Głogowska Akademia Zawodowców


Województwo: dolnośląskie

Aktualności projektu:

Zapytanie ofertowe nr 10/2018/GAZ

17.10.2018

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego zaprasza do składania ofert na dostawę doposażenia szkolnych pracowni zawodowych w ramach realizowanego wraz z Powiatem Głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie ma na celu wybór wykonawców usługi szkoleniowej - przeprowadzenie kursów zwiększających kompetencje zawodowe dla uczniów kierunków technik leśnik i technik geodeta w Głogowie.

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1143912

Oferty należy składać do dnia 26.10.2018 r.

Zapraszamy!

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

02.10.2018

Niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 9/2018/GAZ), realizując zasadę konkurencyjności na dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni zawodowych w sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie biurowe w głogowskich technikach – placówkach objętych wsparciem w ramach projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17 w ramach Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia w szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Zamawiający dokonał analizy ofert i wyboru wykonawców:

 w zakresie zadania 1 (Doposażenie szkolnych pracowni zawodowych – sprzęt komputerowy):

 1. Innovation In Technology Sp. z o.o., ul. Śliwkowa 1, 78-100 Niekanin, NIP 6711811428, REGON 321219595 - oferta spełniająca kryteria udziału w postępowaniu, wybrana do realizacji; data wpływu oferty: 27.09.2018 (godz. 14:18), wartość zamówienia: 142 985,04 zł brutto,

2. CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o., ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom, NIP 9482528507 REGON 141723924 - oferta niespełniająca kryteriów udziału w postępowaniu (braki w dokumentacji), odrzucona.

w zakresie zadania 2 (Doposażenie szkolnych pracowni zawodowych – oprogramowanie biurowe):

1. „Rynek 13” Dorota Krzysiek, Jacek Piasecki Sp. j., Pl. Gen. J. Bema, 50-265 Wrocław, NIP 8981836178 REGON 931971941 - oferta spełniająca kryteria udziału w postępowaniu, suma pkt 92,89 wg kryteriów wyboru oferty,

2. Innovation In Technology Sp. z o.o., ul. Śliwkowa 1, 78-100 Niekanin, NIP 6711811428, REGON 321219595 - oferta spełniająca kryteria udziału w postępowaniu, suma pkt 100,00 wg kryteriów wyboru oferty - wybrana do realizacji; data wpływu oferty: 27.09.2018 (godz. 14:18), wartość zamówienia: 14 523,84 zł brutto.

 

Informacje o wynikach znajdują się także na stronie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1137803.

Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.

 

Planowane formy wsparcia na kolejny rok realizacji projektu

26.09.2018

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego informuje, że w ramach projektu „Głogowska Akademia Zawodowców”, w którym uczestniczą dwie szkoły: Zespół Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie (dawne Technikum nr 6 w Głogowie) oraz Technikum nr 2 w Głogowie od września 2018 roku do sierpnia  2019 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

 1.                     Dla uczniów i uczennic:
 1.        Zajęcia planowane i kontynuowane:
 1.       Produkcja szkółkarska  (technik leśnik)
 2.       Planowanie i kosztorysowanie prac związanych z gospodarką leśną (technik leśnik)
 3.       Obliczanie miąższości drewna leżącego długiego, drewna stosowego, drzew stojących (technik leśnik)
 4.       Hair Style (technik usług fryzjerskich)
 5.       Grafika produktowa Packshot  (technik organizacji reklamy)
 6.       Marketing Internetowy (technik organizacji reklamy)
 7.       Kursy zawodowej autoprezentacji i rozmów z klientem (technik usług fryzjerskich, technik organizacji reklamy, technik obsługi turystycznej)
 8.       W trakcie organizacji są kursy i szkolenia zwiększające kompetencje zawodowe

 

 1.        Staże zawodowe wykraczające poza ramy praktyk szkolnych dla 70% uczestników i uczestniczek projektu
 1.       Do tej pory staże zostały zrealizowane przez 16 osób
 2.       Kolejne staże są w trakcie organizacji

 

 1.                   Dla nauczycieli:
 1.        Kontynuowanie realizacji studiów podyplomowych przez dwoje nauczycieli zawodu.
 2.        W trakcie organizacji są kursy i szkolenia zwiększające kompetencje zawodowe nauczycieli i nauczycielek zawodu.
 3.        Doposażenie pracowni szkolnych w trakcie realizacji:

       a. Sprzęt TIK
       b. Pracownia obsługi turystycznej
       c. Pracownia organizacji reklamy

Kolejne cele osiągnięte

21.09.2018

Informujemy, że w ramach projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” zakończone zostały zajęcia dla uczniów i uczennic:

 1.         Stylizacja i wizaż we fryzjerstwie (technik usług fryzjerskich)
 2.        Grafika wydawnicza  (technik organizacji reklamy)
 3.        Kółko turystyczne „Zabytki Głogowa – pilot wycieczek po rodzinnym mieście” (technik obsługi turystycznej)

Ponadto zrealizowane zostało doposażenie szkolnych pracowni zawodowych:

 1.        Pracownia geodezyjna
 2.        Pracownia użytkowania, urządzania lasu i maszynoznawstwa
 3.        Pracownia fryzjerska

z których uczniowie już od początku września korzystają!

Zapytanie ofertowe nr 9/2018/GAZ

18.09.2018

Szanowni Państwo!

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego zaprasza do składania ofert na dostawę doposażenia szkolnych pracowni zawodowych w ramach realizowanego wraz z Powiatem Głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie ma na celu wybór dostawcy/-ów  w sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie biurowe w głogowskich technikach.

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1137803

 

Oferty należy składać do dnia 27.09.2018 r.

Zapraszamy!

Zapytanie ofertowe nr 8/2018/GAZ - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

01.06.2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 dotyczy projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 8/2018/GAZ), realizując zasadę konkurencyjności na dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej- kierunku Technik  Usług Fryzjerskich w pomoce naukowe i narzędzia praktyczne. dla placówki objętej wsparciem w ramach projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17 w ramach Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia w szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Zamawiający dokonał  następującego wyboru:

W zakresie zadania 1 (Sprzęt fryzjerski „stanowisko fryzjera” – doposażenie pracowni zawodowej kierunku Technik Usług Fryzjerskich) została wyłoniona oferta firmy Kenzi Karolina Goruchta, Róża 12, 95-082 Dobroń, NIP 8291585416  REGON 100780259. Wymieniona oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe uzyskała najwyższą punktację w zestawieniu wszystkich złożonych ofert na zadanie 1. Data wpływu oferty: 18.05.2018. Wartość zamówienia wynosi 29 908,00 zł brutto.

W zakresie zadania 2 (Sprzęt precyzyjny fryzjerski – doposażenie pracowni zawodowej kierunku Technik Usług Fryzjerskich) Zamawiający nie dokonał wyboru oferty (brak ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu)

W zakresie zadania 3 (Pomoce dydaktyczne – doposażenie pracowni zawodowej kierunku Technik Usług Fryzjerskich) ) została wyłoniona oferta firmy Janex Tomasz Pyciak, Wierzbięcice 39, 61-588 Poznań, NIP 7821040820 REGON 30228890. Wymieniona oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe uzyskała najwyższą punktację w zestawieniu wszystkich złożonych ofert na zadanie 3. Data wpływu oferty: 14.05.2018. Wartość zamówienia wynosi 4 590,00 zł brutto.

 W zakresie zadania 4 (Akcesoria fryzjerskie - wyposażenie pracowni zawodowej kierunku Technik Usług Fryzjerskich) została wyłoniona oferta firmy Kenzi Karolina Goruchta, Róża 12, 95-082 Dobroń, NIP 8291585416  REGON 100780259. Wymieniona oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe uzyskała najwyższą punktację w zestawieniu wszystkich złożonych ofert na zadanie 4. Data wpływu oferty: 18.05.2018. Wartość zamówienia wynosi 10 404,80 zł brutto.

W zakresie zadania 5 (Sprzęt dydaktyczny: główki treningowe – doposażenie pracowni zawodowej kierunku Technik Usług Fryzjerskich) Zamawiający nie dokonał wyboru oferty (brak ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu).

Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.

Zmiany w zapytaniu ofertowym nr 8/2018/GAZ

14.05.2018

Szanowni Państwo,

Informujemy o zmianach w zapytaniu ofertowym nr 8/2018/GAZ - Dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej- kierunku Technik  Usług Fryzjerskich w pomoce naukowe i narzędzia praktyczne.

Zmiana dotyczy specyfikacji minimalnej  w zakresie  Zadania 1, w następujących pozycjach:

-  pozycja 2 myjnia fryzjerska (było „wymiary myjni: szer. 61cm x wys. 194cm x dł: 122” jest: „wymiary myjni: szer. 61cm x wys. 94cm x dł: 122”)

- pozycja 4 aparat do dezynfekcji – było: „zasilanie: transformator napięciowy DC (w zestawie) lub 4 baterie AAA”, jest: zasilanie: sieciowe i/lub bateryjne”

- pozycja 8 karbownica- było  „regulacja temperatury od 150 do 230 st. C” jest: „regulacja temperatury, temperatura maksymalna: nie mniej niż 210 st. C”

- pozycja 9 prostownica  - było: „regulacja temperatury: 130 - 230 stopni C (cyfrowa)” jest:  „regulacja temperatury: , temperatura maksymalna: nie mniej niż 210 st. C”

 

Specyfikacja pozostałych pozycji oraz zadań pozostaje bez zmian.

 W zawiązku w wprowadzonymi zmianami, termin składania ofert zostaje przedłużony do 18.05.2018 (piątek).

Wszelkie informacje zostały zamieszczone w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1108802

Zapytanie ofertowe nr 8/2018/GAZ

04.05.2018

Szanowni Państwo!

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętów dydaktycznych do szkolnej pracowni zawodowej- kierunku Technik Usług Fryzjerskich w ramach realizowanego wraz z powiatem głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1108802

 Oferty należy składać do dnia 15.05.2018 r. Zapraszamy.

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

Zapytanie ofertowe nr 6/2018/GAZ - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

26.04.2018

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17

 

Niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 6/2018/GAZ), realizując zasadę konkurencyjności na dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej- geodezyjnej w narzędzia praktyczne dla placówki objętej wsparciem w ramach projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17 w ramach Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia w szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Zamawiający dokonał wyboru oferty firmy:

Geomatix Sp. z o.o. (ul. Zimowa 39, 40-318 Katowice NIP 6341853623, REGON 273182920)

Wyżej wymieniona oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe uzyskała najwyższą punktację w zestawieniu wszystkich złożonych ofert.

Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe nr 7/2018/GAZ - ANULOWANE!

20.04.2018

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego niniejszym informuje, że zapytanie zostaje anulowane zgodnie z zapisami treści zapytania ofertowego w punkcie 15.5. tj: "Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyny,na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy z wykonawcą."  Zamawiający informuje, że w trakcie procedury nie dokonał wyboru wykonawcy.

Zapytanie zostanie wznowione w najbliższych dniach. Stosowne informacje zostaną zmieszczone na stronie www. bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl , na stronie internetowej  www.firs.org.pl. Do oferentów, którzy przedstawili swoje oferty, informacje zostaną wysłane również mailowo.

Zapytanie ofertowe nr 7/2018/GAZ - UWAGA! ZAPYTANIE ANULOWANE

30.03.2018

Szanowni Państwo!

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętów dydaktycznych do szkolnej pracowni zawodowej- kierunku Technik Usług Fryzjerskich w ramach realizowanego wraz z powiatem głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Oferty należy składać do dnia 16.04.2018 r. Zapraszamy! 

Treść zapytania wraz załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1100868

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników.

 

Zapytanie ofertowe nr 6/2018/GAZ

30.03.2018

Szanowni Państwo!

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego serdecznie zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętów dydaktycznych w ramach realizowanego wraz z powiatem głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.
Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Oferty należy składać do dnia 11.04.2018 r. Zapraszamy!

Treść zapytania znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1100856

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników.

Zapytanie ofertowe nr 5/2018/GAZ - Informacja o wybranym wykonawcy

31.01.2018

Szanowni Państwo!

W zakresie zadania 1 (sprzęty dydaktyczne) została wyłoniona oferta nr 3 (firma: Infopomiar Usługi informatyczne i geodezyjne mgr Hubert Soluch, ul. Kotarbińksiego 4/51, 26-600 Radom NIP 7962425806 REGON 14075912). Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 11 595,00 zł brutto.

W zakresie zadania 2 (sprzęt specjalistyczny) została wyłoniona oferta nr 1 (firma Geomatix Sp. z o.o. ul. Zimowa 39, 40-318 Katowice NIP 6341853623, REGON 273182920). Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 59 940 zł brutto.

Informacje te znajdują się także w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

Stosowne zawiadomienia zostały również wysłane do Oferentów drogą mailową.

Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym!

  

 

Zapytanie ofertowe nr 4/2018/GAZ - Informacja o wybranym wykonawcy

30.01.2018

Szanowni Państwo!

W zakresie zadania 1 (sprzęty dydaktyczne) została wyłoniona oferta nr 3: firma: Drzewiarz-Bis Sp. z o.o ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno, NIP 4660270038, REGON 911328304 (data wpływu 24.01.2018r.). Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 12 702,9 zł brutto. 

W zakresie zadania 2 (sprzęt specjalistyczny) została wyłoniona oferta nr 5 : firma: TAKMA Tadeusz Tiuchty, ul. Poświęcka 1a, 51-128 Wrocław, NIP 9151004377, REGON 932677161243124277 (data wpływu 25.01.2018 r.). Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji Wartość zamówienia wynosi 98 892 zł brutto.

Informacje te znajdują się także w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

Stosowne zawiadomienia zostały również wysłane do Oferentów drogą mailową.

Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym!

Zapytanie ofertowe nr 3/2018/GAZ - Informacja o wybranym wykonawcy

24.01.2018

Szanowni Państwo!

W zakresie zadania 1 (literatura fachowa) została wyłoniona oferta nr 1: firma VICTOR Paweł Dulny, ul. Bażyńskich 33c/20, 87-100 Toruń, NIP 8792119197, REGON 341362360  (data wpływu 22.01.2018r.). Wartość zamówienia wynosi 10 042,07 zł brutto. 

W zakresie zadania 2 (pomoce dydaktyczne) została wyłoniona oferta nr 3 : firma EDUBAMA Aleksandra Przybyłek, ul. Niedobczycka 94, 44-200 Rybnik, NIP 6421190478, REGON 243124277 (data wpływu 22.01.2018 r.). Wartość zamówienia wynosi 15 755,25 zł brutto. 

W zakresie zadania 3 (meble oraz sprzęty) została wyłoniona oferta nr 4 : firma EDUBAMA Aleksandra Przybyłek, ul. Niedobczycka 94, 44-200 Rybnik, NIP 6421190478, REGON 243124277 (data wpływu 22.01.2018 r.). Wartość zamówienia wynosi 6 356,00 zł brutto.

Informacje te znajdują się także w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080506

Stosowne zawiadomienia zostały również wysłane do Oferentów drogą mailową.

Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym!

Informacje o Projekcie

18.12.2017

GŁOGOWSKA AKADEMIA ZAWODOWÓW

PROJEKT NR RPDS.10.04.01-02-0016/17

OKRES REALIZACJI: 01.10.2017 – 31.08.2019

Lider projektu: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
Partner: Powiat Głogowski

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów Technikum nr 6 i Technikum nr 2 w Głogowie poprzez  podniesienie efektywności kształcenia zawodowego dzięki:

 • objęciu uczniów szkoleniami i kursami zawodowymi dostosowanymi do rynku pracy i stażami zawodowymi,
 • podniesieniu kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego,
 • doposażeniu pracowni zawodowych. 

Cel projektu stanowi odpowiedź na główne problemy szkół objętych wsparciem, czyli konieczność:

 • dostosowania oferty kształcenia na kierunkach Technik Organizacji Reklamy, Usług Fryzjerskich, Obsługi Turystycznej, Geodeta, Leśnik,
 • zwiększenia przygotowania praktycznego uczniów do wykonywania zawodu,
 • modernizacji pracowni zawodowych z uwagi na przestarzałą bazę dydaktyczną,
 • aktualizacji kompetencji nauczycieli w zakresie potrzeb lokalnego rynku pracy. 

Projekt skierowany jest do:

 • 108 uczniów/ uczennic 72K/36M), w tym jedna osoba z niepełnosprawnością
 • 16 nauczycieli/ nauczycielek przedmiotów zawodowych (12K/4M)

Działania:

 1. Warsztaty zawodowe, zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy.
 2. Szkolenia zawodowe, zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy.
 3. Staże zawodowe wykraczające poza ramy praktyk szkolnych (70% uczestników projektu), w tym u pracodawców wpisujących się w obszar inteligentnych specjalizacji.
 4. Udział w szkoleniach i studiach podyplomowych nauczycieli, zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy.
 5. Doposażenie pracowni zawodowych.

 

Wartość projektu:  1 399 962,15 zł

Wkład funduszy europejskich w projekcie: 85% wartości projektu (1 256 027,92 zł)

Planowane efekty:

 • wyrównanie szans edukacyjnych uczniów pod względem płci oraz niepełnosprawności,
 • lepsze przygotowanie do dalszego kształcenia,
 • modernizacja oferty kształcenia zawodowego oraz jej dostosowania do potrzeb rynku pracy,
 • wyrównanie dysproporcji w wynikach egzaminów kobiet i mężczyzn,
 • trwała poprawa jakości kształcenia w szkołach objętych wsparciem.

 

Biuro projektu:

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego

ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław

tel. 71 72 42 298

 

Projekt „Głogowska Akademia Zawodowców”  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego, na podstawie umowy zawartej z Województwem Dolnośląskim- Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata  2014 – 2020.

 

Nasi Beneficjenci