Zapytanie ofertowe nr 7/2019/AR

Projekt: Akademia Rozwoju

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu partnerskiego (z udziałem Gminy Legnickie Pole i Markiem Zatajskim ) pn. " Akademia Rozwoju” nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0067/18  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na Dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni chemicznej - pomoce dydaktyczne - dla Zespołu Szkół w Legnickim Polu

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Numer CPV         Opis

39162100-6     Pomoce dydaktyczne

38000000-5     Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny

38300000-8     Przyrządy do pomiaru

 

       •      Postępowanie zostało zamieszczone: w Bazie konkurencyjności funduszy europejskich pod adresem:
              https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1199114

Termin składania ofert: do 12.08.2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną dokumentacją i do udziału w postępowaniu.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Nasi Beneficjenci