Dom Samodzielnego Rodzica w Lisówkach


Województwo: wielkopolskie

Aktualności projektu:

Wsparcie treningowe dla Mieszkańców

15.12.2021

Pobyt w Domu to także wsparcie dostosowane do mieszkańców zarówno tych dużych jak i małych.

 • Treningu kulinarny to nie samo gotowanie, ale też nabywanie umiejętności samodzielnego, bezpiecznego przygotowywania posiłków, oraz rozwijanie cierpliwości, wytrwałości i poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę.
 • Trening kulinarny dla dzieci to idealne zajęcia sensoryczne. Prawidłowy odbiór bodźców zmysłowych, jest podwaliną optymalnego rozwoju małego dziecka. Dlaczego? Bo nie ma innej drogi do mózgu, jak właśnie poprzez zmysły. To bodźce sensoryczne powodują, że dojrzewa układ nerwowy małego człowieka.
 • Trening umiejętności praktycznych: podczas którego wśród uczestników kształtowane są umiejętności związane z prawidłowym i bezpiecznym posługiwaniem się sprzętem i urządzeniami gospodarstwa domowego (w tym pralką, żelazkiem, zmywarką) przez co wyrabiany jest nawyk pracowitości,  gospodarności, systematyczności i wywiązywania się z powierzonych obowiązków. W ramach treningu wykonywane są codzienne i okresowe, proste i złożone prace porządkowe w pomieszczeniach Domu jak i na zewnątrz budynku, drobne prace konserwatorskie oraz prace związane z hodowlą i pielęgnacją roślin.
 • Trening umiejętności praktycznych  dla dzieci przede wszystkim stymulacja rozwoju motoryki, poprzez tworzenie dekoracji czy pomoc w porządkach takich jak  wyciskanie wody z nasączonej gąbki, otwieranie i zamykanie różnego rodzaju pudełek, wkładanie i wyjmowanie przedmiotów małych, dużych, w  czasie nauki np. segregacji odpadami.

Kadra

02.12.2021

Nasze działania opierają na kadrze, to dzięki tym ludziom i ich zaangażowaniu możliwa jest realizacja celów. Dlatego pokrótce przedstawiamy pracowników Domu, którzy codziennie wspierają mieszkańców w drodze do samodzielności.

Marta Barczyk – Kierownik Domu, w pomocy społecznej pracuje od 14 lat, początkowo w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu, aktualnie w DSM. Z wykształcenia pracownik socjalny. Ukończyła szereg szkoleń z zakresu zarządzania i pracy socjalnej między innymi Master of Public Administration, Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w życiu zawodowym i prywatnym, Organizowanie Społeczności Lokalnej, Porozumienie bez przemocy Marshalla Rosenberga, Asystent Rodziny. Swoją pracę regularnie poddawała Superwizji. W pracy z drugim człowiekiem ceni sobie szczerość i zaangażowanie, które dają podstawy do dobrej relacji we współpracy. W pracy socjalnej szczególne miejsce zajmuje u niej interwencja kryzysowa, którą potrafi poprowadzić.

Agata Kurek – pracuje na stanowisku pracownika socjalnego. Ukończyła Kolegium Służb Społecznych w Poznaniu, przez ostatnie lata pracowała w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu, skąd przeszła i zasiliła szeregi pracowników Domu. W swojej pracy wykorzystuje długoletnie doświadczenia zawodowe. W ludziach docenia chęć do współpracy i zaangażowanie. Posiada praktykę w diagnozowaniu problemów społecznych i w prowadzeniu kontraktów socjalnych. W pracy z drugim człowiekiem empatyczna, rozumie potrzeby innych osób.

Anna Grzelak - psycholog, psychoterapeuta w procesie certyfikacji, terapeuta uzależnień w procesie certyfikacji.  Jest absolwentką studiów podyplomowych w zakresie pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii. Ukończyła szkolenie terapeutyczne w nurcie systemowym realizowane przez Wielopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej. Ukończyła również Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży. Pracuje z młodzieżą, dziećmi, osobami dorosłymi, parami i rodzinami. Współpracuje z fundacjami, stowarzyszeniami oraz poradniami zdrowia psychicznego prowadząc konsultację psychologiczne, poradnictwo,  psychoterapią, grupy terapeutyczne i edukacyjne. Swoją pracę poddaję regularnej Superwizji.

Patrycja Jachimowska - z wykształcenia psycholog kliniczny, socjoterapeutą z przygotowaniem pedagogicznym oraz instruktorka tańca. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując głównie z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami. Ukończyła szkolenie z psychoterapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży oraz podyplomowe studia z doradztwa zawodowego. W Domu Samotnej Matki pracuje z dziećmi i ich rodzicami.

Olimpia Piłat Pawlak – psychoterapeutka, couch, superwizor pracy socjalnej, w nieustannym procesie dokształcania i zdobywania nowych kompetencji. W swojej pracy wykorzystuje zdobyte doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie wielokierunkowe. W Domu Samotnej Matki pracuje z dorosłymi mieszkańcami.

Kompleksowe wsparcie

26.10.2021

Gdy opiekunowie korzystają ze wsparcia, dzieci wraz z animatorami spędzają czas. Dzisiaj dzieci poszły do naszego magicznego ogrodu odkrywać co przynosi Jesień, po czym wspólnie stworzyły piękną prace plastyczną.

To bardzo ważne, aby rodziny kompleksowo objąć wsparciem. Aby dać rodzicom komfort jakim jest wsparcie psychologiczne/ prawnicze i pewność, że w tym czasie dziećmi się dobrze zaopiekowano.

Poniżej przedstawiamy Panią Jesień przygotowaną przez dzieci ;)

Opis projektu: 

Celem domu samodzielnego rodzica jest wsparcie matek, ojców lub innych osób sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Dom  samodzielnego rodzica mieści się w 5 domkach dwupiętrowych, posiadających łącznie 30 miejsc w Lisówkach, przy ul. Leśne Zacisze 2 (obok Domu Pomocy Społecznej) w gminie Dopiewo, stanowiących własność Powiatu Poznańskiego.

Postępowanie w sprawie skierowania do domu samodzielnego rodzica, z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Termin realizacji:

15 czerwiec 2021 r. – 31 grudnia 2022 r.

Decyzje o skierowaniu do „domu samodzielnego rodzica” wydaje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z upoważnieniem Starosty. Na podstawie wniosku osoby zainteresowanej i dokumentacji zgromadzonej przez właściwy OPS.

Wniosek osoba ubiegająca się o skierowanie składa do właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania OPS. OPS po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji przesyła do PCPR w Poznaniu.

Wymagane dokumenty: (§ 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi).

 1. Wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu,
 2. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej,
 3. Zaświadczenie lekarskie stwierdzającego brak przeciwwskazać zdrowotnych do umieszczenia w domu,
 4. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub książeczka zdrowia dziecka,
 5. Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli takie jest),
 6. Opinia ośrodka zawierająca uzasadnienie pobytu w domu.

Wszelkie informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu:

60-823 Poznań, ul. Słowackiego 8 lub na maila:

 

Standard podstawowych usług świadczonych przez dom obejmuje min.:

 1. W zakresie interwencyjnym:
 1. Zapewnienie schronienia kobietom w ciąży w okresie okołoporodowym,
 2. Izolowanie osób ubiegających się o pomoc przed sprawcami przemocy,
 3. Wspieranie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej,
 4. Zapobieganie marginalizacji społecznej przez umożliwienie mieszkańcom odnalezienia miejsca w społeczeństwie i powrót do normalności po odrzuceniu ich przez rodziny, partnerów czy środowisko z powodu nieoczekiwanego macierzyństwa lub konieczności przezwyciężenia sytuacji kryzysowej,
 5. Zapobieganie sieroctwu społecznemu przez przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego wypełnienia roli rodzicielskiej,
 6. Zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych, a zwłaszcza wzorca wyuczonej bezradności;

 

 1.  W zakresie potrzeb bytowych:
 1. Zapewnienie całodobowego, okresowego pobytu dla trzydziestu mieszkańców, przy czym liczba ta może ulegać zmianom, zależnie od możliwości domu w zakresie spełnienia pozostałych standardów,
 2. Odrębne pomieszczenia do spania oraz wspólne pomieszczenia do pobytu dziennego dla mieszkańców z dziećmi,
 3. Pokoje dla mieszkanek w ciąży przeznaczone maksymalnie dla trzech osób oraz wspólne pomieszczenia do pobytu dziennego,
 4. Ogólnodostępne łazienki, wyposażone w sposób umożliwiający wprawne korzystanie zarówno przez mieszkańców, jak i dzieci, proporcjonalnie do liczby mieszkańców, odpowiednio jedna łazienka na pięć osób,
 5. Ogólnodostępną kuchnie do samodzielnego sporządzania posiłków oraz co najmniej jedno dodatkowe pomieszczenie do przyrządzania i spożywania drobnych posiłków,
 6. Pomieszczenia do prania i suszenia;

 

 1. W zakresie opiekuńczo-wspomagającym:
 1. Podstawową pielęgnację mieszkańca w czasie choroby oraz opiekę nad dzieckiem w czasie choroby opiekuna dziecka,
 2. Umożliwienie korzystania ze świadczeń zdrowotnych,
 3. Pomoc w załatwianiu spraw osobistych w przypadku wystąpienia takiej potrzeby,
 4. Środki higieny osobistej, środki czystości w sytuacji, gdy nie ma możliwości ich samodzielnego zakupu.

Wsparcie, o którym mowa powyżej będzie zapewnione w szczególności przez:

 1. Pracownika socjalnego,
 2. Psychologa i/lub terapeuty,
 3. Pozostała kadra.

Usługi świadczone w Domu będą spełniać standardy określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz. U. z 2005 r. Nr 43 poz. 418). 4.

Opłatę za pobyt ustala podmiot prowadzący, a w przypadku domów prowadzonych przez podmioty uprawnione – podmiot zalecający zadanie, uwzględniając warunki pobytu, w szczególności zakres przyznanych usług oraz obowiązki osoby przebywającej w domu (art. 97. 2 ups). Opłata ustalona decyzją nie może przekroczyć średniomiesięcznego kosztu utrzymania, a obowiązkiem jest ponoszenia kosztów może zostać obciążona gmina miejsca zamieszkania osoby skierowanej do placówki.

Działania finansowane są ze środków budżetowych Powiatu Poznańskiego

Nasi Beneficjenci