Krok naprzód!


Województwo: wielkopolskie

Aktualności projektu:

Warsztaty społeczne

17.08.2020

Szanowni Kursanci, 
informujemy, iż Warsztaty społeczne odbędą się w następujących dniach:
1 grupa: 18/19/20 sierpień 2020
2 grupa: 21/22/23 sierpień 2020
3 grupa 28/29/30 sierpień 2020
Złotkowy 29B , 62-570 Rychwał 

Kurs zawodowy

02.07.2020

W załączeniu przekazujemy harmonogram kursu zawodowego - 2 grupa oraz wniosek o wypłatę stypendium szkoleniowego

Krok naprzód!

24.06.2020

Poniżej przedstawiamy harmonogramy szkolenia ,,Pracownik biurowy ds. zaopatrzenia  z ECCC" oraz wniosek o wypłatę stypendium szkoleniowego. 

REKRUTACJA DO PROJEKTU "KROK NAPRZÓD!" ROZPOCZĘTA..

05.11.2019

Szanowni Państwo,

wszystkich chętnych do udziału w projekcie "Krok naprzód!" informujemy, że rozpoczął się proces rekrutacji.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z biurem projektu:

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
ul. Hoża 1
60-591 Poznań
tel. 530761120

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania powyżej.

Zapraszamy!

Opis projektu: 

Projekt „Krok naprzód!” realizowany jest przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego w Poznaniu w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Liskowie.

Okres realizacji projektu od 01.02.2019 - 31.08.2020

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie województwa wielkopolskiego, która opiera się na realizacji kompleksowego programu reintegracji społeczno-zawodowej w okresie 01.02.2019 r. – 31.08.2020 r.

Grupa docelowa stanowi 30 osób (16K i 14M) w wieku od 18 do 64 roku życia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zg. z definicją w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EEFS i EFRR) zamieszkujących (w rozumieniu kodeksu cywilnego) na terenie województwa wielkopolskiego. Składa się z 15 os biernych i 15 os. bezrobotnych, w tym:

a) 5 osób niepełnosprawnych o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych). 

b) 4 osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż 1 z przesłanki o których mowa w rozdziale 3 pkt 13 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszaru włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzyst. środków EEFS i EFRR.

c) 4 osoby korzystające z PO PŻ.

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

  1. Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji oraz podpisanie i realizacja umów na wzór kontraktu socjalnego 
  2. Warsztaty kompetencji społecznych
  3. Wsparcie psychologiczne
  4. Wsparcie asystent rodziny
  5. Kursy podnoszące kwalifikacje oraz kompetencje
  6. Staże zawodowe 3 miesięczne
  7. Pośrednictwo pracy

Biuro projektu:
ul. Hoża 1
60-591 Poznań
tel. 530761120
 

Wartość projektu: 274 730,50 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 260 993,97 zł

Projekt jest całkowicie bezpłatny, tj. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie, 7.1.2 Aktywna integracja

 

Nasi Beneficjenci