W kierunku nowych możliwości


Województwo: dolnośląskie

Aktualności projektu:

Realizacja szkolenia zawodowego z zakresu „Sprzedaż z elementami obsługi klienta” dla 14 Uczestników/czek”.

15.05.2023

W załączniku wzór ofert - zapraszamy do współpracy

Przedmiot Zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia zawodowego „Sprzedaż z elementami obsługi klienta” dla 14 Uczestników/czek na terenie powiatu wałbrzyskiego.  

W ramach usługi należy podjąć tematykę: 

 

Minimalny program szkoleniowy musi obejmować min. 100h szkoleniowe oraz obejmować tematyk:

1. Sprzedaż – definicja, rodzaje, kanały sprzedaży ( czas: 4godziny)

2. Składowe procesu sprzedaży ( czas: 4 godziny)

3. Obsługa klienta – rodzaje, Point of touch ( czas: 4godzniy)

4. Klient i sprzedawca – charakterystyka ról ( czas: 4godziny)

5. Klient – rodzaje, analiza zachowań ( czas: 4godzin)

6. Klient – motywacje zakupowe i proces decyzyjny (czas: 4godzin)

7. Jestem SPRZEDAWCĄ – moje zadania i obowiązki, charakterystyka stanowiskowa (czas: 8godzin)

8. Cena, marża, podatek VAT, akcyza, cena brutto, cena netto -pojęcia i zastosowanie ( czas: 4godziny)

9. Perfekcyjny sprzedawca – jak przygotować się do tej roli ( czas: 8godzin)

10. Komunikacja werbalna i niewerbalna ( czas: 4godzin)

11. Jak Cię widzą ? Jak Cię słyszą ? - elementy autoprezentacji i budowania pewności siebie ( czas: 8godzin)

12. Etapy procesu sprzedaży ( czas: 8godzin)

13. Techniki zwiększania sprzedaży ( czas: 8godzin)

14. AIDA – sposób rozmowy/negocjacji z klientem ( czas: 8godzin)

15. Pytania – rodzaje ( czas: 4godzin)

16. Parafraza – definicja i kiedy stosować ( czas: 8godzin)

17. Prezentacja produktu/usługi – jak i kiedy ? ( czas: 8godzin)

18. Obiekcje – czym są i jak z nimi walczyć ? ( czas: 8godzin)

19. Proces zamykania sprzedaży ( czas: 4godzin)

20. Obsługa po-sprzedażowa – czym jest ? ( czas: 4godzin)

21. Poczta pantoflowa = system poleceń  ( czas: 4godzin)

Zakończenie szkolenia MUSI nastąpić w drodze potwierdzenia kwalifikacji- potwierdzone odpowiednim dokumentem (certyfikatem), w ramach procedury zbadania nabytych kwalifikacji należy zapewnić możliwość jednej poprawki dla każdego uczestnika.

 

Minimalny poziom uczestnictwa UP w szkolenia wynosi 80% przewidzianych godzin.

 

Wymagania wobec Wykonawcy: 

 • Wykonawca i/lub kadra merytoryczna (szkoleniowcy)  muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia zamówienia – należy przedstawić dokumenty potwierdzające odpowiednie przygotowanie merytoryczne (np. CV szkoleniowca, opis doświadczenia firmy jako realizatora szkoleń).
 • Wykonawca posiada wpis do RIS
 • Wykonawca opracuje materiały dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia szkoleń, 
 • Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji szkoleniowej (listy obecności, ankiet, potwierdzeń odbioru materiałów szkoleniowych, dzienniki zajęć, protokół egzaminacyjny – na wzorach dostarczonych przez Zamawiającego); 
 • Wykonawca zapewni przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabycie kwalifikacji po zakończeniu szkolenia i dostarczy kopię certyfikatów/zaświadczeń wydanych każdemu uczestnikowi
 • Wykonawca zapewni zaświadczenie o zakończeniu szkolenia, z informacją o czasie jego trwania oraz tematyce dla wszystkich uczestników, także dla tych, którzy nie osiągną pozytywnego wyniku egzaminu.

 

W CELU PRZEDSTAWIENIA OFERTY NALEŻY DOSTARCZYĆ FORMULARZ OFERTY (zał 2) WRAZ ZAŁĄCZNIKAMI ORAZ  OŚWIADCZENIE (zał. 1)

 

INFORMACJE DODATKOWE: 

 

 1. Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2021do 30.06.2023roku.  
 1. Termin realizacji zamówienia: od 22 maja 2023 r. do 22 czerwca 2023 roku na terenie powiatu wałbrzyskiego. 
 1. Wykonawca ma obowiązek dołączenia do oferty załączniki stanowiące integralną część oferty. 
 1. Za godzinę szkolenia uznaje się godzinę zegarową tj. 60 min. 
 1. Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie kryterium cenowym – waga 100%.  
 1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz pod względem merytorycznym (uwzględniając kryteria oceny ofert) zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego.  
 1. W ofercie proszę uwzględnić:  
 1. cenę brutto za uczestnictwo 1 osoby w wybranej opcji
 1. cenę brutto łącznie; 
 1. zakres tematyczny szkolenia oraz informację o formie egzaminu i uzyskanego potwierdzenia kwalifikacji.
 1. Niniejsze postępowanie zapytania o cenę nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.  
 1. W sprawach związanych z zapytaniem o cenę proszę kontaktować się z Zamawiającym pod nr  tel.  794 410 310. Dopuszcza się komunikowanie z Zamawiającym również za pomocą poczty elektronicznej (email:

  ), przy czym dla udokumentowania zawarcia umowy, sporządzenia protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty konieczna jest forma pisemna. 

 1. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 1. Oferty w wersji papierowej i/lub elektronicznej należy nadsyłać lub doręczyć do Biura Projektu Zamawiającego: ul. Ruska 61/34, 50-079 Wrocław, oraz na adres

  do dnia 21 maja 2023 roku  do godz. 16.00 (decyduje data i godzina wpływu). 

 1. Okres związania ofertą: 30 dni. 
 1. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca. 
 1. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy. 
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania ofertowego na każdym etapie bez podania przyczyny. 
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca realizacji zajęć, z przyczyn uwzględniających potrzeby prawidłowej realizacji projektu. 
 1. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.: 

a. okresu i harmonogramu realizacji umowy,  

c. ostatecznej ilości Uczestników Projektu,  

d. zabezpieczenia i kar umownych,  

 

ZAPYTANIE O CENĘ NR 2 WKM 2022 prowadzone zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami

22.03.2023

W związku z realizacją projektu „W kierunku nowych możliwości” RPDS.09.01.01-02-0061/20 realizowanego przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 20214-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert.

 

Szczegółowy opis zapytania o cenę znajduje się poniżej.  

 

Realizacja pośrednictwa pracy dla Uczestników Projektu: Średnio po 5h dla 60 uczestniczek/uczestników projektu „W Kierunku Nowych Możliwości” - ­ łącznie w projekcie 300h wsparcia

 

Realizacja szkolenia zawodowego z zakresu „Pracownik magazynowo - gospodarczy –szkolenie nadające kwalifikacje” dla 14 Uczestników/czek”.

21.06.2022

W związku z realizacją projektu „W kierunku nowych możliwości” RPDS.09.01.01-02-0061/20 realizowanego przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 20214-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na Realizację szkolenia zawodowego z zakresu „Pracownik magazynowo - gospodarczy –szkolenie nadające kwalifikacje” dla 14 Uczestników/czek”. 
Szczegóły oraz formularza oferty w załączniku .

Harmonogram projektu

13.04.2022

W załączniku - harmonogram realizowanych zadań.
Jest to plik na bieżąco aktualizowany.

Rekrutacja do Projektu

01.12.2021

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy o tym, że rozpoczęła się rekrutacja ciągła do projektu "W kierunku Nowych Możliwości", serdecznie zapraszamy do składania dokumentów zarówno osobiście, jak i drogą e-mailową. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego — chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Poniżej  warunki uczestnictwa, oraz zasady rekrutacji. 

Warunki uczestnictwa 

 1. Projekt jest skierowany do osób, które spełniają następujące warunki: 

 1. są w wieku 18-64; 

 1. są bezrobotne, bierne zawodowo, należą do os. ubogich pracujących: 

 1. zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; 

 1. w pierwszej kolejności do osób z obszaru województwa dolnośląskiego 

 1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie, po spełnieniu warunków określonych w §2.1 niniejszego regulaminu, jest wypełnienie i dostarczenie przez uczestnika/uczestniczkę do biura Projektu dokumentów rekrutacyjnych (zgodnie z wzorami stanowiącymi załączniki do niniejszego regulaminu): 

 1. Formularza zgłoszenia (zał. 1) 

 1. Deklaracji uczestnictwa w projekcie, (zał. 2) 

 1. Umowa uczestnictwa w projekcie, (zał. 7) 

 1. Oświadczenie i zgoda uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych (zał. 4, zał. 5) 

 1. Dodatkowe oświadczenia UP w zakresie warunków uczestnictwa (zał. 3, zał. 6) 

 1. Dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów określonych w §2 p.1 niniejszego regulaminu, tj.:  

 • dokument potwierdzający status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, min np: potwierdzenie z korzystania z programów pomocy społecznej, zaświadczenie o zatrudnieniu socjalnym, zaświadczenie o opuszczeniu pieczy zastępczej, bycie członkiem gospodarstwa domowego sprawującego opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, status osobą niesamodzielnej, status osoby bezdomnej lub dotkniętej wykluczeniem z dostępu do mieszkań, potwierdzenie odbycie kary pozbawienia wolności, korzystanie z Programu PO PŻ; 

 • orzeczenie o niepełnosprawności; 

 • zaświadczenie/kopia zaświadczenia z PUP poświadczające status osoby bezrobotnej lub oświadczenie o statusie osoby biernej zawodowo; 

 • kopię umowy o pracę/zlecenia- w przypadku osób pracujących, lub zaświadczenie potwierdzające wysokość zarobków 

 1. Dokumenty wymienione w §2 pkt 3, a-e) niniejszego regulaminu będą dostępne w biurze Projektu, na stronie internetowej www.firs.org.pl , a także przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną na życzenie osób zainteresowanych.  

 1. Wypełnione przez Uczestników/czki dokumenty mogą być dostarczone do biura projektu osobiście lub za pomocą poczty, kuriera, maila- w postaci podpisanego skanu.  

 1. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione dokumenty. 

 1. Za moment zgłoszenia przyjmuje się chwilę, w której złożone zostały wszystkie wymagane dokumenty. 

 1. Decyzja o zakwalifikowaniu danej osoby do udziału w projekcie zostanie podjęta na podstawie spełnienia ww. kryteriów formalnych. 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestnika 

 1. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w sposób ciągły w okresie od 01.12.2021.  do 31.11.2022r. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia rekrutacji w wypadku zgłoszenia się odpowiedniej ilości UP, bądź wydłużenia w przypadku braku zgłoszeń UP. 

 1. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równości szans kobiet i mężczyzn  
  w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

 1. Zgłoszenia uczestników/czek, które wpłyną po terminie wskazanym w § 3. 2 rejestrowane będą na liście rezerwowe. 

 1. Przystąpienie kandydata/kandydatki do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. 

 1. Etapy rekrutacji: 

 1. wypełnienie i dostarczenie do biura formularza aplikacyjnego lub telefoniczne/internetowe zgłoszenie chęci udziału w projekcie; 

 1. akceptacja formalna dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną; 

 1. Przyznanie punktów, w tym dodatkowych i umieszczenie na liście rankingowej. 

 1. Pierwszeństwo udziału w projekcie, poprzez dodatkowe punkty podczas rekrutacji otrzymają osoby, które spełniają przesłanki: 

 • 15 pkt - os. lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, os. o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,  
  z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym os. z niepełnosprawnością intelektualną i os. z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych),os. zagrożone ubóstwem wykluczeniem społecznym oraz środowiska lub lokalne społeczności zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku  
  z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, os. lub rodziny korzystające z PO PŻ2014-2020  

 • 13 pkt. osoby zamieszkujące obszary objęte programami rewitalizacji oraz osoby niepełnosprawne ze stopniem lekkim 

 • 10 pkt. - opiekunowie rodzin wielodzietnych/rodzin niepełnych, osoby o niskich kwalifikacjach zaw. i niżej; osoby powyżej 50 roku życia  

 1. Rezultatem przeprowadzonej rekrutacji będzie wyselekcjonowanie grupy uczestników/ uczestniczek, która weźmie udział w projekcie. 

 1. W przypadku niespełnienia wymagań rekrutacji kandydat/kandydatka zostanie poproszony 
  o uzupełnienie braków formalnych. W przypadku niezłożenia uzupełnień formalnych kandydat/kandydatka zostaje skreślony/-a z listy uczestników/uczestniczek. Na miejsce skreślonego kandydata/kandydatki wchodzi pierwsza osoba z listy rezerwowej - o ile zaistniałą konieczność sporządzenia takiej listy (np. w sytuacji gdzie do uczestnictwa w projekcie zgłasza się więcej os. niż zakłada projekt)  

 1. O wynikach rekrutacji kandydaci/kandydatki zostaną poinformowani telefonicznie, elektronicznie przy użyciu adresu e-mail lub pocztą. 

  Czekamy na Państwa!

Opis projektu: 

“W kierunku Nowych Możliwości” 

Wzrost aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  

Opis 

Projekt „W kierunku nowych możliwości” RPDS.09.01.01-02-0061/20 realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ma na celu wzrost aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.  

Projekt dedykowany jest 70- ciu osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczonym społecznie — w pierwszej kolejności projekt kierowany jest do mieszkańców województwa dolnośląskiego. 

Zaplanowane wsparcie: 

- Przygotowanie indywidualnej ścieżki reintegracji społecznej połączonej z doradztwem zawodowym; 

- Szeroki pakiet bezpłatnych szkoleń dostosowanych do uczestnika zakresu rozwoju kompetencji społecznych; 

- Bezpłatne wsparcie specjalistów: asystenta rodziny, psychologa, prawnika, pracownika socjalnego; 

- Szkolenia zawodowe z kompetencji i umiejętności poszukiwanych na rynku pracy wraz ze stypendium szkoleniowym; 

- Doradztwo zawodowe i Pośrednictwo pracy; 

-  Płatne staże zawodowe; 

- Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i catering w trakcie szkoleń. 
 

Grupę docelową projektu stanowi 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby pozostające bez zatrudnienia wymagające w pierwszej kolejności aktywizacji społecznej oraz wsparcia w powrocie na rynek pracy, w pierwszej kolejności zamieszkujące na terenie Dolnego Śląska. 

Szczegółowy opis grupy docelowej: 

- osoby bezrobotne (w tym również niezarejestrowane w PUP) 

- osoby długotrwale bezrobotne (w tym bierne zawodowo) 

- osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych z powodu np. wykształcenia, braku doświadczenia zawodowego, itp. 

- osoby z niepełnosprawnością w tym również z niepełnosprawnością sprzężoną 

- osoby 50+ 

- osoby bierne zawodowo 

- osoby ubogo pracujące 

- osoby zagrożone wykluczeniem społecznym 

Dokumenty rekrutacyjne, oraz plakat w załączeniu.

ZAPRASZAMY! 

Odezwij się do nas!  

Mail: rekrutacjawroclaw@firs.org.pl 

Biuro Projektu Wrocław 

ul. Ruska 61/34 

50-079 Wrocław 

tel. 71 72 42 298 

tel. kom.: 794 410 310; 794 587 136 

 

Całkowita wartość projektu: 1 019 986,40 zł 

Kwota dofinansowania UE: 866 988,44 zł 

 

Nasi Beneficjenci