Zapytanie ofertowe nr 8/LŻZ/KZ

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu ,,Lepsze życie zawodowe!” RPWP.06.02.00-30-0012/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa, zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na realizację:

- szkolenia kosmetycznego
 

Oferty można składać do dnia 09.04.2019 roku

Zapraszamy!

Treść zapytania wraz ze szczegółową specyfikacją zamówienia oraz z formularz ofertowy znajduje się w poniższych załącznikach.

Nasi Beneficjenci