Zapytanie ofertowe nr 4/KdSZ/2019 w ramach rozeznania rynku

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu ,,Klucz do sukcesu zawodowego” RPWP.06.02.00-30-0003/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację zamówienia na:

Kurs na sprzedawcę internetowego - warsztaty z network marketing

Oferty należy przedstawić do dnia 19.04.2019r. osobiście bądź pocztą na adres:
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, ul. Hoża 1, 60-591 Poznań,
bądź na adres e-mail:

 

Zapraszamy!

Treść zapytań wraz ze szczegółową specyfikacją zamówień oraz z formularze ofert znajdują się w poniższych załącznikach.

Nasi Beneficjenci