Zapytanie ofertowe nr 16/2019/GAZ

Projekt: Głogowska Akademia Zawodowców - projekt zakończony

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usługi szkoleniowej w ramach realizowanego wraz z Powiatem Głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie ma na celu wybór wykonawców usługi szkoleniowej - Przeprowadzenie kursów/ szkoleń zwiększających kompetencje zawodowe dla nauczycieli kierunku technik geodeta

Podział na zadania:

  1.        Przeprowadzenie  kursu/ szkolenia z zakresu obsługi programu C-GEO
  2.        Przeprowadzenie kursu/ szkolenia z zakresu: Fotogrametria niskiego pułapu

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (zadanie 1 i/lub zadanie2)

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Treść zapytania wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1193547

 

Oferty należy składać do dnia 15.07.2019  roku.

 

Zapraszamy!

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

Nasi Beneficjenci