Strzelińska Akademia Rozwoju - projekt zakończony

Archiwum (projekt zakończony)

Województwo: dolnośląskie

Aktualności projektu:

Zmiana adresu biura Fundacji we Wrocławiu

24.06.2019

Szanowni Państwo,

Informujemy o zmianie adresu biura projektowego.

Aktualny adres to :

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego 

ul Ruska 61/34

50-079 Wrocław

Zapraszamy!

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 16/2018/SAR

18.06.2019

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 16/2018/SAR

dotyczy projektu „Strzelińska Akademia Rozwoju”

nr RPDS.10.02.01-02-0040/17

niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 16/2019/SAR), realizując zasadę konkurencyjności na  „Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt TIK -  serwer z oprogramowaniem i akcesoriami.” w ramach projektu „Strzelińska Akademia Rozwoju” nr RPDS.10.02.01-02-0040/17 w ramach Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,

Zamawiający dokonał analizy ofert, w wyniku czego ogłasza, iż:

- dla realizacji zadania 1. Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt TIK -  serwer z oprogramowaniem i akcesoriami dokonano wyboru oferty firmy Virtual Technologies IT zp. z o.o., ul. Damrota 6/301 40-022 Katowice NIP: 645-253-64-69, REGON: 243075202 Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 17 323,32 zł brutto.

Informacje o wynikach zapytania ofertowego są również umieszczone na stronie ogłoszenia w bazie konkurencyjności:  
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

Dziękujemy za udział w zapytaniu.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 17/2019/SAR

18.06.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 17/2019/SAR - Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w szkołach podstawowych w gminie Strzelin 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dotyczy projektu RPDS.10.02.01-02-0040/17 „Strzelińska Akademia Rozwoju”

 

Niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 17/2019/SAR), realizując zasadę konkurencyjności na Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w szkołach podstawowych w gminie Strzelin w ramach projektu „Strzelińska Akademia Rozwoju” nr RPDS.10.02.01-02-0040/17 w ramach Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, 

Zamawiający dokonał analizy ofert i ogłasza, że:

W zakresie Zadanie nr 1 (doposażenie pracowni przyrodniczo-matematycznej): została wyłoniona oferta firmy TESORA Grażyna Tomaszek, Ul. Kasztanowa 5,  43-300 Bielsko-Biała NIP 6381649202 REGON 369168038.  Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Data wpływu: 13.06.2019, godz. 07:44. Wartość  zamówienia wynosi 3 547,18 zł brutto. 

W zakresie Zadanie nr 2 (doposażenie szkolnego ogródka meteorologicznego): została wyłoniona oferta firmy METEOPLUS, Ul. Karkonoska 11/2, 58-420 Lubawka NIP 6141551260 REGON 021985130. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Data wpływu: 17.06.2019, godz. 21:43. Wartość zamówienia wynosi 9 400,00brutto

W zakresie zadania nr 3 (doposażenie w pomoce do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych): została wyłoniona oferta firmy TESORA Grażyna Tomaszek, Ul. Kasztanowa 5,  43-300 Bielsko-Biała NIP 6381649202 REGON 369168038  Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Data wpływu: 13.06.2019, godz. 07:44. Wartość zamówienia wynosi 651,97 zł brutto

Informacje o wynikach znajdują się także na stronie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1189562 

Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.

 

Aktualizacja 2_oraz wydłużenie terminu składania ofert: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/2019/SAR

13.06.2019

Szanowni Państwo,

Aktualizacja 2 zapytania ofertowego nr 16/2019/SAR w zakresie specyfikacji:

W związku z zapisami mogącymi powodować ograniczenia dostępności oferty sprzętowej oraz niezamierzonemu zawyżeniu niektórych parametrów następuje zmiana/obniżenie specyfikacji sprzętu. 

Wprowadzone zmiany w zakresie specyfikacji zostały zaznaczone w dokumencie: zapytanie ofertowe i dotyczą:

Serwer wraz z systemem operacyjnym - Interfejs

- wykreślono 1 port micro USB 2.0 kontrolera iDRAC do zarządzania

Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowaną specyfikacją.

W związku z tym czas składania ofert zostaje wydłużony do 17.06.2019 r. 

Poniżej publikujemy aktualne zapytanie i formularz. Jednocześnie ponownie zapraszamy do składania ofert.

Aktualne ogłoszenie znajduje się na bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1189076

 

AKTUALIZACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 16/2019/SAR WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

13.06.2019

Szanowni Państwo,

W związku z zapisami mogącymi powodować ograniczenia dostępności oferty sprzętowej oraz niezamierzonemu zawyżeniu niektórych parametrów następuje zmiana/obniżenie specyfikacji sprzętu.

Wprowadzone zmiany w zakresie specyfikacji zostały zaznaczone w dokumencie: zapytanie ofertowe i dotyczą:

Serwer wraz z systemem operacyjnym - Interfejs ; Sloty; Pamięć RAM; Zasilacz:

Wykreślono: Zgodność z normami

Zasilacz UPS - moc; wbudowany akumulator; zabezpieczenia

Switch sieciowy 24-porotwy w zestawie z szafą RACK - prędkość magistrali; przepustowość; pamięć; rozmiar tablicy adresów MAC; gniazda sieciowe; ruting statyczny

Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowaną specyfikacją.

W związku z tym czas składania ofert zostaje wydłużony do 17.06.2019 r. 

Aktualne ogłoszenie znajduje się na bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1189076

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi załącznikami:
 

Zapytanie ofertowe nr 17/2019/SAR

10.06.2019

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu partnerskiego (z udziałem Gminy Strzelin) pn. "Strzelińska Akademia Rozwoju” nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0040/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na:

Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w szkołach podstawowych w gminie Strzelin

Podział na zadania:

 1.             Doposażenie szkolnej pracowni przyrodniczo-matematycznej
 2.             Doposażenie szkolnego ogródka meteorologicznego
 3.             Doposażenie w pomoce do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (zadanie 1 i/lub 2 i/lub 3).

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Numer CPV        Opis

2000000-0           Druki i produkty podobne

22100000-1         Drukowane książki, broszury i ulotki

38000000-5         Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny

38400000-9         Przyrządy do badania właściwości fizycznych

38300000-8         Przyrządy do pomiaru

39300000-5         Różny sprzęt

 

Postępowanie zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1189562

Termin składania ofert: do 17.06.2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną dokumentacją i do udziału w postępowaniu.
W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/2019/SAR – ZMIANA W ZAPYTANIU OFERTOWYM

06.06.2019

Szanowni Państwo,

Informujemy o zmianach w zapytaniu ofertowy nr 16/2019/SAR Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt TIK - serwer z oprogramowaniem i akcesoriami.

Aktualizacja zapytania ofertowego w zakresie specyfikacji:

- usunięty parametr dotyczący karty dźwiękowej (str. 3) - zapis usunięty
- zmiana wymagań dotyczący gwarancji i serwisu (pkt. m str. 3) - zmiana zapisów "c) Wymagana jest bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS / Firmware / sterowników (dożywotnio)-wykreślono, min. 24 m-ce - wprowadzono.... "

 

W związku z wprowadzonymi zmianami, termin składania ofert nie zostaje przedłużony. 

Wszelkie informacje zostały zamieszczone w bazie konkurencyjności

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną dokumentacją i do udziału w postępowaniu.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1189076

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/2019/SAR

06.06.2019

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu partnerskiego (z udziałem Gminy Strzelin) pn. "Strzelińska Akademia Rozwoju” nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0040/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na:

Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt TIK - serwer z oprogramowaniem i akcesoriami.

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Numer CPV
48000000-8
31710000-6
30200000-1
48820000-2
Postępowanie zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1183201 (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1189076)

Termin składania ofert: do 13.06.2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną dokumentacją i do udziału w postępowaniu.
W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 15/2018/SAR

22.05.2019

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 15/2018/SAR  dotyczy projektu „Strzelińska Akademia Rozwoju”   nr RPDS.10.02.01-02-0040/17   

niniejszym informujemy, że w związku z przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 15/2018/SAR), realizując zasadę konkurencyjności na  „Dostarczenie doposażenia szkolnych w sprzęt TIK- serwer z oprogramowaniem i akcesoriami.” w ramach projektu „Strzelińska Akademia Rozwoju” nr RPDS.10.02.01-02-0040/17 w ramach Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, powołując się na zapisy pkt. 15.5 Zapytania ofertowego 15/2019/SAR, całość postępowania została anulowana. W związku z powyższym nie przeprowadzono analizy ofert.

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 15/2018/SAR

22.05.2019
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 15/2018/SAR 

dotyczy projektu „Strzelińska Akademia Rozwoju”   nr RPDS.10.02.01-02-0040/17   

niniejszym informujemy, że w związku z przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 15/2018/SAR), realizując zasadę konkurencyjności na  „Dostarczenie doposażenia szkolnych w sprzęt TIK- serwer z oprogramowaniem i akcesoriami.” w ramach projektu „Strzelińska Akademia Rozwoju” nr RPDS.10.02.01-02-0040/17 w ramach Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, powołując się na zapisy pkt. 15.5 Zapytania ofertowego 15/2019/SAR, całość postępowania została anulowana. W związku z powyższym nie przeprowadzono analizy ofert.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/2019/SAR

06.05.2019

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu partnerskiego (z udziałem Gminy Strzelin) pn. "Strzelińska Akademia Rozwoju” nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0040/17  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na: 

Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt TIK -  serwer z oprogramowaniem i akcesoriami. 

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Numer CPV         Opis

48000000-8         Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

31710000-6         Sprzęt elektroniczny

30200000-1         Urządzenia komputerowe

48820000-2         Serwery

Postępowanie zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1183201

Termin składania ofert: do 13.05.2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną dokumentacją i do udziału w postępowaniu.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego nr 14/2019/SAR

06.05.2019

Szanowni Państwo,

informujemy, że zapytanie ofertowe nr 14/2019/SAR zostało nierozstrzygnięte z powodu braku ofert.
 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 12/2018/SAR

26.04.2019

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 12/2018/SAR

dotyczy projektu „Strzelińska Akademia Rozwoju”

nr RPDS.10.02.01-02-0040/17

niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 13/2019/SAR), realizując zasadę konkurencyjności na  „Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w sprzęty biurowe oraz multimedialne programy edukacyjne.” w ramach projektu „Strzelińska Akademia Rozwoju” nr RPDS.10.02.01-02-0040/17 w ramach Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,

Zamawiający dokonał analizy ofert, w wyniku czego ogłasza, iż:

- dla realizacji zadania 1. Doposażenie szkolnych pracowni– oprogramowanie dydaktyczne dokonano wyboru oferty firmy Grego Grzegorz Król, ul. ul. Ks. Pawła Pośpiecha 22/20 41-800 Zabrze, NIP 6482541268 REGON 367952897. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 3 409,00 zł brutto.

- dla realizacji zadania 2: Doposażenie szkolnych pracowni– urządzenie wielofunkcyjne dokonano wyboru oferty firmy Arcus s.a. oddział Wrocław, ul. Robotnicza 40, 53-608 Wrocław, NIP 5260308803 REGON 001345988. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 5 977,80 zł brutto.

Informacje o wynikach zapytania ofertowego są również umieszczone na stronie ogłoszenia w bazie konkurencyjności:   https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179434

Dziękujemy za udział w zapytaniu.

 

Harmonogramy wsparcia dla Uczestników projektu

25.04.2019

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w poniższych załącznikach zamieszczamy harmonogramy udzielania form wsparcia dla poszczególnych szkół w okresie maj-czerwiec 2019 (SP nr 4 w Strzelinie, SP nr 5 w Strzelinie, SP w Białym Kościele, SP w Kuropatniku) biorących udział w projekcie "Strzelińska Akademia Rozwoju".

Prosimy o zapoznanie z załącznikami zamieszonymi poniżej.

 

Harmonogram wsparcia dla nauczycieli

23.04.2019

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w poniższym załączniku zamieszczamy harmonogram udzielania form wsparcia dla nauczycieli (SP nr 4 w Strzelinie, SP nr 5 w Strzelinie) biorących udział w projekcie "Strzelińska Akademia Rozwoju".
Prosimy o zapoznanie z załącznikiem poniżej.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/2019/SAR

17.04.2019

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu partnerskiego (z udziałem Gminy Strzelin) pn. "Strzelińska Akademia Rozwoju” nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0040/17  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na: 

Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt TIK -  serwer z oprogramowaniem i akcesoriami. 

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Numer CPV         Opis

48000000-8         Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

31710000-6         Sprzęt elektroniczny

30200000-1         Urządzenia komputerowe

48820000-2         Serwery

 

Postępowanie zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1180459

Termin składania ofert: do 26.04.2019 r.

 

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną dokumentacją i do udziału w postępowaniu.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/2019/SAR – ZMIANA W ZAPYTANIU OFERTOWYM

15.04.2019

Szanowni Państwo,

Informujemy o zmianach w zapytaniu ofertowy nr 13/2019/SAR Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w sprzęty biurowe oraz multimedialne programy edukacyjne. 

Zmiana dotyczy wycofania obowiązku wpłacania wadium – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

W zawiązku z wprowadzonymi zmianami, termin składania ofert zostaje przedłużony do 24.04.2019 (środa). 

Wszelkie informacje zostały zamieszczone w bazie konkurencyjności

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1179434

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną dokumentacją i do udziału w postępowaniu.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/2019/SAR

12.04.2019

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu partnerskiego (z udziałem Gminy Strzelin) pn. "Strzelińska Akademia Rozwoju” nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0040/17  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w sprzęty biurowe oraz multimedialne programy edukacyjne. Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Numer CPV         Opis

48000000-8          Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

31710000-6          Sprzęt elektroniczny

30232100-5          Drukarki i plotery

 

Postępowanie zostało zamieszczone:

•             w Bazie konkurencyjności funduszy europejskich pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1179434

Termin składania ofert: do 23.04.2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną dokumentacją i do udziału w postępowaniu.

 

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 11/2018/SAR

11.04.2019

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 11/2018/SAR 
dotyczy projektu „Strzelińska Akademia Rozwoju”   nr RPDS.10.02.01-02-0040/17 

niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 11/2019/SAR), realizując zasadę konkurencyjności na  „Przeprowadzenie kursów zwiększających kompetencje zawodowe dla nauczycieli szkół podstawowych” w ramach projektu „Strzelińska Akademia Rozwoju” nr RPDS.10.02.01-02-0040/17 w ramach Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,

Zamawiający dokonał analizy ofert, w wyniku czego ogłasza, iż:

- dla realizacji zadania 1. Przeprowadzenie trzech kursów zwiększających kompetencje zawodowe dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 4 Strzelinie dokonano wyboru oferty firmy BPR Consulting Paulina Zastróżna, ul. Radwańska 27/2u 90-540 Łódź NIP 7632055973 REGON 101781500. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 8 360,00 zł brutto.

- dla realizacji zadania 2: Przeprowadzenie dwóch kursów zwiększających kompetencje zawodowe dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 5 Strzelinie dokonano wyboru oferty firmy BPR Consulting Paulina Zastróżna, ul. Radwańska 27/2u 90-540 Łódź NIP 7632055973 REGON 101781500. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 6 060,00 zł brutto.

- dla realizacji zadania 3: Przeprowadzenie dwóch szkoleń zwiększających kompetencje zawodowe dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 5 Strzelinie dokonano wyboru oferty firmy BPR Consulting Paulina Zastróżna, ul. Radwańska 27/2u 90-540 Łódź NIP 7632055973 REGON 101781500. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 5 560,00 zł brutto.

Informacje o wynikach zapytania ofertowego są również umieszczone na stronie ogłoszenia w bazie konkurencyjności:  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1175400

 

Dziękujemy za udział w zapytaniu.

Harmonogramy wsparcia dla Uczestników projektu

02.04.2019

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w poniższych załącznikach zamieszczamy harmonogramy udzielania form wsparcia dla poszczególnych szkół w okresie kwiecień 2019 (SP nr 4 w Strzelinie, SP nr 5 w Strzelinie, SP w Białym Kościele, SP w Kuropatniku) biorących udział w projekcie "Strzelińska Akademia Rozwoju".
Prosimy o zapoznanie z załącznikami zamieszonymi poniżej.

Zapytanie ofertowe nr 12/2019/SAR

25.03.2019

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu partnerskiego (z udziałem Gminy Strzelin) pn. "Strzelińska Akademia Rozwoju” nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0040/17  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w urządzenia elektroniczne, sprzęty biurowe oraz multimedialne programy edukacyjne. Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Numer CPV         Opis

48000000-8          Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

31710000-6          Sprzęt elektroniczny

30232100-5          Drukarki i plotery

Postępowanie zostało zamieszczone:

•             w Bazie konkurencyjności funduszy europejskich pod adresem:

      https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1175515

Termin składania ofert: do 03.04.2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną dokumentacją i do udziału w postępowaniu.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

Zapytanie ofertowe nr 11/2019/SAR

25.03.2019

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu partnerskiego (z udziałem Gminy Strzelin) pn. "Strzelińska Akademia Rozwoju” nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0040/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na Przeprowadzenie kursów zwiększających kompetencje zawodowe dla nauczycieli szkół podstawowych.

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Numer CPV         Opis

80500000-9       Usługi szkoleniowe 

Postępowanie zostało zamieszczone:

•             w Bazie konkurencyjności funduszy europejskich pod adresem:

      https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1175400#

 

Termin składania ofert: do 03.04.2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną dokumentacją i do udziału w postępowaniu.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Zapytanie ofertowe nr 10/2019/SAR

22.03.2019

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu partnerskiego (z udziałem Gminy Strzelin) pn. "Strzelińska Akademia Rozwoju” nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0040/17  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w tablice interaktywne oraz rzutniki multimedialne.

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Numer CPV         Opis

32322000-6       Urządzenia multimedialne

38652100-1       Projektory

 

Postępowanie zostało zamieszczone:

•             w Bazie konkurencyjności funduszy europejskich pod adresem:

      https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1175246

Termin składania ofert: do 01.04.2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną dokumentacją i do udziału w postępowaniu.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 09/2018/SAR

21.03.2019

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 09/2018/SAR

dotyczy projektu „Strzelińska Akademia Rozwoju”

nr RPDS.10.02.01-02-0040/17

 

niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 09/2019/SAR), realizując zasadę konkurencyjności na  „Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w tablice interaktywne oraz rzutniki multimedialne” w ramach projektu „Strzelińska Akademia Rozwoju” nr RPDS.10.02.01-02-0040/17 w ramach Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,

Zamawiający dokonał analizy ofert, w wyniku czego ogłasza, iż:

- dla realizacji zadania 1: nie dokonano wyboru wykonawcy z powodu braku ofert spełniających kryteria udziału w postępowaniu

- dla realizacji zadania 2: nie dokonano wyboru wykonawcy z powodu braku ofert spełniających kryteria udziału w postępowaniu

- dla realizacji zadania 3: nie dokonano wyboru wykonawcy z powodu braku ofert na realizację zadania.

Informacje o wynikach zapytania ofertowego są również umieszczone na stronie ogłoszenia w bazie konkurencyjności:   https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172086

 

Dziękujemy za udział w zapytaniu.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 08/2018/SAR

21.03.2019

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 08/2018/SAR

dotyczy projektu „Strzelińska Akademia Rozwoju”

nr RPDS.10.02.01-02-0040/17

niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 08/2018/SAR), realizując zasadę konkurencyjności na  „Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w urządzenia elektroniczne, urządzenia do nauki podstaw programowania, sprzęty biurowe oraz multimedialne programy edukacyjne” w ramach projektu „Strzelińska Akademia Rozwoju” nr RPDS.10.02.01-02-0040/17 w ramach Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,

Zamawiający dokonał analizy ofert, w wyniku czego ogłasza, iż:

- dla realizacji zadania 1: nie dokonano wyboru wykonawcy z powodu braku ofert spełniających kryteria udziału w postępowaniu

- dla realizacji zadania 2: Doposażenie szkolnych pracowni– sprzęty dydaktyczne do nauki podstaw programowania dokonano wyboru oferty firmy part-AD Artur Dyrda, Grzechynia 635, 34-220 Maków Podhalański, NIP 5521594068 REGON 361548876. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 3 856,05 zł brutto.

- dla realizacji zadania 3: Doposażenie szkolnych pracowni–sprzęt elektroniczny dokonano wyboru oferty firmy Wilanka sp.z o.o., ul. Lindlaya 16, 02-013 Warszawa, NIP 7010819923 REGON 3150961855. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 2 368,98 zł brutto.

- dla realizacji zadanie 4: Powołując się na zapisy pkt. 15.5 Zapytania ofertowego 8/2018/SAR część postepowania w zakresie zadania 4 została anulowana. W związku z powyższym nie przeprowadzono analizy ofert.

- dla realizacji zadania 5: nie dokonano wyboru wykonawcy z powodu braku ofert spełniających kryteria udziału w postępowaniu

Informacje o wynikach zapytania ofertowego są również umieszczone na stronie ogłoszenia w bazie konkurencyjności:   https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1171488

 

Dziękujemy za udział w zapytaniu.

 

Aktualizacja zapytania ofertowego nr 8/2018/SAR

15.03.2019

Szanowni Państwo,

W związku z niezamierzonym błędem pisarskim w załączniku 2A Formularz_oferty widniała pozycja: "5. Długopisy do tablic interaktywnych w różnych kolorach", która nie była objęta treścią postępowania.

W związku z powyższym została poprawiona treść załącznika 08_2018_SAR_Załącznik nr 2A Formularz_oferty w zakresie wykreślenia pozycji 5. Długopisy do tablic interaktywnych w różnych kolorach

Termin na złożenie ofert został wydłużony do 18.03.2019 r.

Zamawiający informuje, że oferty złożone do czasu aktualnej zmiany będą brane pod uwagę z pominięciem analizy pozycji błędnej.

 Aktualne ogłoszenie znajduje się:

•             w Bazie konkurencyjności funduszy europejskich pod adresem:

        https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1171488 

Przepraszamy za niedogodności.

Aktualna treść załącznika do pobrania poniżej.

 

Zapytanie ofertowe nr 9/2019/SAR

08.03.2019

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu partnerskiego (z udziałem Gminy Strzelin) pn. "Strzelińska Akademia Rozwoju” nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0040/17  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w tablice interaktywne oraz rzutniki multimedialne.

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Numer CPV         Opis

32322000-6       Urządzenia multimedialne

38652100-1       Projektory

Postępowanie zostało zamieszczone:

•             w Bazie konkurencyjności funduszy europejskich pod adresem:

      https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172086#

 

Termin składania ofert: do 18.03.2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną dokumentacją i do udziału w postępowaniu.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

Zapytanie ofertowe nr 8/2018/SAR

06.03.2019

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu partnerskiego (z udziałem Gminy Strzelin) pn. "Strzelińska Akademia Rozwoju” nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0040/17  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w urządzenia elektroniczne, urządzenia do nauki podstaw programowania, sprzęty biurowe oraz multimedialne programy edukacyjne.

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Numer CPV         Opis

48000000-8       Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

31710000-6       Sprzęt elektroniczny

30190000-7       Różny sprzęt i artykuły biurowe

30232100-5       Drukarki i plotery

31710000-6       Sprzęt elektroniczny

 

Postępowanie zostało zamieszczone:

•             w Bazie konkurencyjności funduszy europejskich pod adresem:

        https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1171488#

 

Termin składania ofert: do 15.03.2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną dokumentacją i do udziału w postępowaniu.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji

HARMONOGRAMY UDZIELANIA FORM WSPARCIA

02.01.2019

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w poniższych załącznikach zamieszczamy harmonogramy udzielania form wsparcia dla poszczególnych szkół w okresie od styczeń-marzec 2019 (SP nr 4 w Strzelinie, SP nr 5 w Strzelinie, SP w Białym Kościele, SP w Kuropatniku) biorących udział w projekcie "Strzelińska Akademia Rozwoju".
Prosimy o zapoznanie z załącznikami zamieszonymi poniżej.

HARMONOGRAMY UDZIELANIA FORM WSPARCIA

31.10.2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w poniższych załącznikach zamieszczamy harmonogramy udzielania form wsparcia dla poszczególnych szkół w okresie od listopad-grudzień 2018 r. (SP nr 4 w Strzelinie, SP nr 5 w Strzelinie, SP w Białym Kościele, SP w Kuropatniku) biorących udział w projekcie "Strzelińska Akademia Rozwoju".
Prosimy o zapoznanie z załącznikami poniżej.

Zawiadomienie o wynikach postępowania - zapytanie ofertowe nr 7/2018/SAR

03.10.2018

 

Zawiadomienie o Wynikach Postępowania

 

Zamawiający - Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w odpowiedzi  na zapytanie ofertowe nr 07/2018/SAR realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności  na Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt  i oprogramowanie komputerowe, urządzenia elektroniczne oraz multimedialne programy edukacyjne ramach projektu „Strzelińska Akademia Rozwoju” zawiadamia, że

 • w  zakresie zadania nr 1: 

Doposażenie szkolnych pracowni – sprzęt komputerowy
i oprogramowanie

 

złożonych zostało sześć  (6) ofert w następującej kolejności wpływu:

Oferent nr 1

 

 • Nazwa oferenta:

„Innovation in Technology” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Śliwkowa 1, 78-100 Niekanin 

NIP: 6711811428, REGON: 321219595, KRS: 0000419837

Oferent nr 2

 

 • Nazwa oferenta:

„AKTIN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Grota Roweckiego 38, 41-214 Sosnowiec,

NIP: 6443406804, REGON: 240973998, KRS: 0000312927

Oferent nr 3

 

 • Nazwa oferenta:

ALLTECH Spółka Jawna Z. Pająk, A. Pająk

09-407 Płock, ul. Spółdzielcza 33,

KRS 0000062086, REGON 610023173, NIP 7740013894

Oferent nr 4

 

 • Nazwa oferenta:

Ogólnopolska Grupa IT Danuta Walczak

ul. Armii Krajowej 3/161, 10-072 Olsztyn,

NIP: 579-13-26-774, REGON: 220821347

Oferent nr 5

 

 • Nazwa oferenta:

F.H.U. Horyzont Lech Krzysztof

ul. 11-go Listopada 21, 38-300 Gorlice

NIP: 685-165-62-41, REGON: 370426330

Oferent nr 6

 

 • Nazwa oferenta:

EMBAZ Michał Bazan

ul. Budziszyńska 120/17, 54-436 Wrocław

NIP: 8942817805; REGON: 022011601

 

Zamawiający informuje, że zgodnie procedurą oceny opisaną w zapytaniu ofertowym nr 07/2018/SAR jako kryterium wyboru oferty przyjął najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu  o kryteria ceny
i terminu realizacji zamówienia.

W oparciu o powyższe Zamawiający stwierdził, że najkorzystniejszą ofertę cenową w zestawieniu wszystkich złożonych ofert złożyła firma ALLTECH Spółka Jawna Z. Pająk, A. Pająk

 

W związku z powyższym Zamawiający w kwestii realizacji umowy podejmie rozmowy z firmą: 

 • Nazwa oferenta

ALLTECH Spółka Jawna Z. Pająk, A. Pająk

09-407 Płock, ul. Spółdzielcza 33,

KRS 0000062086, REGON 610023173, NIP 7740013894

 • Wartość PLN brutto oferty:

260 443,89

 

 

 

 • w  zakresie zadania nr 2: 

Doposażenie szkolnych pracowni – sprzęt i oprogramowanie dydaktyczne

złożona została jedna  (1) oferta w następującej kolejności wpływu:

Oferent nr 1

 

 • Nazwa oferenta:

F.H.U. Diament Dorota Bukalska

ul. Traugutta 2/4 42-200 Częstochowa

NIP: 5730039135 REGON: 150961855

 

Po dokonaniu analizy i weryfikacji otrzymanych ofert Zamawiający stwierdził, że nie została złożona oferta spełniająca wymagania formalne przedstawione w zapytaniu ofertowym.

 

Wyniki ww. postępowania zostały zamieszczone również na w Bazie konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136340

Numer ogłoszenia: 1136340

 

Zamawiający składa podziękowania wszystkim Oferentom uczestniczącym w postępowaniu.

 

Harmonogramy udzielania form wsparcia

01.10.2018

Informujemy, że w poniższych załącznikach zamieszczamy harmonogramy udzielania form wsparcia dla poszczególnych szkół (SP nr 4 w Strzelinie, SP nr 5 w Strzelinie, SP w Białym Kościele, SP w Kuropatniku) biorących udział w projekcie "Strzelińska Akademia Rozwoju".
Prosimy o zapoznanie!

Aktualizacja zapytania ofertowego nr 07/2018/SAR

17.09.2018

Zamawiający informuje, że w dniu 17.09.2018 dokonał aktualizacji Zapytania ofertowego nr 07/2018/SAR z dnia 11.09.2018 r. Zmiany zostały dokonane z względu na niezamierzoną i niecelową ewentualność wprowadzania w błąd potencjalnych Oferentów. Zamawiający w zapytaniu ofertowym zawarł zapis, który przy braku informacji  o napięciu baterii mógł wskazywać na dwie niekoniecznie równoważne jednostki pojemności baterii.

·         Było: "Bateria - Litowo-jonowa, min.41 Wh, 2800 mAh”

·         Jest: "Bateria - Litowo-jonowa, o pojemności min. 2800 mAh”
 

Zamawiający informuję, że podanie dwóch wskaźników pomiaru pojemności baterii nie stanowiło działania celowego.

Zmiany mają wpływają na dostępność oferty oraz wymagają przedłużenia:

·         terminu składania ofert, który zostaje wydłużony do 20.09.2018 r.

·         terminu wpłacenia wadium, który zostaje wydłużony do 20.09.2018 r.

·         terminu zadawania pytań, który zostaje wydłużony do 18.09.2018 r.

·         terminu wykonania zamówienia: który zostaje wydłużony do nie później niż do 21.10.2018 r. (zmiany zostały wprowadzone na stronach 15, 17, 18, 20 i 22 zapytania ofertowego).

 

Pełna treść zmiany oraz zaktualizowana wersją zapytania ofertowego jest dostępna w załączniku oraz       

·         w Bazie konkurencyjności funduszy europejskich pod adresem:

        https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

Numer ogłoszenia: 1136340

·         na stronie  Zamawiającego: www.FIRS.org.pl w zakładce Strzelińska Akademia Rozwoju

 

Termin składania ofert: do 20.09.2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną dokumentacją i do udziału w postępowaniu.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji

Zapytanie ofertowe nr 7/2018/SAR

11.09.2018

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu partnerskiego (z udziałem Gminy Strzelin) pn. "Strzelińska Akademia Rozwoju” nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0040/17  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt i oprogramowanie komputerowe, urządzenia elektroniczne oraz multimedialne programy edukacyjne

Postępowanie ma na celu wybór dostawcy/-ów doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt i oprogramowanie komputerowe, urządzenia elektroniczne oraz multimedialne programy edukacyjne placówek szkolnych w Gminie Strzelin. Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Numer CPV        Opis

30213000-5         Komputery osobiste

30213100-6         Komputery przenośne

30200000-1         Urządzenia komputerowe

48900000-7         Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

48000000-8         Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

31710000-6         Sprzęt elektroniczny

30190000-7         Różny sprzęt i artykuły biurowe

 

Postępowanie zostało zamieszczone:

 • w Bazie konkurencyjności funduszy europejskich pod adresem:

        https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136340

Numer ogłoszenia: 1136340

 • na stronie  Zamawiającego: www.FIRS.org.pl w zakładce Strzelińska Akademia Rozwoju

Termin składania ofert: do 19.09.2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną dokumentacją i do udziału w postępowaniu.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji

Unieważnienie postępowania nr 6/2018/SAR

11.09.2018

Szanowni Państwo,

Zamawiający – Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego informuje, że na podstawie przysługującego mu prawa (punktu 16.5. INFORMACJE DODATKOWE - zapytania ofertowego nr 06/2018/SAR: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyny, na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy z Wykonawcą) unieważnia postępowanie nr 06/2018/SAR na Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt  i oprogramowanie komputerowe, urządzenia elektroniczne oraz multimedialne programy edukacyjne. Zamawiający przypomina jednocześnie, że niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone   w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Informacje o ponowieniu postępowania ofertowego pod numerem nr 07/2018/SAR Zamawiający zamieści w dniu dzisiejszym, tj. 11.09.2018 r. na stronie organizacji:   www.firs.org.pl oraz na stronie  Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Wyniki postępowania na dostawę książek do nauki języków obcych

10.09.2018

Zamawiający - Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w odpowiedzi  na zapytanie o cenę na dostawę 336 podręczników do nauki języków obcych dla uczniów i uczennic szkół podstawowych uczestniczących w językowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęciach rozwijających uzdolnienia lingwistyczne zawiadamia, że w ramach niniejszego postępowania wpłynęły 4 oferty spełniające wymagania formalne przedstawione przez Zamawiającego.

Oferent nr 1

 • Nazwa oferenta:          Platforma Dystrybucyjna "Eduksiazka" Sp. z o.o. | ul. Śląska 8, 70-432 Szczecin
 • Data złożenia oferty:  2018.09.07 (e-mailowo)
 • Wartość PLN brutto:  9 214,00

Oferent nr 2

 • Nazwa oferenta:          POLANGLO Sp. z o.o. | ul. Szyszkowa 20, 02-285 Warszawa
 • Data złożenia oferty:  2018.09.07 (e-mailowo)
 • Wartość PLN brutto:  9 652,00

Oferent nr 3

 • Nazwa oferenta:          „Victor Dulny” | ul. Bażyńskich 33c/20, 87-100 Toruń     
 • Wartość PLN brutto:  11 984,08

Oferent nr 4

 • Nazwa oferenta:          Profit M Sp z o.o. Sp. komandytowa | ul.Plac Defilad, Metro Centrum lokal 2002D,

00-110 Warszawa

 • Wartość PLN brutto:  9 670,24

 

Spośród wszystkich poprawnie złożonych ofert najkorzystniejszą ofertę cenową zaproponowała firma:

Platforma Dystrybucyjna "Eduksiazka" Sp. z o.o.

ul. Śląska 8, 70-432 Szczecin,

NIP: 5272523217

Regon: 140729468

Z powyższym podmiotem zostanie podpisana Umowa na dostawę podręczników do nauki języków obcych.

Wszystkim Oferentom dziękujemy za udział w postępowaniu i złożenie ofert.

Zapytanie ofertowe nr 6/2018/SAR

10.09.2018

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu partnerskiego (z udziałem Gminy Strzelin) pn. RPDS.10.02.01-02-0040/17 "Strzelińska Akademia Rozwoju” nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0040/17  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt i oprogramowanie komputerowe, urządzenia elektroniczne oraz multimedialne programy edukacyjne.

Postępowanie ma na celu wybór dostawcy/-ów doposażenia doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt i oprogramowanie komputerowe, urządzenia elektroniczne oraz multimedialne programy edukacyjne placówek szkolnych w Gminie Strzelin. Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Numer CPV          Opis

30213000-5         Komputery osobiste

30213100-6         Komputery przenośne

30200000-1         Urządzenia komputerowe

48900000-7         Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

48000000-8         Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

31710000-6         Sprzęt elektroniczny

30190000-7         Różny sprzęt i artykuły biurowe

Postępowanie zostało zamieszczone:

Numer ogłoszenia: 1136082

 • na stronie  Zamawiającego: www.FIRS.org.pl w zakładce Strzelińska Akademia Rozwoju

Termin składania ofert: do 18.09.2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną dokumentacją i do udziału w postępowaniu.

 

 

Anulowanie zapytania ofertowego nr 5/2018/SAR

07.09.2018

Zamawiający – Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego informuje, że na podstawie przysługującego mu prawa (punktu 16.5. INFORMACJE DODATKOWE - zapytania ofertowego nr 05/2018/SAR: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyny, na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy z Wykonawcą) unieważnia postępowanie nr 05/2018/SAR na Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt  i oprogramowanie komputerowe, urządzenia elektroniczne oraz multimedialne programy edukacyjne. Zamawiający przypomina jednocześnie, że niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone   w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Informacje o wznowienia postępowania Zamawiający zamieści na stronie organizacji:www.firs.org.pl oraz na stronie  Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zapytanie ofertowe nr 5/2018/SAR

06.09.2018

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu partnerskiego (z udziałem Gminy Strzelin) pn. RPDS.10.02.01-02-0040/17 "Strzelińska Akademia Rozwoju” nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0040/17  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt i oprogramowanie komputerowe, urządzenia elektroniczne oraz multimedialne programy edukacyjne

Postępowanie ma na celu wybór dostawcy/-ów doposażenia doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt i oprogramowanie komputerowe, urządzenia elektroniczne oraz multimedialne programy edukacyjne placówek szkolnych w Gminie Strzelin. Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Numer CPV          Opis

30213000-5         Komputery osobiste

30213100-6         Komputery przenośne

30200000-1         Urządzenia komputerowe

48900000-7         Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

48000000-8         Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

31710000-6         Sprzęt elektroniczny

30190000-7         Różny sprzęt i artykuły biurowe

 

Postępowanie zostało zamieszczone:

Numer ogłoszenia: 1135475

 • Na stronie  Zamawiającego: www.FIRS.org.pl w zakładce Strzelińska Akademia Rozwoju

Termin składania ofert: do 13.09.2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną dokumentacją i do udziału w postępowaniu.

 

Zapytanie o cenę - dostawa podręczników do nauki języków obcych

05.09.2018

W związku z realizacją Projektu: „Strzelińska Akademia Rozwoju” Zamawiający Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, Ul. Hoża 1, 60-591 Poznań, zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na załączone zapytanie o cenę na dostawę 336 podręczników do nauki języków obcych (angielskiego oraz niemieckiego) dla uczniów i uczennic szkół podstawowych uczestniczących w językowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęciach rozwijających uzdolnienia lingwistyczne.

Prosimy o zapoznanie się z treścią zapytania wraz z integralnymi załącznikami.

Termin  składania ofert: 10 września 2018 r. (poniedziałek)

Zawiadomienie o wynikach postępowania - zapytanie ofertowe nr 4/2018/SAR

28.08.2018

Zawiadomienie o Wynikach Postępowania

 

Zamawiający - Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w odpowiedzi  na zapytanie ofertowe nr 4/2018/SAR realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności  na dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni  w sprzęt i oprogramowanie komputerowe, urządzenia elektroniczne oraz multimedialne programy edukacyjne przeznaczone dla placówek objętych wsparciem w ramach projektu „Strzelińska Akademia Rozwoju” (poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej)  informuje, że

 • w  zakresie zadania nr 1: Doposażenie szkolnych pracowni– sprzęt komputerowy i oprogramowanie złożone zostały cztery oferty w następującej kolejności wpływu:

Oferent nr 1

 • Nazwa oferenta:          „AKTIN” Sp. z o.o. | 41-214 Sosnowiec, ul. Grota Roweckiego 38  | NIP: 644-340-68-04 | REGON:

240973998 |  KRS: 0000312927

 • Data złożenia oferty:  2018.08.21 (e-mailowo)
 • Wartość PLN brutto:  336 309,00

Oferent nr 2

 • Nazwa oferenta:          „Innovation in Technology” Sp. z.o.o. | ul. Śliwkowa 1, 78-100 Niekanin | NIP: 6711811428 |

REGON: 321219595 |  KRS: 0000419837

 • Data złożenia oferty:  2018.08.23 (e-mailowo)
 • Wartość PLN brutto:  315 542,97

Oferent nr 3

 • Nazwa oferenta:          „ALLTECH” Spółka Jawna” | 09-407 Płock, ul. Spółdzielcza 33 | KRS 0000062086 | REGON

610023173 | NIP 7740013894

 • Data złożenia oferty:  2018.08.23 (e-mailowo)
 • Wartość PLN brutto:  404 935,68

Oferent nr 4

 • Nazwa oferenta:          „EMBAZ Michał Bazan” ul.Budziszyńska 120/17, 54-436 Wrocław | NIP: 8942817805 | REGON:

022011601

 • Data złożenia oferty:  2018.08.23 (e-mailowo)
 • Wartość PLN brutto:  300 550,00

Po dokonaniu analizy i weryfikacji otrzymanych ofert Zamawiający stwierdził, że oferty złożone przez firmy: „AllTech” Spółka Jawna” oraz  „EMBAZ Michał Bazan” nie spełniają wymogów formalnych przedstawionych w zapytaniu ofertowym i w związku  z powyższym podlegają odrzuceniu. Pozostałe dwie oferty przedłożone przez firmy:  „AKTIN” Sp. z o.o. oraz „Innovation in Technology” Sp. z o.o. spełniły wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym.  

Jako kryterium wyboru oferty Zamawiający przyjął w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu  o kryteria ceny i terminu realizacji zamówienia. W oparciu o powyższe Zamawiający stwierdził, że najkorzystniejszą ofertę cenową w zestawieniu wszystkich złożonych ofert złożyła firma „Innovation in Technology” Sp. z o.o.

W związku z analizą ofert Zamawiający podejmie rozmowy z oferentem nr 2 w zakresie realizacji umowy.

 • w  zakresie zadania nr 2:Doposażenie szkolnych pracowni – sprzęt i oprogramowanie dydaktyczne nie złożone zostały żadne oferty.

 

 

 

Informacja o zmianie treści Zapytania ofertowego nr 4/2018/SAR

21.08.2018

Szanowni Państwo,

Zamawiający - Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego informuje, że dokonana została zmiana treści Zapytania ofertowego nr 4/2018/SAR dotyczącego dostarczenia doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt i oprogramowanie  komputerowe, urządzenia elektroniczne oraz multimedialne programy edukacyjne.

Treść zmian zamieszczonych w dniu  21.08.2018 r.

Zmiana nr 1:

1. LAPTOP MULTIMEDIALNY – sztuk 91

Specyfikacja (wymagania minimalne) str. 3

 • było: "Karta graficzna - Karta graficzna z wbudowana własna pamięcią min. 2 Mb, ze wsparciem dla OpenGL 4.5, OpenCL 1.2, Microsoft DirectX 12, Intel WiDi; uzyskująca w teście wydajności: PassMarkPerformanceTest wynik min. 1287 punktów w G3D Mark (wynik dostępny na stronie www: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php) (na dzień nie wcześniejszy niż 01.03.2018); Dopuszcza się granicę odstępstwa od wynik wydajności na poziomie max. - 1% "
 • jest: "Karta graficzna z wbudowana własna pamięcią min. 2 GB, ze wsparciem dla OpenGL 4.5, OpenCL 1.2, Microsoft DirectX 12; uzyskująca w teście wydajności: PassMarkPerformanceTest wynik min. 1287 punktów w G3D Mark (wynik dostępny na stronie www: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php) (na dzień nie wcześniejszy niż 01.03.2018); Dopuszcza się granicę odstępstwa od wynik wydajności na poziomie max. - 1% "
 • wykreślono zapis: "Intel WiDi"
 • poprawiono pomyłkę pisarską: 2 Mb na 2 GB

 

Zmiana nr 2:

LAPTOP MULTIMEDIALNY – sztuk 91

Specyfikacja (wymagania minimalne) str. 4

 • było: "Bateria: Litowo-jonowa min. 4 komorowa min.41 Wh 2800 mAh"
 • jest:  "Bateria: Litowo-jonowa min.41 Wh 2800 mAh"
 • wykreślono: "min. 4 komorowa"

 

Powyższe zmiany zostały dokonane ze względu na niezamierzone omyłki pisarskie oraz niezamierzoną  i niecelową ewentualność zawężania jednego z parametrów do pewnej grupy podzespołów laptopa multimedialnego.

Zamawiający informuję, że ewentualne zawężanie jednego z parametrów nie stanowiło działania celowego i wyniknęło z "niefortunnego" skrótowego opisu jednego z parametrów.

Niniejsze zmiany mają wpływ na dostępność oferty oraz wymagają przedłużenia terminu składania ofert i terminu wpłacenia wadium, który zostaje wydłużony do 23.08.2018 r. (zmiany na stronie 14, 15, 16 zapytania ofertowego).

Pełna treść zaktualizowanego zapytania ofertowego została załączona do niniejszej wiadomości, a także w bazie konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1131264

Numer ogłoszenia: 1131264.

Zapytanie ofertowe nr 4/2018/SAR

14.08.2018

Szanowni Państwo!

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego zaprasza do składania ofert na doposażenie szkolnych pracowni w sprzęt i oprogramowanie komputerowe, urządzenia elektroniczne oraz multimedialne programy edukacyjne w ramach realizowanego wraz z Gminą Strzelin projektu RPDS.10.02.01-02-0040/17 "Strzelińska Akademia Rozwoju”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Postępowanie ma na celu wybór dostawcy/-ów doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt i oprogramowanie komputerowe, urządzenia elektroniczne oraz multimedialne programy edukacyjne placówek szkolnych w Gminie Strzelin.

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania  wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1131264

Oferty należy składać do dnia 22.08.2018 r.

Zapraszamy!

 

Anulowanie zapytania ofertowego nr 3/2018/SAR

14.08.2018

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, że zapytanie nr 3/2018/SAR na Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt i oprogramowanie komputerowe, urządzenia elektroniczne oraz multimedialne programy edukacyjne zostało anulowane. Powodem anulacji była potrzeba przygotowania specyfikacji w większym stopniu dostosowanej do potrzeb szkoły.

Anulowanie postępowania jest zgodne z zapisami zapytania ofertowego punktu 15.5. "Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyny, na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy z wykonawcą."

Zapytanie ofertowe na sprzęt i oprogramowanie komputerowe, urządzenia elektroniczne oraz multimedialne programy edukacyjne zostało wznowione – pełne informacje znajdą Państwo w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1131264

Terapeuta / Terapeutka Integracji Sensorycznej

07.08.2018

Praca na stanowisku terapeuty/ki integracji sensorycznej obejmować będzie zadania polegające na udzielaniu indywidualnego wsparcia terapeutycznego z zakresu integracji sensorycznej skierowanego do co najmniej 8 uczniów/uczennicosób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie. Docelowo, indywidualne wsparcie poszczególnych dzieci prowadzić ma do:

 • polepszenia koordynacji motoryki małej i dużej,
 • złagodzenia nadreaktywności / podreaktywności,
 • poprawy odbioru wrażeń sensorycznych,
 • poprawy koordynacji, równowagi, precyzji ruchów, zdolności manualnych,
 • poprawy sprawności fizycznej,
 • poprawy relacji społecznych,
 • zdolności do uczenia się: czytania, pisania, liczenia, rozumienia poleceń,
 • kontroli emocji, koncentracji uwagi,
 • wzrostu poczucia własnej wartości.

Wymagania Stawiane Wobec Osoby Zatrudnionej (Wykonawcy Zadania):

 

Wymagane Dokumenty Aplikacyjne

 

 1. Na ofertę  składają się następujące dokumenty aplikacyjne:
 1. Życiorys zawodowy / Curriculum Vitae (CV) wraz z oświadczeniem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
 2. Oferta cenowa (Załącznik nr 1);
 3. Kserokopie dyplomów/certyfikatów/świadectw/zaświadczeń potwierdzających posiadane  wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających pojedynczo lub łącznie min. 2-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu integracji sensorycznej w pracy z osobami z niepełnosprawnościami;
 1. Oferta musi być sporządzona na piśmie, czytelnie, w języku polskim.
 2. Oferta musi być podpisana.
 3. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.
 4. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
 5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.
 6. W sprawach związanych z postępowanie proszę kontaktować się pod numerem telefonu 794587136.
  Dopuszcza się komunikowanie, również za pomocą poczty elektronicznej - e‑mail:

Termin i Sposób Składania Dokumentów Aplikacyjnych:

 1. Dokumenty aplikacyjne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 24.08.2018 r.
 2. Dokumenty aplikacyjne należy składać w jednej z wymienionych form :
 • osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00 w siedzibie Biura Projektów Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław

lub

 • pocztą/kurierem tradycyjną/ym (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego (adres: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław) do godz. 17:00

lub

 • pocztą elektroniczną – poprzez wysyłkę zeskanowanych dokumentów na adres e-mail:

 1. Dokumenty aplikacyjne składane drogą pocztową lub elektroniczną powinny zostać opatrzone tytułem o następującej treści: „Rekrutacja na stanowisko: Terapeuta/ka integracji sensorycznej”

Szczegółowe informacje na temat ogłoszenia zamieszczamy w poniższych załącznikach:

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

30.07.2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy projektu „Strzelińska Akademia Rozwoju” nr RPDS.10.02.01-02-0040/17

 

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w odpowiedzi na zaproszenie do udziału  w   negocjacjach   cenowych prowadzonych   w   trybie   zamówienia   z   wolnej   ręki   na   realizację  zadania polegającego na dostarczeniu  doposażenia  szkolnej  pracowni  informatycznej  w  meble szkolne  (25 sztuk stołów komputerowych, 25 sztuk krzeseł obrotowych) informuje, iż najkorzystniejszą ofertę cenową spełniającą wymagania Zamawiającego przedłożyła firma:

PHU LEGRANT Katarzyna Nakoneczny-Kwartnik

57-220 Ziębice Ul. Podmiejska 51

NIP 887 161 73 92

 

Wartość zamówienia: 9 950,00 PLN brutto

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

30.07.2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy:

 • nazwa projektu:                                        „Strzelińska Akademia Rozwoju”
 • numer projektu:                                        RPDS.10.02.01-02-0040/17
 • zapytania ofertowego nr:                         2/2018/SAR

 

Niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 2/2018/SAR), realizując zasadę konkurencyjności na dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni: przyrodniczej, matematycznej oraz informatycznej w pomoce dydaktyczne dla placówek objętych wsparciem w ramach projektu „Strzelińska Akademia Rozwoju” nr RPDS.10.02.01-02-0040/17 w ramach Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne

Zamawiający dokonał  następujących wyborów:

W zakresie zadania 1:        Pomoce dydaktyczne – doposażenie szkolnej pracowni przyrodniczej

Zamawiający wyłonił jako najkorzystniejszą i spełniającą wymogi ofertę firmy:

VICTOR Paweł Dulny, ul. Bażyńskich 33c/20, 87-100 Toruń, NIP 8792119197 REGON 341362360

Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, po rezygnacji z realizacji zadania przez firmę Biur-POL

Zbigniew Sobień oferta firmy Victor Paweł Dulny uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Data wpływu oferty: 04.07.2018 r. Cena: 42 844,97 zł brutto

 

W zakresie zadania 2:        Pomoce dydaktyczne – doposażenie szkolnej pracowni matematycznej

Zamawiający wyłonił jako najkorzystniejszą i spełniającą wymogi ofertę firmy:

Educarium Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz, NIP 5542684799  REGON 340157860

Wymieniona oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe uzyskała najwyższą punktację w zestawieniu wszystkich złożonych ofert na zadanie 2. Data wpływu oferty: 2018-07-03. Wartość zamówienia wynosi: 3 090,00 zł brutto.

 

W zakresie zadania 3:        Meble szkolne – doposażenie szkolnej pracowni informatycznej

Zamawiający nie dokonał wyboru oferty. Na realizację zadania nie wpłynęły oferty.

 

W zakresie zadania 4:        Pomoce dydaktyczne do nauki pierwszej pomocy

Zamawiający wyłonił jako najkorzystniejszą i spełniającą wymogi ofertę firmy:

BOXMET MEDICAL SP z o.o., Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce, NIP: 882 203 82 05 Regon: 020546953

Wymieniona oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe uzyskała najwyższą punktację w zestawieniu wszystkich złożonych ofert na zadanie 4. Data wpływu oferty: 2018-07-03. Wartość zamówienia wynosi: 2 743,34 zł brutto.

Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

11.07.2018

Niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 2/2018/SAR), realizując zasadę konkurencyjności na dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni: przyrodniczej, matematycznej oraz informatycznej w pomoce dydaktyczne dla placówek objętych wsparciem w ramach projektu „Strzelińska Akademia Rozwoju” nr RPDS.10.02.01-02-0040/17 w ramach Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne

Zamawiający dokonał  następujących wyborów:

W zakresie zadania 1:    Pomoce dydaktyczne – doposażenie szkolnej pracowni przyrodniczej

Zamawiający wyłonił jako najkorzystniejszą i spełniającą wymogi ofertę firmy:

Biur-POL Zbigniew Sobień, 26-600  Radom, ul. 1905 Roku 60, NIP: 7961021811 REGON: 670821399

Wymieniona oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe uzyskała najwyższą punktację w zestawieniu wszystkich złożonych ofert na zadanie 1. Data wpływu oferty: 04.07.2018 r.

Wartość zamówienia wynosi: 37 017,50 zł brutto

 

W zakresie zadania 2:    Pomoce dydaktyczne – doposażenie szkolnej pracowni matematycznej

Zamawiający wyłonił jako najkorzystniejszą i spełniającą wymogi ofertę firmy:

Educarium Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz, NIP 5542684799  REGON 340157860

Wymieniona oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe uzyskała najwyższą punktację w zestawieniu wszystkich złożonych ofert na zadanie 2.
Data wpływu oferty: 2018-07-03.                   
Wartość zamówienia wynosi: 3 090,00 zł brutto.

 

W zakresie zadania 3:    Meble szkolne – doposażenie szkolnej pracowni informatycznej

Zamawiający nie dokonał wyboru oferty. Na realizację zadania nie wpłynęły oferty.

 

W zakresie zadania 4:    Pomoce dydaktyczne do nauki pierwszej pomocy

Zamawiający wyłonił jako najkorzystniejszą i spełniającą wymogi ofertę firmy:

BOXMET MEDICAL SP z o.o., Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce, NIP: 882 203 82 05 Regon: 020546953

Wymieniona oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe uzyskała najwyższą punktację w zestawieniu wszystkich złożonych ofert na zadanie 4.
Data wpływu oferty: 2018-07-03.                   
Wartość zamówienia wynosi: 2 743,34 zł brutto.

 

Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.

 

 

 

Stypendia dla ucznów w ramach projektu "Strzelińska Akademia Rozwoju"

28.05.2018

W roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu "Strzelińska Akademia Rozwoju" wsparciem stypendialnym w wysokości 400 zł/m-c zostało objętych:

- 8 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Strzelinie

- 6 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelinie

- 3 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Białym Kościele

- 2 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kuropatniku

Serdecznie gratulujemy stypendystom. 

Nabór na wsparcie stypendialne w ramach projektu ""Strzelińska Akademia Rozwoju"  na kolejny rok szkolny 2018/2019 zostanie przeprowadzony na początku września 2018. 

Poniżej publikujemy regulamin przyznawania i przekazywania pomocy stypendialnej wraz z załącznikami.

Szkolenia dla nauczycieli rozpoczęte

19.01.2018

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w ramach projektu „Strzelińska Akademia Rozwoju” rozpoczęliśmy realizację wsparcia dla nauczycieli. Z dniem 12.01.2017 ruszyły szkolenia z zakresu TIK dla nauczycieli SP5 w Strzelinie. Wszystkim nauczycielom objętym wsparciem zapewniliśmy materiały szkoleniowe oraz catering.  Poniżej zamieszczamy harmonogram szkoleń TIK dla szkół: SP5 w Strzelinie oraz SP w Kuropatniku. We wszystkich szkołach objętych wsparciem tj. SP5 i 4 w Strzelinie, SP w Białym Kościele i Kuropatniku rozpoczęły się zajęcia dodatkowe dla uczniów. Szkołom przekazano także materiały szkoleniowe na zajęcia dodatkowe.

Załącznik - Harmonogram szkoleń

Zapytanie ofertowe

02.01.2018

Szanowni Państwo!

poniżej zamieszczamy zapytanie o przedstawienie oferty na dostawę pomocy dydaktycznych oraz sprzętu dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w SP 5 w Strzelinie, SP w Kuropatniku i SP w Białym Kościele.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe_dostawa pomocy dydaktycznych

Formularz ofertowy

Informacje o Projekcie

18.12.2017

STRZELIŃSKA AKADEMIA ROZWOJU

PROJEKT NR RPDS.10.02.01-02-0040/17

OKRES REALIZACJI: 01.09.2017 – 30.06.2019

 

Lider projektu: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
Partner: Gmina Strzelin

Celem Projektu jest podniesienie efektywności nauczania w Szkołach Podstawowych nr 4 i 5 w Strzelinie oraz Szkole Podstawowej w Kuropatniku i Białym Kościele poprzez:

 • przeprowadzenie dla uczniów zajęć podnoszących kompetencje kluczowe z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego i niemieckiego, informatyki,
 • przeprowadzenie zajęć z indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi,
 • podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez udział w kursach z zakresu indywidualizacji pracy z uczniem i kursach nauczania, TIK oraz udział w studiach podyplomowych,
 • doposażenie pracowni informatycznych, przedmiotów przyrodniczych i pedagogiczno-psychologicznej.

Projekt skierowany jest do:

 • 600 uczniów uczniów/ uczennic (290K310M)
 • 20 nauczycieli/ nauczycielek (17K3M)

Działania:

 1. Zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów z języka angielskiego i niemieckiego.
 2. Zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów z bloku przedmiotów przyrodniczych i matematyki.
 3. Warsztaty informatyczne.
 4. Zajęcia specjalistyczne z zakresu wsparcia uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych (indywidualne).
 5. Kursy z zakresu TIK (technologie informacyjno – komunikacyjne) dla nauczycieli.
 6. Studia podyplomowe dla nauczycieli. 
 7. Kursy z zakresu pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych dla nauczycieli.
 8. Kursy podnoszące kwalifikacje nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych.
 9. Wsparcie stypendialne dla uczniów.    
 10. Doposażenie pracowni informatycznych, przedmiotów przyrodniczych i pedagogiczno – psychologicznych

Wartość projektu:  1 451 235,85 zł

Wkład funduszy europejskich w projekcie: 85% wartości projektu (1 233 550,47zł)

Planowane efekty:

 • jest podniesienie efektywności nauczania w Szkołach Podstawowych nr 4 i 5 w Strzelinie oraz Szkole Podstawowej w Kuropatniku i Białym Kościele,
 • zwiększenie kompetencji  20 nauczycieli i nauczycielek oraz  600 uczniów i uczennic.

 

Biuro projektu:

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego

ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław

tel. 71 72 42 298 

Projekt „Strzelińska Akademia Rozwoju” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego, na podstawie umowy zawartej z Województwem Dolnośląskim- Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata  2014 – 2020.

 

 

Nasi Beneficjenci