Usługi rozwojowe w podregionie pilskim


Województwo: wielkopolskie

Aktualności projektu:

Opis projektu: 

Numer Projektu: RPWP.08.03.02-30-0015/19

Tytuł: Usługi rozwojowe w podregionie pilskim

Data rozpoczęcia projektu: 2020-01-01

Data zakończenia projektu: 2021-12-31

 

Obszar realizacji: powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, wągrowiecki, złotowski.

PROJEKT OFERUJE:

Realizację Usług Rozwojowych dla 834 osób prowadzących do podnoszenia kompetencji (służące uzyskaniu kwalifikacji zawodowych) oraz uzyskiwania kwalifikacji zawodowych poprzez:

1. Kwalifikacyjne kursy zawodowe,

2. Kursy umiejętności zawodowych,

3. Kursy inne niż wymienione powyżej umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych,

4. Studia podyplomowe,

5. Przeprowadzenie egzaminu (jeśli jest konieczny dla potwierdzenia zdobytych podczas szkoleń/kursów kompetencji lub kwalifikacji);

 

Wybór Usługi Rozwojowej z wykorzystaniem Podmiotowego System Finansowania w Bazie Usług Rozwojowych.

CEL PROJEKTU:

Podniesienie kwalifikacji zawodowych wśród 751 z 834 (466K/368M) osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej, w szczególności w wieku 25-64 lat (głównie osób o niskich kompetencjach i kwalifikacjach, osób w wieku 50 lat i więcej, osób z miast średnich), zamieszkujących i/lub pracujących na obszarze podregionu pilskiego w woj. wielkopolskim, zgł.z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji, w wyniku udziału w wsparciu rozwojowym, realizowanym z wykorzystaniem systemu popytowego w ramach Bazy Usług Rozwojowych (w ter. I.2020- XII.2021).

Grupa docelowa: 834(466K/368M) osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej (18 lat i więcej), w szczególności w wieku 25-64 lat, zamieszkujące i/lub pracujące na obszarze powiatów podregionu pilskiego (chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego, złotowskiego) w województwie wielkopolskim, zgłaszające z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji.
Struktura:

- osoby pracujące: 418

- osoby bezrobotne: 208

- osoby bierne zawodowo: 208
 

PROCEDURA UZYSKANIA DOFINANSOWANIA:

1) Uczestnik zapisuje się na Usługę Rozwojową w BUR przy wpsarciu doradcy,

2) Uczestnik opłaca Usługę Rozwojową z własnych środków (Usługa Rozwojowa jest finansowana w oparciu o system refundacji),

3) Wykonawca po realizacji Usługi Rozwojowej wystawi Uczestnikowi fakturę za Usługę Rozwojową,

4) Uczestnik dokonuje oceny UR za pomocą Systemu Oceny UR,

5) Uczestnik składa do Operatora dok. rozliczenia wsparcia:

- fakturę za UR,

- zaświadczenie od wykonawcy o ukończeniu UR,

- dokument potwierdzający dokonanie płatności z UR,

- dokumenty potwierdzające nabycie kwalifikacji (certyfikaty, dyplomy itp.),

- wskazuje formę zwrotu środków za realizację UR

6) poziom dofinansowania kosztów UR zależy od statusu na rynku pracy:

- osoby pracujące: 85%

- osoby bezrobotne i bierne zawodowo: 93%

Zwrotowi podlega tylko odpowiednia część kwoty netto.

7) poziom wkładu własnego

- 7% kosztów UR osoby bez pracy,
- 15% osoby pracujące.

Koszt Usługi Rozwojowej:

3 850,00 zł netto (Beneficjent nie ponosi kosztów podatku VAT)

Wysokość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 3 571 681,50 zł

Projekt "Usługi rozwojowe w podregionie pilskim" oferuje szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe dla osób bezrobotnych oraz zatrudnionych z subregionu pilskiego. Szukasz dofinansowania do kursów? Zapoznaj się z tym projektem!

Nasi Beneficjenci