Droga do samodzielności - stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze Miasta Wrocławia


Województwo: dolnośląskie

Aktualności projektu:

Zmiana adresu biura we Wrocławiu

24.06.2019

Szanowni Państwo,

Informujemy o zmianie adresu biura projektowego.

Aktualny adres to :

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego 

ul Ruska 61/34

50-079 Wrocław

Zapraszamy!

Umowa na realizację projektu podpisana!

29.11.2018

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 29 listopada br. została podpisana umowa na realizację projektu „Droga do samodzielności - stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach  6 mieszkań  treningowych na obszarze Miasta Wrocławia” (RPDS.09.02.01-02-0012/18) z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy. Celem projektu jest wzrost dostępu do mieszkalnictwa wspomaganego treningowego na obszarze Miasta Wrocławia przez utworzenie 6 mieszkań treningowych i wsparcie dla 120 (72K i 48M) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie im miejsca 6-miesięcznego pobytu w mieszkaniach treningowych wraz z zapewnieniem usług treningowych, opiekuńczych i sfinansowaniem kosztów eksploatacji mieszkania treningowego w okresie od 01.03.2019-31.08.2021.
O szczegółach, rekrutacji i harmonogramie projektu będziemy informować na bieżąco.

Opis projektu: 

29.11.2018 r.

 

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w partnerstwie 

z Gminą Wrocław i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Droga do samodzielności - stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze 

Miasta Wrocławia”

Źródło finansowania: 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne

Działanie: 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych

Poddziałanie: 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne

 

Cel projektu:

 

Wzrost dostępu do mieszkalnictwa wspomaganego treningowego na obszarze Miasta Wrocławia przez utworzenie 6 mieszkań́ treningowych i wsparcie dla 120(72K48MM) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie im miejsca 6-miesięcznego pobytu w mieszkaniach treningowych wraz z zapewnieniem usług treningowych, opiekuńczych i sfinansowaniem kosztów eksploatacji mieszkania treningowego w okresie 01.03.2019-31.08.2021.

 

Działania w projekcie:

Zadanie 1 - Modernizacja i doposażenie 6 mieszkań treningowych.

Zadanie 2 - Określenie indywidualnego programu usamodzielnienia i wsparcie opiekunów mieszkań z koordynacją kosztów bieżącego funkcjonowania mieszkań .

Zadanie 3 - Trening umiejętności interpersonalnych i radzenia sobie ze stresem.

Zadanie 4 - Trening umiejętności spędzania czasu wolnego.

Zadanie 5 - Usługi Opiekuńcze dla osób niesamodzielnych.

Zadanie 6 - Trening umiejętności praktycznych.

Zadanie 7 - Realizacja Usług Wspierających:socjalnych, terapeutycznych, psychologicznych, prawniczych i mediacyjnych.

 

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie  120 dorosłych osób z obszaru Miasta Wrocławia (w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego). Osóby wyłącznie zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z „Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” oraz osoby nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej, a także rodziny osób wykluczonych bądź́ zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym –jako element projektu.

 

Wnioskodawca: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego

Partner: Gmina Wrocław

Realizator projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

  • Całkowita wartość projektu: 1 982 285,60
  • Kwota dofinansowania: 1 878 688,32
  • Wkład własny: 104 297,28

Termin realizacji:

  • Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.03.2019 r.
  • Termin zakończenia realizacji projektu: 31.08.20121 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

25.09.2018

Pomimo, że umowa na realizację projektu  "Droga do samodzielności - stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze Miasta Wrocławia" nie została jeszcze podpisana mamy już pierwsze zgłoszenia od potencjalnych uczestników projektu. W związku z dużym zainteresowaniem tym projektem postaramy się, by w miarę możliwości jego realizacja została przyśpieszona. Na stronie internetowej będziemy na bieżąco zamieszczać  informacje na ten temat, dlatego wszystkich zainteresowanych zachęcamy do śledzenia publikowanych aktualności.

23.08.2018

Miło nam poinformować, że projekt Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego "Droga do samodzielności - stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze Miasta Wrocławia" znalazł się na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania.

(http://rpo.wupdolnoslaski.praca.gov.pl/documents/3644817/0/180810%20_921...)

Celem projektu, który będzie realizowany w partnerstwie z Gminą Wrocław i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej jest zwiększenie dostępności środowiskowych usług społecznych, w tym opiekuńczych i wsparcia rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wsparcia pieczy zastępczej. Uczestnikom projektu zostanie zapewniony 6-miesięczny pobyt w mieszkaniach treningowych wraz z zapewnieniem usług treningowych, opiekuńczych i sfinansowaniem kosztów eksploatacji mieszkania treningowego w okresie od marca 2019 do sierpnia 2021.

O podpisaniu umowy, przystąpieniu do realizacji projektu i jego szczegółach poinformujemy Państwa w oddzielnym komunikacie.

 

Nasi Beneficjenci