Zapytanie ofertowe nr 1/LŻZ/KZ

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu ,,Lepsze życie zawodowe!” RPWP.06.02.00-30-0012/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację szkolenia z zakresu:

Kurs zaopatrzeniowca z elementami dostawy.

Oferty można składać do dnia 14.01.2019 roku.

Zapraszamy!

Treść zapytania wraz ze szczegółową specyfikacją zamówienia oraz z formularzem oferty znajduje się w poniższych załącznikach:

Nasi Beneficjenci