Zapytanie ofertowe nr 19/2019/GAZ

Projekt: Głogowska Akademia Zawodowców - projekt zakończony

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania i pomocy dydaktycznych w ramach realizowanego wraz z Powiatem Głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej w oprogramowanie dla obsługi turystycznej i programy multimedialne

Podział na zadania:

  1. Doposażenie szkolnej pracowni zawodowej – oprogramowanie dla obsługi turystycznej
  2. Doposażenie szkolnej pracowni zawodowej – programy multimedialne

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (zadanie 1 i/lub zadanie 2).

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206080

Oferty należy składać do dnia 19.09.2019r.

Zapraszamy!

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

Nasi Beneficjenci