Twój Biznes


Województwo: dolnośląskie

Aktualności projektu:

WYNIKI REKRUTACJI - II EDYCJA AKTUALIZACJA

11.08.2022

Szanowni Państwo,

w związku zakończenim procedury rekrutacyjnej w ramach II edycji do projektu "Twój Biznes" w załączeniu publikujemy listę rankingową osób przyjętych do dalszego udziału w projekcie oraz listę rezerwową.

Wszytskim Państwu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na drodze do "Twojego Biznesu"!

aktualizacja 17.08.2022 r.

Ogłoszenie o naborze Wniosków na dotację oraz wsparcie pomostowe w ramach I edycji!!

04.08.2022

Szanowni Państwo

Informumy, że nabór w ramach I edycji  Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z biznesplanem (dotacja) i Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego rozpocznie się od 17.08.2022 r godz. 09:00 i potrwa do 26.08.2022 r. do godz. 14:00. 
Wnioski należy składać osobiście w prawidłowo opisanej kopercie  w biurze projektu lub poprzez e-mail w formie podpisanego skanu, spakowanego w zahasłowany plik, hasło należy przesłać w oddzielnym e-mailu.

Warunkiem przyjęcia wniosków, jest ukończenie wsparcia szkoleniowego przez uczestnika.

PROCEDURA PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW ZOSATŁA SZCZEGÓŁOWO OPISANA W § 11 (DOTACJA) ORAZ  § 17 (WSPARCIE POMOSTOWE) REGULAMINU REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROJEKTU „Twój Biznes” (dalej Regulamin)

Polecamy również zapoznanie się z pozostałymi zapisami Regulaminu( min. § 12; § 13 § 16 § 18) w zakresie procedur wyboru wniosków skierowanych do dofinasowania.

I. Skuteczne złożenie Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z biznesplanem (dotacja), oznacza złożenie kompletu dokumentów zgodnie z procedurą (§ 11):

 • ZAŁĄCZNIKA NR 8 WZÓR WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WRAZ Z BIZNESPLANEM wraz z:
 • Zał_8b do Wniosku o dofinasowanie i wsparcie pomostowe_Oświadczenie pomocy de minimis
 • Zał.8c do Wniosku o dofinasowanie i wsparcie pomostowe _Formularz informacji pomoc de minimis
 • Zał 8d do Wniosku o dofinasowanie_Zestawienie towarów i usług
 • Zał. 8f do Wniosku o dofinasowanie_Oświadczenia do bizesplan

II. Skuteczne złożenie wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego, oznacza złożenie kompletu dokumentów zgodnie z procedurą (§ 17):

 • ZAŁĄCZNIK NR 12 WZÓR WNIOSKU O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO
 • Zał_8b do Wniosku o dofinasowanie i wsparcie pomostowe_Oświadczenie pomocy de minimis
 • Zał.8c do Wniosku o dofinasowanie i wsparcie pomostowe _Formularz informacji pomoc de minimis

WSZYTSKIE WZORY ZAŁACZNIKÓW, ZNAJDUJĄ SIĘ NA SZCZYCIE STRONY!

Życzymy wszytskim powodzenia!!!!!
 

WYNIKI REKRUTACJI - I EDYCJA

18.07.2022

Szanowni Państwo,

w związku zakończenim procedury rekrutacyjnej w ramach I edycji do projektu "Twój Biznes" w załączeniu publikujemy listę rankingową osób przyjętych do dalszego udziału w projekcie.

Wszytskim Państwu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na drodze do "Twojego Biznesu"!

Przypominamy, że nadal trwa rekrutacja w ramach II edycji naboru dokumentów rekrutacyjnych.
Zapraszamy!!!!!

WYDŁUŻAMY REKRUTACJĘ!!!!

15.07.2022

UWAGA!!!! UWAGA!!!! 

Zgodnie z zapisami § 6 ust 9 Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu „Twój Biznes”, w związku z wpływem niewystarczającej ilości zgłoszeń kandydatów do udziału w projekcie 

REKRUTACJA ZOSTAJE WYDŁUŻONA DO 22.07.2022 R. DO GODZINY 14:00.

ZAPRASZAMY WSZYTSKICH CHĘTNYCH, ZWŁASZCZA PRACUJĄCYCH NA NAJNIŻYM WYNAGRODZENIU LUB NA UMOWACH CYWILNO-PRAWNYCH!!!!!!  
DLA GRUPY PRACUJACYCH MAMY WOLNE MIEJSCA!!!!!

 

Aktualizacja dokumentów projektowych.

15.07.2022

Szanowni Państwo,

w związku z wprowadzeniem edycji w rekrutacji oraz realziacji projektu, zmianie uległy niektóre zapisy 

REGULAMINU REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROJEKTU  „Twój Biznes”

Aktualizacja nastąpiła w:
- § 6, dodanie pkt. 10 i 11
- § 7, dodanie pkt. 31
- § 9, dodanie pkt. 5
- § 10, dodanie pkt. 3
- § 11, dodanie pkt. 5 - 9

Jednocześnie, w związku z omyłką pisarską zostaje umieszczona skorygowana wersja Formularza Rekrutacyjnego. 

Informujemy, że dokumenty złożone z wykorzystaniem poprzedniej wersji Formularza Rekrutacyjnego zachowują swoją ważność.

Zapraszamy do zapozania się z aktualnymi dokumentami.

WYDŁUŻAMY REKRUTACJĘ!!!!

08.07.2022

Szanowni Państwo!

Zgodnie z zapisami § 6 ust 9 Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu „Twój Biznes”, w związku z wpływem niewystarczającej ilości zgłoszeń kandydatów do udziału w projekcie 

REKRUTACJA ZOSTAJE WYDŁUŻONA DO 15.07.2022 R. DO GODZINY 14:00.

ZAPRASZAMY WSYZTSKICH CHĘTNYCH, SĄ JESZCZE MIEJSCA!!!

ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI!!!

21.06.2022

Szanowni Państwo

Informujemy, że od dnia 01.07.2022 r. od godz. 09:00 rozpoczyna się nabór DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH wszytskich chętnych do udziału w projekcie
"Twój Biznes".

NABÓR DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH BĘDZIE TRWAŁ od 01.07.2022 r. od godz. 09:00 do 08.07.2022 r. do godz. 13:00.

WSZELKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE I ZADASY UCZESTNICTWIE W PROJEKCIE ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINASOWEGO ZNAJDUJĄ SIĘ W  REGULAMINIE REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROJEKTU „Twój Biznes” (dalej Regulamin).
 

Rekrutacja w ramach Projektu będzie prowadzona w 2 etapach: 

•   ETAP 1: nabór dokumentów rekrutacyjnych oraz ocena formalna i merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych,

•   ETAP 2: rozmowa z Doradcą Zawodowym.

Na 1 ETAPIE REKRUTACJI należy dostarczyć wypełniony FORMULARZ REKRUTACYJNY wraz z załacznikami, a także zalecanymi dokumnetami poświadczającymi daną sytuację kwalifikującą do udziału w projekcie:

 • ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ REKRUTACYJNY Z ZAŁĄCZNIKAMI

 • 2.1 Definicje 

 • 2.2 Informacja RODO

 • 2.3 Zgoda RODO

 • dokumenty własne poświadczające status kandyda:​​​​​​ m.in.:

  1. urzędowe zaświadczenie z PUP w przypadku osób zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotne; 

  2. zaświadczenie o zatrudnieniu ze wskazaniem wysokości zarobków w przypadku osób pracujących na podstawie umowy o pracę;

  3. zaświadczenie o zatrudnienia lub umowa cywilno-prawna z określoną ilością godzin oraz stawką i okresem obowiązywania lub potwierdzenie uzyskanego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym złożenie dokumentów, w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych oraz krótkoterminowych;

  4. w przypadku osób z niepełnosprawnością - odpowiednie orzeczenie lub inny dokumentu poświadczający stan zdrowia;

  5. w przypadku reemigrantów i imigrantów - dokument wskazany w załączniku nr 3 Regulaminu 

  6. w przypadku pozostałych osób, np. osób biernych zawodowo, bezrobotnych które nie figurują w publicznych rejestrach (niezarejestrowanych w urzędzie pracy) – zaświadczenie z ZUS w zakresie braku odprowadzenia składek

Projektodawca weryfikuje czy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu Kandydat nie prowadził działalności gospodarczej (weryfikacja na podstawie CEIDG i KRS).

ODPOWIEDNIO WYPEŁNIONE I SPAKOWANE DOKUMENTY NALEŻY DOSTARCZYĆ W TERMINIE REKRUTACJI:

 1. W FORMIE PAPIEROWEJ W ZAMKNIETEJ I OPISANEJ KOPERCIE (wg wzoru z §6 ust 13 Regulaminu) Biurze Projektu ul. Ruska 61/34 (domofon 8) 50-079 Wrocław, w godzinach 08:00-16:00 od poniedziałku do piątku (od 01.07 godz. 09:00 do 08.07.2022 godz. 13:00).

 2. W FORMIE ELEKTRONICZNEJ W ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZONYM I SPAKOWANYM PLIKU (wg opisu z §6 ust 11 Regulaminu) na adres

  (od 01.07 godz. 09:00 do 08.07.2022 godz. 13:00).

DOKUMENTY, KTÓRE WPŁYNĄ PRZED LUB PO OKRESIE OGŁOSZONEGO NABORU NIE BĘDĄ PODLEAGAŁY ROZPATRZENIU.

OSOBY, KTÓRE OTRZYMAJĄ POZYTYWNY WYNIK REKRUTACJI NA I ETAPIE ZOSTANA ZAPROSZONE DO II ETAPU REKRUTACJI - ROZMOWA Z DORADCĄ ZAWODOWYM.

OSTATECZNY WYNIK REKRUTACJI ORAZ LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU ZOSTANIE PODANA PO ZAKOŃCZENIU ETAPI I i ETAPU II REKRUTACJI.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROCEDURZE REKRUTACYJNEJ ZNAJDUJĄ SIĘ W REGULAMINIE OD §5 DO  §10.

W pierwszej kolejności zapraszamy do zapoznania się z  REGULAMINIE REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROJEKTU „Twój Biznes”, gdzie znajdziecie państwo odpowiedzi na większośc swoich pytań.

Na pozostałe pytanie i wątpliwości odpowiemy telefonicznie lub e-mailowo.

O PROJEKCIE TWÓJ BIZNES

31.05.2022

Projekt „Twój Biznes” nr RPDS.08.03.00-02-0015/20 realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020;

Celem projektu jest utworzenie nowych i trwałych miejsc pracy w województwie dolnośląskim w wyniku udzielenia bezzwrotnego wsparcia 

w okresie 05.2022-06.2023 dla 44 osób.

 

Uczestnicy Projektu:Mieszkańców Dolnego Śląska w wieku powyżej 30 lat, którzy należą do co najmniej JEDNEJ z kategorii:

POZOSTAJĄ BEZ ZATRUDNIENIA, zarówno bezrobotne jak i bierne zawodowo, w tym będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

 • Osoby 50+;
 • Kobiety;
 • Osoby z niepełnosprawnościami;
 • Osoby długotrwale bezrobotne;
 • Osoby o niskich kwalifikacjach;
 • Osoby, które utraciły zatrudnienie lub zakończyły działalność gospodarczą po 1.03.2020 r. i pozostawała poza rynkiem pracy od tego czasu;

IMIGRANCI I REIMIGRANCI, zamierzający pozostać w Polsce i rozpocząć GD

OSOBY PRACUJĄCE, KTÓRE JEDNOCZEŚNIE SPEŁNIAJĄ JEDNEN Z WARUNKÓW:

 • Osobą ubogo pracującą (umowa o pracę za minimalne wynagrodzenie)
 • Osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych (max. 6 m-cy)
 • Osoby pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120 % wysokości minimalnego wynagrodzenia 

OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA I ICH RODZINY (przejście z KRUS na ZUS)

 

DODOTKOWE PUNKY NA ETAPIE REKRUTACJI OTRZYMAJĄ KANDYDACI:

 • Osoby zamieszkujące tereny wiejskie 

– dodatkowe +10 pkt.

 • Osoby z niepełnosprawnościami

– dodatkowe +5 pkt.

 • Osoby deklarujące utworzenie min. jednego miejsca pracy na okres min. 2 m-cy

–  dodatkowe +5 pkt.

 • Osoby, które utraciły zatrudnienie lub zamknęły DG po 01.03.2020 r.

–  dodatkowe +10 pkt.

 

KOMPLEKSOWE WSPARCIE OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU OBEJMUJE:

 1. Wsparcie szkoleniowe grupowe i indywidualne realizowane przed rozpoczęciem działalności gospodarczej:
 • Grupowe w wymiarze 16h (2 spotkania x 8h)
 • Indywidualne w wymiarze 8h 
 1. Wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej  w kwocie ryczałtowej 23 050,00 zł brutto.
 2. Finansowe wsparcie pomostowe w wysokości miesięcznej kwoty 1 774 zł przez okres od 6 do 12 m-cy prowadzenia działalności.

Beneficjent zapewnia Uczestnikom Projektu:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Catering na zajęciach grupowych;
 • Zwrot kosztów dojazdy na szkolenia;
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem i osobą zależną, jeśli sytuacja uczestnika projektu wymaga takiego wsparcia.

 

Projekt realizowany jest w okresie: od 01.05.2022 r. do 31.06.2023 r.

Całkowita wartość projektu 2 054 320,32 zł

Kwota dofinasowania: 1 993 094,30 zł

Biuro projektu znajduje się we Wrocławiu (50-079) ul. Ruska 61/34
telefon 71 724 22 98, e-mail rekrutacjawroclaw@firs.org.pl 
czynne pn-pt 08:00-16:00.

 

Beneficjent

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, ul. Hoża 1 60-591 Poznań

Biuro Projektów we Wrocławiu ul. Ruska 61/34 50-079 Wrocław.

 

 

Nasi Beneficjenci