PROSTE WEJSCIE NA RYNEK PRACY


Województwo: wielkopolskie

Aktualności projektu:

Opis projektu: 

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 19.10.22 r.  rozpoczną się szkolenia zawodowe „Sprzedawca z obsługą klienta”. Wszyscy Uczestnicy zostali poinformowani i terminach zajęć.

Przypominamy uczestnikom za udział w szkoleniu zawodowym przysługuje stypendium szkoleniowe, a także zwrot kosztów dojazdu.

Miejsce zajęć: ul. Raczkowskiego 1/1, 64-800 Chodzież

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 07.09.22 r.  rozpoczną się indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy zgodnie z poniższym harmonogramem.

Każdy z  Uczestników został poinformowany o  terminach i godzinach swojego spotkania.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJE O PROJEKCIE
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego zaprasza do udziału w projekcie osoby z niepełnosprawnościami z województw: wielkopolskiego, lubuskiego i dolnośląskiego, które bezskutecznie próbują znaleźć pracę i chcą zwiększyć swoje szanse na otwartym rynku pracy poprzez zdobycie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji.

Celem Projektu „Proste Wejście na Rynek Pracy” jest zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia 75(45K30M) osób z niepełnosprawnościami i biernych zawodowo z powodu choroby z obszaru województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego poprzez realizację indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy w
okresie: 01.12.2021-30.06.2023. Cel projektu pozytywnie wpłynie

Projekt jest realizowany w okresie 1 grudnia 2021 roku  do 30 czerwca 2023 roku.

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba w wieku powyżej 18 roku życia:

 1. 68 osób niepracujących z niepełnosprawnościami lub osoby bierne zawodowo z powodu choroby, które posiadają odpowiednie orzeczenie lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia,
 1. 7 osób pracujących z niepełnosprawnością.

W tym min. 30% UP stanowić będą osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, niepełnosprawnością sprzężoną. Osoby, co do których orzeczono niepełnosprawność intelektualną, chorobę psychiczną, epilepsję lub całościowe zaburzenia rozwojowe w przypadku zaliczenia ich do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Zapraszamy do skorzystania ze wsparcia byłych uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego w ramach CT 9 w RPO, w tym celu prosimy dołączyć do dokumentacji rekrutującej załącznik nr 6. Oświadczenie o korzystaniu ze wsparcia w ramach CT 9 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Zakres oferowanego wsparcia merytorycznego obejmuje:

 • Pierwszym etapem udziału w projekcie będzie przeprowadzenie przez doradcę zawodowego diagnozy sytuacji zawodowej Uczestników/czek której efektem będzie opracowanie dla każdego z nich INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA (IPD) z uwzględnieniem ich predyspozycji i stanu zdrowia w zakresie doboru wsparcia i ścieżki zawodowej oraz udzieleniu minimum dwóch forma wsparcia na etapie aktywizacji wykazanych w IPD.
  1. Indywidualne poradnictwo zawodowe: Uczestnicy/czki będę mogli skorzystać ze wsparcia doradcy zawodowego, które m.in. zwiększy ich motywację w poszukiwaniu pracy i wiedzę na temat własnych kompetencji i zasobów.
  2. Indywidualne wsparcie psychologiczne: Dla Uczestników/czek, u których diagnoza wykaże problemy interpersonalne uniemożliwiające rozwiązanie problemu zawodowego zaplanowano 
  3. Szkolenia zawodowe: W zależności od potrzeb Uczestnicy/czki otrzymają wsparcie w postaci. Szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Uczestników/czek oraz potrzebami właściwego lokalnego/regionalnego rynku pracy i prowadzić będą do zdobycia kompetencji lub kwalifikacji (w rozum. Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego) w zawodach oczekiwanych przez pracodawców (m.in. na podst. aktualnego Barometru zawodów lub analizy ofert pracodawców). Wymagana frekwencja min.80%.
  4. Staże zawodowe: Uczestnicy/czki z deficytami w zakresie doświadczenia zawodowego otrzymają wsparcie w postacie staży (trwających od 3 do 6 m-cy) realizowanych zgodnie z Zaleceniami Rady z dn. 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży i Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży.
  1. Pośrednictwo pracy: Uczestnicy/czki będą mogli skorzystać z pomocy pośrednika pracy, który przedstawi im min. 3 oferty pracy zgodne z ich kwalifikacjami, wyposaży w umiejętność poruszania się po rynku pracy i samodzielnego poszukiwania zatrudnienia

Dobór form wsparcia zależny będzie od indywidualnych potrzeb i możliwości poszczególnych Uczestników/czek i zostanie określony na podstawie Indywidualnego Planu Działania.

Ww. osoba z części B czyli bierna zawodowo z powodu choroby otrzyma jeszcze dodatkowo:

 • Wparcie psychologiczne.

 

Kwota dofinasowania 998 010,00 PLN :

 

Jeżeli jesteś gotowy do zmiany swojego życia, swojego nastawienia i chcesz być bardziej konkurencyjny na rynku pracy poprzez podniesienie swoich kwalifikacji, nie czekaj zgłoś się do Nas już dziś!

 

Kontakt:
Karolina Piotrowska

Specjalista ds. realizacji projektów Unijnych

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego

ul. Hoża 1

60-591 Poznań

tel. 730 250 210

adres e-mail:

Nasi Beneficjenci