb bytowych:
 1. Zapewnienie całodobowego, okresowego pobytu dla trzydziestu mieszkańców, przy czym liczba ta może ulegać zmianom, zależnie od możliwości domu w zakresie spełnienia pozostałych standardów,
 2. Odrębne pomieszczenia do spania oraz wspólne pomieszczenia do pobytu dziennego dla mieszkańców z dziećmi,
 3. Pokoje dla mieszkanek w ciąży przeznaczone maksymalnie dla trzech osób oraz wspólne pomieszczenia do pobytu dziennego,
 4. Ogólnodostępne łazienki, wyposażone w sposób umożliwiający wprawne korzystanie zarówno przez mieszkańców, jak i dzieci, proporcjonalnie do liczby mieszkańców, odpowiednio jedna łazienka na pięć osób,
 5. Ogólnodostępną kuchnie do samodzielnego sporządzania posiłków oraz co najmniej jedno dodatkowe pomieszczenie do przyrządzania i spożywania drobnych posiłków,
 6. Pomieszczenia do prania i suszenia;

 

 1. W zakresie opiekuńczo-wspomagającym:
 1. Podstawową pielęgnację mieszkańca w czasie choroby oraz opiekę nad dzieckiem w czasie choroby opiekuna dziecka,
 2. Umożliwienie korzystania ze świadczeń zdrowotnych,
 3. Pomoc w załatwianiu spraw osobistych w przypadku wystąpienia takiej potrzeby,
 4. Środki higieny osobistej, środki czystości w sytuacji, gdy nie ma możliwości ich samodzielnego zakupu.

Wsparcie, o którym mowa powyżej będzie zapewnione w szczególności przez:

 1. Pracownika socjalnego,
 2. Psychologa i/lub terapeuty,
 3. Pozostała kadra.

Usługi świadczone w Domu będą spełniać standardy określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz. U. z 2005 r. Nr 43 poz. 418). 4.

Opłatę za pobyt ustala podmiot prowadzący, a w przypadku domów prowadzonych przez podmioty uprawnione – podmiot zalecający zadanie, uwzględniając warunki pobytu, w szczególności zakres przyznanych usług oraz obowiązki osoby przebywającej w domu (art. 97. 2 ups). Opłata ustalona decyzją nie może przekroczyć średniomiesięcznego kosztu utrzymania, a obowiązkiem jest ponoszenia kosztów może zostać obciążona gmina miejsca zamieszkania osoby skierowanej do placówki.

Działania finansowane są ze środków budżetowych Powiatu Poznańskiego

Nasi Beneficjenci