Zapytanie ofertowe nr 1/TCh/2019

Projekt: Tygryskowa chatka

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu Tygryskowa chatka – stworzenie 33 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 na obszarze Miasta Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 6: Rynek pracy, Działania 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, zwracam się z prośba o przedstawienie oferty w zakresie najmu pomieszczenia / lokalu spełniającego niżej wymienione kryteria:

                               - lokal położony na terenie Miasta Poznania

                               - powierzchnia lokalu: min 150 m2 do maksymalnie 250 m2

                               - teren przynależy do lokalu z możliwością dostosowania go do potrzeb dzieci – plac zabaw

                               - lokal położony na parterze

- WYMAGANIA LOKALOWE I SANITARNE – zgodnie z wytycznymi zawartymi w  rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r., oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. :  pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w wieku do lat 3 o ograniczonej zdolności poruszania się – kategoria ZL II.

.

Zapraszamy!

Treść zapytania i  formularz ofertowy znajduje się w poniższym załączniku

Pliki do pobrania: 

Nasi Beneficjenci