Zapytanie ofertowe nr 5/KdSZ/2019 w ramach rozeznania rynku

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu ,,Klucz do sukcesu zawodowego” RPWP.06.02.00-30-0003/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację szkolenia zawodowego: grafik komputerowy.

Oferty należy przedstawić do dnia 26.06.2019r.osobiście lub pocztą na adres:
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, ul. Hoża 1, 60-591 Poznań,
bądź na adres e-mail:

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną dokumentacją i do udziału w postępowaniu.
W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Nasi Beneficjenci