Zapytanie ofertowe nr 3/2018/ARKK - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Projekt: Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych w ZPS-W w Głogowie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy projektu „Akademia rozwoju kompetencji kluczowych” nr RPDS.10.02.01-02-0020/17

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 3/2018/ARKK), realizując zasadę konkurencyjności na dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni językowej i przyrodniczej oraz gabinetu psychologiczno-pedagogicznego w Zespole Placówek Szkolno–Wychowawczych w Głogowie w ramach projektu „Akademia rozwoju kompetencji kluczowych w ZPS-W w Głogowie” nr RPDS.10.02.01-02-0020/17 w ramach Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Zamawiający dokonał następującego wyboru:

- w zakresie zadania 1 (Materiały edukacyjne - doposażenie szkolnej pracowni języka angielskiego) została wybrana oferta:  Tesora Grażyna Tomaszek, ul. E. Orzeszkowej 38, 43-300 Bielsko-Biała, 

- w zakresie zadania 2 (Pomoce dydaktyczne – doposażenie szkolnej pracowni przyrodniczej) została wybrana oferta: Educarium Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz,

- w zakresie zadania 3 (Programy diagnostyczne – doposażenie szkolnego gabinetu psychologiczno-pedagogicznego) została wybrana oferta: P.W.D. Apex, Strzałków, ul. Kopernika 12, 97-500 Radomsko,

UWAGA! Ze względu na rezygnację firmy P.W.D. Apex z podpisania umowy i realizacji zamówienia, wybrana została oferta firmy Blueprint Sp. z o.o., ul. Chełmońskiego 130E/2, 31-340 Kraków, NIP 9452209424 REGON 376540338  - oferta ta uzyskała największą wagę punktową zaraz po ofercie firmy P.W.D. Apex

 - w zakresie zadania 4 (Pomoce dydaktyczne do nauki pierwszej pomocy) została wybrana oferta: Educarium Sp. z o.o,. ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz. 

Informacje o wyborze znajdą Państwa także w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...
 

Dziękujemy za udział w zapytaniu.

 

Nasi Beneficjenci