Tygryskowa chatka

Projekt: Tygryskowa chatka

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją projektu Tygryskowa Chatka – stworzenie 33 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 na obszarze Miasta Poznania, RPWP.06.04.01-30-0004/18 w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-20120 , Działanie 6.4. 1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi,

Zwracam się z zapytaniem o przedstawienie oferty w postępowaniu  dotyczącym:
1.  zakupu pomocy zużywalnych ( kleje, farby, papier, brystolem, papier kolorowy itp.)
2. zakupu pomocy dydaktycznych do żłobka  

Pełna treść zapytania przesłana w załączeniu

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Oferta powinna być wypełniona na druku załączonego formularza ofertowego, wydrukowana, podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy i złożona wraz z załącznikami w terminie do 10 listopada 2020 r. do godziny 00:00 poprzez email: j.kroll@firs.org.pl lub pocztą/osobiście na adres: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w Poznaniu – Biuro Projektu Żłobek Tygryskowa chatka ul. Hoża 1, 60-591 Poznań

MIEJSCE I TERMINY REALIZACJI  ZAMÓWIENIA

Termin do 2 tygodni od dnia złożenia zamówienia,

Adres dostawy:  Żłobek Tygryskowa chatka, ul. Święcickiego 1, Poznań 

Pełna treść zapytania przesłana w załączeniu.

 

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że postępowanie zostało zakończone.  

Zamawiający dokonał analizy wszystkich ofert, w wyniku czego wyłoniono dostawcę.
Zarówno pomoce zużywalne jak i pomode dydatktyczne zostaną dostarczone do żłobka przez firmę:

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Graniczna 46, Łódź

dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.

 

Nasi Beneficjenci