Podmioty Ekonomii Społecznej aktywne na rynku zamówień publicznych


Województwo: kujawsko-pomorskie

Aktualności projektu:

Opis projektu: 

Numer Projektu: POWR.02.09.00-00-0110/20

Tytuł: Podmioty Ekonomii Społecznej aktywne na rynku zamówień publicznych

Partner: Fundacja Dar Edukacji

 

Data rozpoczęcia projektu: 2021-01-01

Data zakończenia projektu: 2023-06-30

 

Obszar realizacji: województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, dolnośląskie, lubuskie.

 

Grupa docelowa: Grupę docelową projektu stanowić będzie 360 podmiotów ekonomii społecznej (ich pracowników/ przedstawicieli) tj. np. spółdzielnie, fundacje, jednostki reintegracyjne (CIS, KIS, ZAZ, WTZ), organizacje pozarządowe, koło gospodyń, zakład pracy chronionej, przedsiębiorstwa społeczne.

Podmioty z grupy docelowej muszą posiadać siedzibę na obszarze realizacji.

 

Działania w projekcie:

1. Szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych

Szkolenie będzie trwało co najmniej 18 godzin (3 dni; min. 6 godzin dziennie) i realizowane będzie w 2 blokach (teoretycznym i praktycznym) uwzględniających potrzeby szkoleniowe pracowników PES w szczególności PS.

Minimum 50% szkolenia stanowić będą elementy warsztatowe, podczas których m. in. zostanie przeprowadzony z uczestnikami proces przygotowania przykładowych ofert na realizację zlecenia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Szkolenie obejmuje następujące bloki tematyczne:
I. Aktualny stan prawny
1. nowa ustawa PZP -najważniejsze zmiany.
2. Zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wyłączenia obowiązku stosowania ustawy.
4. Polityka zakupowa państwa oraz plan postępowań o udzielenie zamówień.
5. Tryby postępowania.
6. Wartość zamówienia.
7. Opis przedmiotu zamówienia.
8. Zasady dotyczące stanowienia warunków udziału wykonawców w
postępowaniu i oceny spełnienia przez nich ustalonych warunków.
9. Klauzule społeczne.
10. Kryteria oceny ofert.
II. Pozycja wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
1. Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające ich spełnienie.
2. Wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia.
4. Podwykonawcy.
5. Dokumenty składane przez wykonawcę w odpowiedzi na postępowanie.
III. Wybór najkorzystniejszej oferty
1. Badanie i ocena ofert.
2. Nowe przesłanki odrzucenia ofert.
3. Rażąco niska cena.
IV. Umowa o zamówienie publiczne.
1. Rodzaje umów.
2. Zmiana treści umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
4. Realizacja umowy.
V. Środki ochrony prawnej.
1. Odwołanie.
2. Skarga.
VI. Dokumentacja postępowania.
1. Ogłoszenie o zamówieniu i ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
VII. Protokół postępowania.

2. Konsultacje bezpośrednie

Udział w konsultacjach umożliwi uzupełnienie wiedzy UP z zakresu zamówień publicznych zdobytej podczas szkolenia zg. z indywidualnymi potrzebami PES. Wsparcie będzie dostosowane do konkretnego PES.

Konsultacje zwiększą prawdopodobieństwo, że oferta będzie kompletna, adekwatna oraz konkurencyjna.

Wartość projektu: 927 635,00 zł, w tym:
dofinansowanie ze środków UE: 781 810,77 zł
dofinansowanie ze środków BP: 145 824,23 zł

Konakt:
ul. Hoża 1, 60-591 Poznań
telefon: 791 442 142

Biuro Projektów Wrocław
ul. Ruska 61 lok. 34, 50-079 Wrocław
tel: 71 72 42 298

Nasi Beneficjenci