Zapytanie ofertowe nr 17/2019/SAR

Projekt: Strzelińska Akademia Rozwoju - projekt zakończony

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu partnerskiego (z udziałem Gminy Strzelin) pn. "Strzelińska Akademia Rozwoju” nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0040/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na:

Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w szkołach podstawowych w gminie Strzelin

Podział na zadania:

  1.             Doposażenie szkolnej pracowni przyrodniczo-matematycznej
  2.             Doposażenie szkolnego ogródka meteorologicznego
  3.             Doposażenie w pomoce do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (zadanie 1 i/lub 2 i/lub 3).

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Numer CPV        Opis

2000000-0           Druki i produkty podobne

22100000-1         Drukowane książki, broszury i ulotki

38000000-5         Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny

38400000-9         Przyrządy do badania właściwości fizycznych

38300000-8         Przyrządy do pomiaru

39300000-5         Różny sprzęt

 

Postępowanie zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1189562

Termin składania ofert: do 17.06.2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną dokumentacją i do udziału w postępowaniu.
W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Nasi Beneficjenci