Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku

Projekt: Mieszkania wspomagane-treningowe w Mieście Poznań

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu ,, „Mieszkania wspomagane - treningowe w Mieście Poznań” RPWP.07.02.02-30-0032/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Oś priorytetowa Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na realizację:

Aktów notarialnych o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art 777 § 1  pkt 4-5 kodeksu postępowania cywilnego w przypadku:

  1. Wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez dłużnika-Uczestnika (nieprzestrzeganie Regulaminu Mieszkania, niewykonywanie postanowień Umowy uczestnictwa w Projekcie);
  2. Zakończenia umowy Uczestnictwa w projekcie (upływu czasu, na który umowa została zawarta).

Oferty można składać do dnia 16.9.2019 roku

Zapraszamy!

Treść zapytania wraz ze szczegółową specyfikacją zamówienia oraz z formularz ofertowy znajduje się w poniższym załączniku.

Nasi Beneficjenci