Zapytanie ofertowe nr 12/2019/GAZ

Projekt: Głogowska Akademia Zawodowców - projekt zakończony

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego zaprasza do składania ofert na realizację usługi szkoleniowej w ramach realizowanego wraz z Powiatem Głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie ma na celu wybór wykonawcy/-ów przeprowadzenia kursów/ szkoleń zwiększających kompetencje zawodowe dla nauczycieli zawodu i uczniów technikum na kierunku technik obsługi turystycznej.

Podział na zadania:

  1.        Przeprowadzenie kursu/szkolenia dla uczniów z zakresu: wychowawca kolonii
  2.        Przeprowadzenie kursu/szkolenia dla uczniów z zakresu: kurs pilota wycieczek
  3.        Przeprowadzenie kursu/szkolenia dla nauczycieli z zakresu: język angielski w turystyce

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (zadanie 1 i/lub zadanie 2 i/lub zadanie 3).

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1181706

Oferty należy składać do dnia 08.05.2019 r.

Nasi Beneficjenci