Pomocna dłoń - usługi opiekuńcze i teleopiekuńcze w Gminie Lisków i Gminie Opatówek


Województwo: wielkopolskie

Aktualności projektu:

Opis projektu: 

Pomocna dłoń - usługi opiekuńcze i teleopiekuńcze w Gminie Lisków i Gminie Opatówek

Okres realizacji: 2018-10-01 - 2019-12-31

Projektodawca: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego

Parnter: Gmina Lisków/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie

Miejsce realizacji: gmina Lisków, gmina Opatówek

Celem projektu jest: zwiększenie liczby miejsc usług opiekuńczych i teleopieki na obszarze Gminy Lisków i Gminy Opatówek w okresie 01.10.2018 do 31.12.2019 poprzez objęcie wsparciem w ramach projektu 70(42K28M) osób niesamodzielnych - wyłącznie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach usług teleopieki (50 osób) i usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (70 osób).

Poszukujemy w gminie Lisków i Opatówek osób niesamodzielnych, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Pomoc przyznawana przysługuje:

- Osobie samotnej, pozbawionej  pomocy mimo wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i możliwości (w rozumieniu art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej),

- Osobie samotnie gospodarującej( w rozumieniu art. 6 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej), gdy wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą zapewnić pomocy,

- Osobie żyjącej w rodzinie, gdzie rodzina nie może zapewnić odpowiedniej pomocy.

Oferujemy:

- pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz opiekę higieniczną

- zapewnienie kontaktu z otoczeniem

- pomoc w pielęgnacji zaleconej przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej

- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

- usługi teleopiekuńcze, umożliwiające uzyskanie całodobowej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia poprzez dostarczenie Uczestnikom mobilnych urządzeń teleopiekuńczych

Projektodawca:

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
ul. Hoża 1, 60-591 Poznań
tel.: 530761120
e-mail:

www.firs.org.pl

Partner:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie
ul. ks.W.Blizińskiego 56, 62-850 Lisków
tel. 62 763 40 37
e-mail:

www.gops.liskow.pl

 

 

Wartość projektu: 770 090,40

Dofinansowanie projektu z UE: 654 576,84

Projekt jest całkowicie bezpłatny, tj. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Programu Operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

 

 

 

 

 

 

Nasi Beneficjenci