W kierunku nowych możliwości


Województwo: dolnośląskie

Aktualności projektu:

ZAPYTANIE O CENĘ NR 2 WKM 2022 prowadzone zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami

22.03.2023

W związku z realizacją projektu „W kierunku nowych możliwości” RPDS.09.01.01-02-0061/20 realizowanego przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 20214-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert.

 

Szczegółowy opis zapytania o cenę znajduje się poniżej.  

 

Realizacja pośrednictwa pracy dla Uczestników Projektu: Średnio po 5h dla 60 uczestniczek/uczestników projektu „W Kierunku Nowych Możliwości” - ­ łącznie w projekcie 300h wsparcia

 

Realizacja szkolenia zawodowego z zakresu „Pracownik magazynowo - gospodarczy –szkolenie nadające kwalifikacje” dla 14 Uczestników/czek”.

21.06.2022

W związku z realizacją projektu „W kierunku nowych możliwości” RPDS.09.01.01-02-0061/20 realizowanego przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 20214-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na Realizację szkolenia zawodowego z zakresu „Pracownik magazynowo - gospodarczy –szkolenie nadające kwalifikacje” dla 14 Uczestników/czek”. 
Szczegóły oraz formularza oferty w załączniku .

Harmonogram projektu

13.04.2022

W załączniku - harmonogram realizowanych zadań.
Jest to plik na bieżąco aktualizowany.

Rekrutacja do Projektu

01.12.2021

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy o tym, że rozpoczęła się rekrutacja ciągła do projektu "W kierunku Nowych Możliwości", serdecznie zapraszamy do składania dokumentów zarówno osobiście, jak i drogą e-mailową. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego — chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Poniżej  warunki uczestnictwa, oraz zasady rekrutacji. 

Warunki uczestnictwa 

 1. Projekt jest skierowany do osób, które spełniają następujące warunki: 

 1. są w wieku 18-64; 

 1. są bezrobotne, bierne zawodowo, należą do os. ubogich pracujących: 

 1. zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; 

 1. w pierwszej kolejności do osób z obszaru województwa dolnośląskiego 

 1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie, po spełnieniu warunków określonych w §2.1 niniejszego regulaminu, jest wypełnienie i dostarczenie przez uczestnika/uczestniczkę do biura Projektu dokumentów rekrutacyjnych (zgodnie z wzorami stanowiącymi załączniki do niniejszego regulaminu): 

 1. Formularza zgłoszenia (zał. 1) 

 1. Deklaracji uczestnictwa w projekcie, (zał. 2) 

 1. Umowa uczestnictwa w projekcie, (zał. 7) 

 1. Oświadczenie i zgoda uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych (zał. 4, zał. 5) 

 1. Dodatkowe oświadczenia UP w zakresie warunków uczestnictwa (zał. 3, zał. 6) 

 1. Dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów określonych w §2 p.1 niniejszego regulaminu, tj.:  

 • dokument potwierdzający status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, min np: potwierdzenie z korzystania z programów pomocy społecznej, zaświadczenie o zatrudnieniu socjalnym, zaświadczenie o opuszczeniu pieczy zastępczej, bycie członkiem gospodarstwa domowego sprawującego opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, status osobą niesamodzielnej, status osoby bezdomnej lub dotkniętej wykluczeniem z dostępu do mieszkań, potwierdzenie odbycie kary pozbawienia wolności, korzystanie z Programu PO PŻ; 

 • orzeczenie o niepełnosprawności; 

 • zaświadczenie/kopia zaświadczenia z PUP poświadczające status osoby bezrobotnej lub oświadczenie o statusie osoby biernej zawodowo; 

 • kopię umowy o pracę/zlecenia- w przypadku osób pracujących, lub zaświadczenie potwierdzające wysokość zarobków 

 1. Dokumenty wymienione w §2 pkt 3, a-e) niniejszego regulaminu będą dostępne w biurze Projektu, na stronie internetowej www.firs.org.pl , a także przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną na życzenie osób zainteresowanych.  

 1. Wypełnione przez Uczestników/czki dokumenty mogą być dostarczone do biura projektu osobiście lub za pomocą poczty, kuriera, maila- w postaci podpisanego skanu.  

 1. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione dokumenty. 

 1. Za moment zgłoszenia przyjmuje się chwilę, w której złożone zostały wszystkie wymagane dokumenty. 

 1. Decyzja o zakwalifikowaniu danej osoby do udziału w projekcie zostanie podjęta na podstawie spełnienia ww. kryteriów formalnych. 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestnika 

 1. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w sposób ciągły w okresie od 01.12.2021.  do 31.11.2022r. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia rekrutacji w wypadku zgłoszenia się odpowiedniej ilości UP, bądź wydłużenia w przypadku braku zgłoszeń UP. 

 1. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równości szans kobiet i mężczyzn  
  w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

 1. Zgłoszenia uczestników/czek, które wpłyną po terminie wskazanym w § 3. 2 rejestrowane będą na liście rezerwowe. 

 1. Przystąpienie kandydata/kandydatki do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. 

 1. Etapy rekrutacji: 

 1. wypełnienie i dostarczenie do biura formularza aplikacyjnego lub telefoniczne/internetowe zgłoszenie chęci udziału w projekcie; 

 1. akceptacja formalna dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną; 

 1. Przyznanie punktów, w tym dodatkowych i umieszczenie na liście rankingowej. 

 1. Pierwszeństwo udziału w projekcie, poprzez dodatkowe punkty podczas rekrutacji otrzymają osoby, które spełniają przesłanki: 

 • 15 pkt - os. lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, os. o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,  
  z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym os. z niepełnosprawnością intelektualną i os. z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych),os. zagrożone ubóstwem wykluczeniem społecznym oraz środowiska lub lokalne społeczności zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku  
  z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, os. lub rodziny korzystające z PO PŻ2014-2020  

 • 13 pkt. osoby zamieszkujące obszary objęte programami rewitalizacji oraz osoby niepełnosprawne ze stopniem lekkim 

 • 10 pkt. - opiekunowie rodzin wielodzietnych/rodzin niepełnych, osoby o niskich kwalifikacjach zaw. i niżej; osoby powyżej 50 roku życia  

 1. Rezultatem przeprowadzonej rekrutacji będzie wyselekcjonowanie grupy uczestników/ uczestniczek, która weźmie udział w projekcie. 

 1. W przypadku niespełnienia wymagań rekrutacji kandydat/kandydatka zostanie poproszony 
  o uzupełnienie braków formalnych. W przypadku niezłożenia uzupełnień formalnych kandydat/kandydatka zostaje skreślony/-a z listy uczestników/uczestniczek. Na miejsce skreślonego kandydata/kandydatki wchodzi pierwsza osoba z listy rezerwowej - o ile zaistniałą konieczność sporządzenia takiej listy (np. w sytuacji gdzie do uczestnictwa w projekcie zgłasza się więcej os. niż zakłada projekt)  

 1. O wynikach rekrutacji kandydaci/kandydatki zostaną poinformowani telefonicznie, elektronicznie przy użyciu adresu e-mail lub pocztą. 

  Czekamy na Państwa!

Opis projektu: 

“W kierunku Nowych Możliwości” 

Wzrost aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  

Opis 

Projekt „W kierunku nowych możliwości” RPDS.09.01.01-02-0061/20 realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ma na celu wzrost aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.  

Projekt dedykowany jest 70- ciu osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczonym społecznie — w pierwszej kolejności projekt kierowany jest do mieszkańców województwa dolnośląskiego. 

Zaplanowane wsparcie: 

- Przygotowanie indywidualnej ścieżki reintegracji społecznej połączonej z doradztwem zawodowym; 

- Szeroki pakiet bezpłatnych szkoleń dostosowanych do uczestnika zakresu rozwoju kompetencji społecznych; 

- Bezpłatne wsparcie specjalistów: asystenta rodziny, psychologa, prawnika, pracownika socjalnego; 

- Szkolenia zawodowe z kompetencji i umiejętności poszukiwanych na rynku pracy wraz ze stypendium szkoleniowym; 

- Doradztwo zawodowe i Pośrednictwo pracy; 

-  Płatne staże zawodowe; 

- Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i catering w trakcie szkoleń. 
 

Grupę docelową projektu stanowi 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby pozostające bez zatrudnienia wymagające w pierwszej kolejności aktywizacji społecznej oraz wsparcia w powrocie na rynek pracy, w pierwszej kolejności zamieszkujące na terenie Dolnego Śląska. 

Szczegółowy opis grupy docelowej: 

- osoby bezrobotne (w tym również niezarejestrowane w PUP) 

- osoby długotrwale bezrobotne (w tym bierne zawodowo) 

- osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych z powodu np. wykształcenia, braku doświadczenia zawodowego, itp. 

- osoby z niepełnosprawnością w tym również z niepełnosprawnością sprzężoną 

- osoby 50+ 

- osoby bierne zawodowo 

- osoby ubogo pracujące 

- osoby zagrożone wykluczeniem społecznym 

Dokumenty rekrutacyjne, oraz plakat w załączeniu.

ZAPRASZAMY! 

Odezwij się do nas!  

Mail: rekrutacjawroclaw@firs.org.pl 

Biuro Projektu Wrocław 

ul. Ruska 61/34 

50-079 Wrocław 

tel. 71 72 42 298 

tel. kom.: 794 410 310; 794 587 136 

 

Całkowita wartość projektu: 1 019 986,40 zł 

Kwota dofinansowania UE: 866 988,44 zł 

 

Nasi Beneficjenci