Mieszkania Chronione Wspierane w Lisówkach


Województwo: wielkopolskie

Aktualności projektu:

Opis projektu: 

W ramach zadań zapewnimy wsparcie w mieszkaniach chronionych, które znajdują się w 2 domkach dwupiętrowych zlokalizowanych w Lisówkach, przy ul. Leśne Zacisze 2 (obok Domu Pomocy Społecznej), w gminie Dopiewo, stanowiącą własność Powiatu Poznańskiego.

Termin realizacji:

15 czerwiec 2021 r. – 31 grudnia 2022 r.

Od 01.07.2021 r. można składać wnioski.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu,
 2. rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu,
 3. oświadczenie o niekaralności,
 4. oświadczenie dot. Poinformowania o treści art. 10 i 31 k.p.a,
 5. oświadczenie o dochodzie,
 6. zaświadczenie lekarskie,
 7. orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu pełnosprawności (jeżeli takie jest),

Powyższe dokumenty proszę przesłać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu:

60-823 Poznań, ul. Słowackiego 8 lub na maila:

Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Opłatę za pobyt ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium odchodowego (art. 97 ust. 1 ups).

Odbiorcami wsparcia w ramach 10 miejsc w mieszkaniach chronionych będą:

Zgodnie z art.53 ust. 4-6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) będą osoby niepełnosprawne, w szczególności osoby niepełnosprawne fizycznie  lub osoby z zaburzeniami psychicznymi bądź dla osób w podeszłym wieku  lub przewlekle chore.

W mieszkaniu chronionym wspieranym zapewnia się usługi bytowe oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości.

Usługi świadczone w mieszkaniach chronionych wspieranych będą spełniały standardy określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie mieszkań chronionych (dz. U. z 2018 r. poz. 822) i gwarantować mieszkańcom wsparcie w:

 1. Wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym dotyczących:
 1. Przemieszczania się,
 2. Utrzymania higieny osobistej,
 3. Ubierania się,
 4. Sprzątania,
 5. Zakupów i przygotowywania posiłków,
 6. Załatwiania spraw osobistych;
 1. Realizacji kontaktów społecznych przez umożliwienie osobie:
 1. Utrzymywania więzi rodzinnych,
 2. Uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.

Wsparcie, o którym mowa powyżej będzie zapewnione w szczególności przez:

 1. Pracownika socjalnego,
 2. Psychologa i/lub terapeuty w zależności od potrzeb danej osoby,
 3. Asystent osoby niepełnosprawnej i/lub opiekuna osoby niesamodzielnej – w zależności od potrzeb danej osoby.

Decyzja o skierowaniu osoby do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydawana jest po dokonaniu uzgodnień pomiędzy pracownikiem socjalnym podmiotu kierującego, pracownikiem socjalnym jednostki organizacyjnej pomocy społecznej prowadzącej mieszkanie chronione lub organizacji pożytku publicznego prowadzącej mieszkanie chronione a osobą ubiegającą się o skierowanie do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym lub jej przedstawicielem ustawowym (art. 53 ust. 9 ups). Wydaję się na czas określony (art. 53 ust. 7 ups) z możliwością przedłużenia w drodze decyzji na kolejny okres, w zależności od indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej.

 

Działania finansowane są ze środków budżetowych Powiatu Poznańskiego

Nasi Beneficjenci