Pomocna Dłoń


Województwo: dolnośląskie

Aktualności projektu:

Pomocna Dłoń (trwałość)

28.06.2023

Szanowni Państwo,

informujemy, że w ramach trwałości projektu "Pomocna dłoń - realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych" w okresie od 01.07.2023r. do 25.02.2025r. oferujemy 120 miejsc w przypadku wystąpienia popytu na usługę.

OSTATNIE MIEJSCA – ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI

07.02.2023

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że w ramach projektu „Pomocna Dłoń – świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych” realizowanego na terenie Miasta Wałbrzych przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego w ramach przewidzianych 120 osób do objęcia wsparciem pozostało ostatnich 6 miejsc. Rekrutacja jest prowadzona w formie ciągłej. Do tej pory udało nam się wspomóc 105 osób niesamodzielnych ze względu na wiek, z uwagi na długotrwałą lub ciężką chorobę, potrzebujących wsparcia w zakresie czynności dnia codziennego czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod nr telefonu 513 338 371 lub 71 72 42 298, drogą elektroniczną: pomocnadlon@firs.org.pl, drogą pocztową: Biuro projektu ul. Ruska 61/34, 50-079 Wrocław lub osobiście w miejscu zamieszkania potencjalnego Uczestnika/Uczestniczki projektu.

Z uszanowaniem Zespół Projektu

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 01/2022/PD ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA OSÓB NIESAMODZIELNYCH NA TERENIE MIASTA WAŁBRZYCHA

07.02.2023

23.02.2022

Niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 01/2022/PD, opublikowane w bazie konkurencyjności pod nr 2022-1329-89101), realizując zasadę konkurencyjności na Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych na terenie Miasta Wałbrzycha w ramach 2 zadań: 

- Zadanie nr 1: Świadczenie usług opiekuńczych na teranie Miasta Wałbrzycha w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych przez 6 opiekunów dla min. 54 osób;

- Zadanie nr 2: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na teranie Miasta Wałbrzycha w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych przez 2 opiekunów dla min. 80 osób; 

w ramach projektu pn. „Pomocna dłoń – realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych”, nr RPDS.09.02.01-02-0021/19 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WD 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 9 „Włączenie społeczne”, Działanie nr 9.2 „Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych”, Poddziałanie nr 9.2.1 „Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne”

zamawiający ogłasza, iż:

- na zapytanie ofertowe nr 01/2022/PD nie wpłynęła żadna oferta, zatem Zamawiający nie dokonał wyboru Wykonawcy. Postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Informacje o wynikach zapytania ofertowego są również umieszczone na stronie ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/89101

ZAPYTANIE OFERTOWEGO 01/2022/PD W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

07.02.2023

20.01.2022
Szanowni Państwo
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na 

Świadczenie usług opiekuńczych na teranie Miasta Wałbrzycha w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych przez 6 opiekunów dla min. 54 osób oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na teranie Miasta Wałbrzycha w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych przez 2 opiekunów dla min. 80 osób.

w ramach realizowanego projektu pt. „Pomocna dłoń – realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych” nr RPDS.09.02.01-02-0021/19 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa nr 9 „Włączenie społeczne” Działanie nr 9.2 „Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
 

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Termin składania oferty 22.02.2021 r. godz.10:00

Treść zapytania wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/89101

Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami.

Opis projektu: 

Projekt “Pomocna Dłoń - realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych”

 

jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

Źródło finansowania: 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne

Działanie: 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych

Poddziałanie: 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne

 

Cel projektu:

 

Zwiększenie liczby miejsc usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania na obszarze Miasta Wałbrzycha w okresie od 01.09.2020 r. do 31.12.2022 r. poprzez objęcie wsparciem w ramach projektu 120 (72 K 48 M) osób niesamodzielnych wymagających wsparcia w minimum jednej czynności dnia codziennego. 

 

Działania w projekcie:

 

Zadanie 1 – Indywidualna ocena sytuacji materialnej i życiowej (rodzinnej i zawodowej) danej osoby niesamodzielnej oraz opiekunów faktycznych tej osoby.

Zadanie 2 – Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Zadanie 3 – Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

 

Grupa docelowa:

 

Grupę docelową stanowić będzie  120 (72 K 48 M) dorosłych osób z obszaru Miasta Wałbrzycha (w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego). Osoby, które można uznać za niesamodzielne zgodnie ze skalą Barthel, która pozwala na ocenę chorego pod względem jego zapotrzebowania na opiekę innych osób, w tym osoby niesamodzielne, które z uwagi na postępujący proces starzenia organizmu wymagają wsparcia w min. 1 czynności dnia codziennego oraz osoby niesamodzielne, które z uwagi na długotrwała lub ciężką chorobę wymagają wsparcia w min. 1 czynności dnia codziennego. 

 

Wnioskodawca: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego

 

Realizator projektu: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego

 

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

  • Całkowita wartość projektu: 2 084 832,00
  • Kwota dofinansowania: 1 980 590,40
  • Środki wspólnotowe: 1 772 107,20
  • Budżet Państwa: 208 483,20
  • Wkład własny: 104 241,60

Termin realizacji:

  • Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.09.2020
  • Termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2022

 

Adres Biura Projektu:

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego | 
Biuro Projektów Wrocław 
ul. Ruska 61 lok. 34, 50-079 Wrocław

tel. 71 724 22 98

e-mail: