Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku na paczki żywnościowe

Projekt: Mieszkania wspomagane-treningowe w Mieście Poznań

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu „Mieszkania wspomagane - treningowe w Mieście Poznań” RPWP.07.02.02-30-0032/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Oś priorytetowa Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na realizację paczek żywnościowych.

Oferty można składać mailowo do dnia 27.04.2020 roku do godziny 10.00

W razie pytań prosimy o kontakt.

Mailowy:

Telefoniczny: 730-250-210

 

Treść zapytania wraz ze szczegółową specyfikacją zamówienia  znajduje się w poniższym załączniku.

 

Zapraszamy!

Nasi Beneficjenci