Zapytanie ofertowe nr 14/2019/GAZ

Projekt: Głogowska Akademia Zawodowców - projekt zakończony

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usługi szkoleniowej w ramach realizowanego wraz z Powiatem Głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie ma na celu wybór wykonawców usługi szkoleniowej -Przeprowadzenie kursu/ szkolenia z zakresu obsługi kosy spalinowej dla uczniów kierunku technik leśnik w Głogowie

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Treść zapytania wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS: 
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1184873

Oferty należy składać do dnia 21.05.2019  roku.

Zapraszamy!
 

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

Nasi Beneficjenci