Zapytanie ofertowe nr 11/2018/ARKK

Projekt: Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych w ZPS-W w Głogowie - projekt zakończony

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę sprzętów dydaktycznych w ramach realizowanego wraz z Powiatem Głogowskim projektu RPDS.10.02.01-02-0020/17 "Akademia rozwoju kompetencji kluczowych w ZPS-W w Głogowie”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Postępowanie ma na celu wybór dostawcy doposażenia szkolnych pracowni w tablety z oprogramowaniem dla uczniów z niepełnosprawnościami

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania  wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1154443 

Oferty należy składać do dnia 18.12.2018 r.

Zapraszamy!

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

Nasi Beneficjenci