Zapytanie ofertowe ZO 11/2022/SP

Projekt: Szkoła Przyszłości

Szanowni Państwo

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt i oprogramowanie komputerowe, urządzenia TIK, sprzęty dydaktyczne w ramach realizowanego w partnerstwie z Gminą Czarny Bór, Gminą Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskową Gminą Miejską Szczawno-Zdrój, projektu „Szkoła Przyszłości” RPDS.10.02.04-02-0010/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podział na zadania:

1.     Doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych – sprzęt komputerowy i oprogramowanie

2.     Doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych – sprzęt multimedialny – tablice interaktywne

3.     Doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych – urządzenia audio

4.     Doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych – urządzenia do prowadzenia testów

5.     Doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych – materiały dydaktyczne multimedialne do tablic

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Termin składania oferty 27.10.2022 r. 

Treść zapytania wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności
 

Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami i kontaktu.

Nasi Beneficjenci