Drogowskaz do zmiany


Województwo: dolnośląskie

Aktualności projektu:

Realizacja szkolenia zawodowego z zakresu „Obsługa klienta z kasą fiskalną.” dla 12 Uczestników/czek

28.03.2023

W związku z realizacją projektu „Drogowskaz do zmiany” RPDS.09.01.01- 02-0106/20 realizowanego przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 20214-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert.

 

Szczegółowy opis zapytania o cenę znajduje się poniżej.  

Realizacja szkolenia zawodowego z zakresu „Obsługa klienta z kasą fiskalną.” dla 12 Uczestników/czek 

80500000-9 Usługi szkoleniowe 

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego 

 

Przedmiot Zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia zawodowego zakresu Realizacja szkolenia zawodowego z zakresu Realizacja szkolenia zawodowego z zakresu „Obsługa klienta z kasą fiskalną.” dla 12 Uczestników/czek.  

Zapraszamy do skladania ofer - zapytanie w załączniku

Realizacja szkolenia zawodowego z zakresu „Kurs opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej.” dla 8 Uczestników/czek

22.02.2023

Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia zawodowego zakresu Realizacja szkolenia zawodowego z zakresu „Kurs opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej.” dla 8 Uczestników/czek „Drogowskaz do Zmiany” na terenie powiatu dzierżoniowskiego.

W załączniku znajdą państwo treść zapytania ocenę wraz ze wzorem oferty.
Zapraszamy do składania ofert.
W razie jakichkolwiek pytań — prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

tel.: 71 7242298
e-mail:

 

Świadczenie Wsparcia trenera zatrudnienia wspieranego w miejscu zamieszkania, pracy i według potrzeb 7 Uczestników projektu na terenie Województwa Dolnośląskiego.

23.12.2022

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na realizację Wsparcia trenera zatrudnienia wspieranego w miejscu zamieszkania, pracy i według potrzeb 7 Uczestników projektu na terenie Województwa Dolnośląskiego.  w ramach realizacji projektu "Drogowskaz do zmiany” RPDS.09.01.01-02-0106/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie: 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie: 9.1.1 Aktywna integracja konkursy horyzontalne.

Celem prowadzonego postępowania jest wybór Wykonawcy usług trenera zatrudnienia wspieranego ( dalej TZW) na terenie Województwa Dolnośląskiego w projekcie „Drogowskaz do zmiany” RPDS.09.01.01-02-0106/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie: 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie: 9.1.1 Aktywna integracja konkursy horyzontalne. Celem jest wsparcie uczestników projektów (osób z niepełnosprawnością) zmiana postaw oraz możliwości szkolenia i zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, które mają największe problemy na rynku pracy. TZW towarzyszy UP w trakcie poszczególnych form wsparcia. Świadczenie powyższych usług ma na celu wsparcie w miejscu zamieszkania, pracy oraz pozostałych miejscach wsparcia 7 Uczestników projektu w ramach zadania Świadczenie Wsparcia trenera zatrudnienia wspieranego w miejscu zamieszkania, pracy i według potrzeb 7 Uczestników projektu na terenie Województwa Dolnośląskiego.

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności
EFS: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/139888

Oferty należy składać do dnia 5.01.2023 roku do godziny 15:00
 Zapraszamy!
Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

POSZUKUJEMY REALIZATORA SZKOLEŃIA ZAWODOWEGO

17.11.2022

Dzień Dobry,

 

W związku z realizacją projektu „Drogowskaz do zmiany” RPDS.09.01.01- 02-0106/20 realizowanego przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 20214-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert.

Szczegółowy opis zapytania o cenę znajduje się w załączniku

Realizacja szkolenia zawodowego z zakresu „Pracownik obsługi klienta z kursem komputerowym” dla 12 Uczestników/czek Projektu „Drogowskaz do Zmiany”

Jeśli są Państwo zainteresowani, zapraszam do składania ofert: w biurze projektów, pocztą lub w formie elektronicznej za pomocą skanu.

Za datę złożenia uznaje się datę doręczenia oferty.

Poszukiwany Pośrednik Pracy

23.08.2022

Dzień Dobry,

w związku z realizacją projektu „Drogowskaz do zmiany” RPDS.09.01.01-02-0106/20 realizowanego przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 20214-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na realizaję 350 h pośrednictwa pracy w ramach projektu „Drogowskaz do zmiany”. 

Szczegółowy opis zapytania o cenę znajduje się w załączniku.

Jeśli są Państwo zainteresowani, zapraszam do składania ofert: w biurze projektów, pocztą lub w formie elektronicznej za pomocą skanu.

Za datę złożenia uznaje się datę doręczenia oferty.

HARMONOGRAM PROJEKTU

26.04.2022

W załączniku - harmonogram realizowanych zadań.
Jest to plik na bieżąco aktualizowany.

REKRUTACJA DO PROJEKTU

01.12.2021

Szanowni Państwo informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do projektu "Drogowskaz do zmiany" RPDS.09.01.01-02-0106/20 . Poniżej najważniejsze informacje:

Warunki uczestnictwa

 1. Projekt jest skierowany do osób, które spełniają następujące warunki:
  1. są w wieku 18-64;
  2. są bezrobotne, bierne zawodowo, należą do os. ubogich pracujących:
  3. zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
  4. Zamieszkują na terenie województwa dolnośląskiego, w pierwszej kolejności powiaty: głogowski, wałbrzyski, lubański, M. Wrocław i M. Wałbrzych zgodnie z zapisami KC.
 1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie, po spełnieniu warunków określonych w §1 niniejszego regulaminu, jest wypełnienie i dostarczenie przez uczestnika/uczestniczkę do biura Projektu dokumentów rekrutacyjnych (zgodnie z wzorami stanowiącymi załączniki do niniejszego regulaminu):
  1. Formularza zgłoszenia (załącznik nr 1)
  2. Oświadczenie uczestnika projektu i zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 2 i 3)
  3. Deklaracji uczestnictwa w projekcie ( załącznik nr 4)
  4. Umowa uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 5)
  5. Dodatkowe oświadczenia UP w zakresie uczestnictwa (załącznik nr 6 i 7)
  6. Dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów określonych w §2 p.1 niniejszego regulaminu, tj.:
 • dokument potwierdzający status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, min: potwierdzenie z korzystania z programów pomocy społecznej, zaświadczenie o zatrudnieniu socjalnym, zaświadczenie o opuszczeniu pieczy zastępczej, bycie członkiem gospodarstwa domowego sprawującego opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, status osobą niesamodzielnej, status osoby bezdomnej lub dotkniętej wykluczeniem do mieszkań, potwierdzenie odbycie kary pozbawienia wolności, korzystanie z Programu PO PŻ;
 • orzeczenie o niepełnosprawności;
 • zaświadczenie/kopia zaświadczenia z PUP poświadczające status osoby bezrobotnej lub oświadczenie o statusie osoby biernej zawodowo;
 • kopię umowy o pracę/zlecenia- w przypadku osób pracujących, lub zaświadczenie powierdzajace wysokość zarobków
 1. Dokumenty wymienione w §2 pkt 3, a-e) niniejszego regulaminu będą dostępne w biurze Projektu, na stronie internetowej www.firs.org.pl , a także przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną na życzenie osób zainteresowanych.
 2. Wypełnione przez Uczestników/czki dokumenty mogą być dostarczone do biura projektu osobiście lub za pomocą poczty, kuriera, maila.
 3. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione dokumenty.
 4. Za moment zgłoszenia przyjmuje się chwilę, w której złożone zostały wszystkie wymagane dokumenty.
 5. Decyzja o zakwalifikowaniu danej osoby do udziału w projekcie zostanie podjęta na podstawie spełnienia ww. kryteriów formalnych.

Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestnika

 1. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w sposób ciągły w okresie od 01.12.2021.  do 31.11.2022r. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia rekrutacji w wypadku zgłoszenia się odpowiedniej ilości UP, bądź wydłużenia w przypadku braku zgłoszeń UP.
 2. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równości szans kobiet i mężczyzn
  w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
 3. Zgłoszenia uczestników/czek, które wpłyną po terminie wskazanym w § 3. 2 rejestrowane będą na liście rezerwowe.
 4. Przystąpienie kandydata/kandydatki do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 5. Etapy rekrutacji:
 1. wypełnienie i dostarczenie do biura formularza aplikacyjnego lub telefoniczne/internetowe zgłoszenie chęci udziału w projekcie;
 2. akceptacja formalna dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną;
 3. Przyznanie punktów, w tym dodatkowych i umieszczenie na liście rankingowej.
 1. Pierwszeństwo udziału w projekcie, poprzez dodatkowe punkty podczas rekrutacji otrzymają osoby, które spełniają przesłanki:

- 15 pkt - os. lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, os. o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym os. z niepełnosprawnością intelektualną i os. z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych),os. zagrożone ubóstwem wykluczeniem społecznym oraz środowiska lub lokalne społeczności zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku
z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, os. lub rodziny korzystające z PO PŻ2014-2020

- 13 pkt. osoby zamieszkujące obszary objęte programami rewitalizacji oraz osoby niepełnosparwne ze stopniem lekkim

- 10 pkt. - opiekunowie rodzin wielodzietnych/rodzin niepełnych, osoby o niskich kwalifikacjach zaw. i niżej; osoby powyżej 50 roku życia

 1. Rezultatem przeprowadzonej rekrutacji będzie wyselekcjonowanie grupy uczestników/ uczestniczek, która weźmie udział w projekcie.
 2. W przypadku nie spełnienia wymagań rekrutacji kandydat/kandydatka zostanie poproszony
  o uzupełnienie braków formalnych. W przypadku nie złożenia uzupełnień formalnych, kandydat/kandydatka zostaje skreślony/-a z listy uczestników/uczestniczek. Na miejsce skreślonego kandydata/kandydatki wchodzi pierwsza osoba z listy rezerwowej - o ile zaistniałą konieczność sporządzenia takiej listy (np. w sytuacji gdzie do uczestnictwa w projekcie zgłasza się więcej os. niż zakłada projekt)
 3. O wynikach rekrutacji kandydaci/kandydatki zostaną poinformowani telefonicznie, elektronicznie przy użyciu adresu e-mail lub pocztą.

W razie jakichjkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu 

Biuro Projektu Wrocław

ul. Ruska 61/34
50-079 Wrocław
tel. 71 72 42 298
tel. kom.: 794 587 136; 794 410 310
mail:

Całkowita wartość projektu: 1 016 958,20 zł

Kwota dofinansowania UE: 864 414,47 zł

Opis projektu: 

 

“Drogowskaz do zmiany”
RPDS.09.01.01­02­0106/20

Wzrost aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru powiatów: głogowskiego, wałbrzyskiego, lubińskiego, M. Wrocław i M. Wałbrzych.

Projekt „Drogowskaz do zmiany”  RPDS.09.01.01­02­0106/20  realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ma na celu wzrost aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.

Projekt dedykowany jest 70- ciu mieszkańcom powiatów: głogowskiego, wałbrzyskiego, lubańskiego, M. Wrocław i M. Wałbrzych.

Zaplanowane wsparcie:

- Przygotowanie indywidualnej ścieżki reintegracji społecznej połączonej z doradztwem zawodowym;

- Szeroki pakiet bezpłatnych szkoleń dostosowanych do uczestnika zakresu rozwoju kompetencji społecznych;

- Bezpłatne wsparcie specjalistów: trenera pracy wspomaganej, psychologa, prawnika, pracownika socjalnego;

- Szkolenia zawodowe z kompetencji i umiejętności poszukiwanych na rynku pracy wraz ze stypendium szkoleniowym;

- Doradztwo zawodowe i Pośrednictwo pracy;

-  Płatne staże zawodowe;

- Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i catering w trakcie szkoleń.

Grupę docelową projektu stanowi 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby pozostające bez zatrudnienia wymagające w pierwszej kolejności aktywizacji społecznej oraz wsparcia w powrocie na rynek pracy, zamieszkujące na terenie Dolnego Śląska, w pierwszej kolejności z obszarów powiatu głogowskiego, wałbrzyskiego, lubińskiego, Miasta Wałbrzych i Wrocław.

Szczegółowy opis grupy docelowej:

- osoby bezrobotne (w tym również niezarejestrowane w PUP);

- osoby długotrwale bezrobotne (w tym bierne zawodowo);

- osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych z powodu np. wykształcenia, braku doświadczenia zawodowego, itp.;

- osoby z niepełnosprawnością w tym również z niepełnosprawnością sprzężoną;

- osoby 50+;

- osoby bierne zawodowo;

- osoby ubogo pracujące;

- osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

ZAPRASZAMY!

Odezwij się do nas!

Mail:

Biuro Projektu Wrocław

ul. Ruska 61/34

50-079 Wrocław

tel. 71 72 42 298

tel. kom.: 794 587 136; 794 410 310

Całkowita wartość projektu: 1 016 958,20 zł

Kwota dofinansowania UE: 864 414,47 zł

Nasi Beneficjenci