Kierunek: Lepsza przyszłość!


Województwo: mazowieckie

Aktualności projektu:

Opis projektu: 

Projekt „Kierunek: Lepsza przyszłość!” RPMA.09.01.00-14-g848/20 realizowany jest przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego z siedzibą w Poznaniu w partnerstwie z Marleną Iskierką Szkolenia Advice z siedzibą w Swarzędzu

Okres realizacji projektu: 01.09.2021 - 31.05.2023

Miejsce realizacji: Gminy Słubice, Drobin, Wyszogród, Bodzanów, Bulkowo

Grupę docelową stanowi 70 osób (42K i 28M) w wieku od 18 do 64 roku życia, doświadczających przesłanek wielokrotnego wykluczenia społecznego z gmin województwa mazowieckiego:

W tym:

- 35 osób korzystających z POPŻ

- 11 osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym lub umiarkowanym lub niepełnosprawnością sprzężoną lub zaburzeniami psychicznymi

- min. 14 osób zamieszkujących obszary wiejskie

 

Zakres wsparcia

Opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji przez psychologa przy współpracy z doradca zawodowym

Indywidualne spotkania z pracownikiem socjalnym, 6h/osobę.

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, 1h/osobę.

Szkolenia dotyczące rozwoju kompetencji kluczowych: społecznych dla 60 osób:

3 dni spotkań po 8 godzin (tematyka warsztatów dotyczyć będzie: komunikacji werbalnej i niewerbalnej, kształtowania postaw asertywnych, przełamywania postaw biernych i roszczeniowych, sposobów rozwiązywania konfliktów w formie wzajemnego dialogu bez użycia rozwiązań siłowych; umiejętności artykułowania własnych potrzeb w rozmowie z drugą osobą.

Wsparcie pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania uczestników – wsparcie dla 56 osób:

Zakres dostosowywany do indywidualnych potrzeb, m.in.: ratownictwo, rozumiane jako działalność doraźna będąca natychmiastową reakcją na wymagania sytuacji kryzysowej w życiu UP (nawrót uzależnienia, utrata zatrudnienia, pojawienie się choroby, sytuacji konfliktu z prawem) wspieranie prawidłowego .rozwoju i monitorowanie postępów UP, kompensacja polegającą na wyr. braków, utrudniających prawidłowy rozwój i funkcjonowanie organizowanie pomoc finansową ( zasiłek celowy na zakup opału na zimę), rzeczową (np. leki, odzież, bony żywnościowe) org. pomocy UP w odzyskiwaniu lub wzmacnianiu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie; poradnictwo w sprawach socjalnych i pokrewnych umożliwiających znalezienie i spożytkowanie śr. do przezwyciężania trudności w osiąganiu indywidualnych celów. Wsparcie realizowane przez pracownika socjalnego posiadającego wymagane wykształcenie i doświadczeniu w real. usług socjalnych.

Wsparcie asystenta rodziny – wsparcie dla 21 osób:

zakres dostosowywany do indywidualnych potrzeb.

Indywidualne wsparcie psychologiczne –  wsparcie dla 35 osób:

spotkania indywidualne średnio po 15h na uczestnika (średnio 15 spotkań po 1h/UP) zakłada się że część osób może wymagać większej liczby godzin wsparcia część mniejszej)

Poradnictwo prawne – wsparcie dla 42 osób:

pomoc w rozwiązaniu indywidualnych problemów prawnych

Staże zawodowe – wsparcie dla 28 osób:

3 miesięczny staż zawodowy (stypendium stażowe w wysokości  1536,50 zł/m-c netto)

Szkolenia zawodowe -  wsparcie dla 63 osób:

Wybór szkolenia będzie się indywidualnie dla każdego z 63 UP, na podstawie IŚR i pod kątem faktycznego zapotrzebowania przeszkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami na rynku pracy.

Pośrednictwo pracy – wsparcie dla 70osób:

zbieranie ofert pracy od pracodawców oraz udostępnianie ich średnio po 5 ofert pracy na os.

organizacja spotkań pracodawców z uczestnikami projektu, na których pracodawca przedstawia oferty pracy lub ma możliwość kontaktu z uczestnikami projektu zainteresowanymi podjęciem pracy;

udostępnianie pracodawcom poszukującym pracowników danych uczestników projektu w zakresie umożliwiającym wstępną ocenę uczestnika projektu pod kątem ewentualnego zatrudnienia.

 

Rekrutacja wciąż trwa, zapraszamy do kontaktu!

 

Całkowita wartość projektu wynosi  1014856,91 zł , w tym wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich wynosi  913371,21 zł

 

 

Biuro projektu:
Kuchary-Jeżowo 38
09-230 Bielsk

Nasi Beneficjenci