Droga do samodzielności - stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze Miasta Wrocławia


Województwo: dolnośląskie

Aktualności projektu:

Zapytanie ofertowe 2/2020/DDS- „Modernizacja mieszkań treningowych cz. 1”

29.05.2020

Szanowni Państwo

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usługi transportowej w ramach realizowanego w partnerstwie z Gminą Wrocławj, projektu „„Droga do samodzielności – stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na terenie Miasta Wrocław” nr RPDS.09.02.01-02-0012/18  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie ma na celu wybór wykonawców robót budowlanych:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac modernizacyjnych i remontowych 3 mieszkań na terenie Wrocławia w ramach Projekt „Droga do samodzielności – stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze „Miasta Wrocławia” realizowany przez Fundację Inicjowania rozwoju Społecznego w partnerstwie z Gminą Wrocław współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Przedmiotem zamówienia podzielony jest na 3 zadania:

Zadanie 1:
Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania 1 jest modernizacja mieszkania treningowego położonego na terenie Wrocławia przy ulicy ul. Skoczylasa 18/3.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1A, do niniejszego zapytania ofertowego.

Zadanie 2:
Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania 2 jest modernizacja mieszkania treningowego położonego na terenie Wrocławia przy ulicy ul. Eluarda 2/3.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1B, do niniejszego zapytania ofertowego.

Zadanie 3:
Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania 3 jest modernizacja mieszkania treningowego położonego na terenie Wrocławia przy ulicy ul. Cieszyńskiego 12-13/4
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1C, do niniejszego zapytania ofertowego.

Możliwość wirtualnego „spaceru” po mieszkaniach : filmy dostępne pod linkiem  https://1drv.ms/u/s!AhiWWIrEjql_1hxjYPwoNH5ESQlS?e=5TiYQa
Ponadto Zamawiający informuje, że w dniach 02.06.2020 i 04.06.2020 oraz 08.06.2020r. przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej mieszkań. W celu potwierdzenia chęci skorzystania z możliwości wizji lokalnej w poniższych terminach, należy dokonać zgłoszenia takiego zamiaru do dnia 01.06.2020 r. do godz. 17:00 do osoby odpowiedzialnej za postepowanie, telefonicznie na numer +48 578 604 958 lub e-mailowo:

.

 

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności
EFS: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

Oferty należy składać do dnia 15.06.2020 roku do godziny 15:00
 Zapraszamy!
Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

 

Aktualności Projekt

18.02.2020

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 01/2020/DDA), realizując zasadę konkurencyjności na  Świadczenie usług wsparcia terapeutycznego, wsparcia psychologicznego, porad prawnych w ramach projektu pn. „Droga do samodzielności – stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze Miasta Wrocław”, realizowanego przez Zamawiającego w ramach działania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPOWD)

 Zamawiający dokonał analizy ofert, w wyniku czego ogłasza, iż:

 - dla realizacji zadania 1. Wsparcie terapeutyczne dla uczestników projektu w łącznej ilości 864 godzin zegarowych (wsparcie dla 36 osób, średnio po 24 h na uczestnika) nie dokonano wyboru ze względu na brak ofert.

- dla realizacji zadania 2. Indywidualne wsparcie psychologiczne dla uczestników projektu w łącznej ilości 720 godzin zegarowych (wsparcie dla 60 osób, średnio po 12 h na uczestnika) dokonano wyboru oferty firmy: Warsztat Rozwoju Agata Olszewska-Sarapata, ul. Tyniecka 43/A1 30-323 Kraków,  NIP 4970018913, REGON 121381764.
Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 72000,00 zł brutto.

- dla realizacji zadania 3. Indywidualne wsparcie psychologiczne dla uczestników projektu w łącznej ilości 720 godzin zegarowych (wsparcie dla 60 osób, średnio po 12 h na uczestnika) dokonano wyboru oferty firmy: Kancelaria Adwokacka Adwokad Anna Kubica, ul. Gołebia 3/4 61-834 Poznań, NIP: 5732656636, REGON 021740775.
Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 71 990,40 zł brutto.

Informacje o wynikach zapytania ofertowego są również umieszczone na stronie ogłoszenia w bazie konkurencyjności:   https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

Dziękujemy za udział w zapytaniu.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020/DDA

30.01.2020

Szanowni Państwo!

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usługi transportowej w ramach realizowanego w partnerstwie z Gminą Wrocławj, projektu „„Droga do samodzielności – stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na terenie Miasta Wrocław” nr RPDS.09.02.01-02-0012/18  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie ma na celu wybór wykonawców usługi:
Świadczenie usług wsparcia terapeutycznego, wsparcia psychologicznego, porad prawnych w ramach projektu pn. „Droga do samodzielności – stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze Miasta Wrocław”, realizowanego przez Zamawiającego w ramach działania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPOWD)

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności
EFS:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

Oferty należy składać do dnia 06.02.2020 roku. Zapraszamy!
Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

Zmiana adresu biura we Wrocławiu

24.06.2019

Szanowni Państwo,

Informujemy o zmianie adresu biura projektowego.

Aktualny adres to :

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego 

ul Ruska 61/34

50-079 Wrocław

Zapraszamy!

Umowa na realizację projektu podpisana!

29.11.2018

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 29 listopada br. została podpisana umowa na realizację projektu „Droga do samodzielności - stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach  6 mieszkań  treningowych na obszarze Miasta Wrocławia” (RPDS.09.02.01-02-0012/18) z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy. Celem projektu jest wzrost dostępu do mieszkalnictwa wspomaganego treningowego na obszarze Miasta Wrocławia przez utworzenie 6 mieszkań treningowych i wsparcie dla 120 (72K i 48M) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie im miejsca 6-miesięcznego pobytu w mieszkaniach treningowych wraz z zapewnieniem usług treningowych, opiekuńczych i sfinansowaniem kosztów eksploatacji mieszkania treningowego w okresie od 01.03.2019-31.08.2021.
O szczegółach, rekrutacji i harmonogramie projektu będziemy informować na bieżąco.

Opis projektu: 

29.11.2018 r.

 

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w partnerstwie 

z Gminą Wrocław i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Droga do samodzielności - stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze 

Miasta Wrocławia”

Źródło finansowania: 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne

Działanie: 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych

Poddziałanie: 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne

 

Cel projektu:

 

Wzrost dostępu do mieszkalnictwa wspomaganego treningowego na obszarze Miasta Wrocławia przez utworzenie 6 mieszkań́ treningowych i wsparcie dla 120(72K48MM) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie im miejsca 6-miesięcznego pobytu w mieszkaniach treningowych wraz z zapewnieniem usług treningowych, opiekuńczych i sfinansowaniem kosztów eksploatacji mieszkania treningowego w okresie 01.03.2019-31.08.2021.

 

Działania w projekcie:

Zadanie 1 - Modernizacja i doposażenie 6 mieszkań treningowych.

Zadanie 2 - Określenie indywidualnego programu usamodzielnienia i wsparcie opiekunów mieszkań z koordynacją kosztów bieżącego funkcjonowania mieszkań .

Zadanie 3 - Trening umiejętności interpersonalnych i radzenia sobie ze stresem.

Zadanie 4 - Trening umiejętności spędzania czasu wolnego.

Zadanie 5 - Usługi Opiekuńcze dla osób niesamodzielnych.

Zadanie 6 - Trening umiejętności praktycznych.

Zadanie 7 - Realizacja Usług Wspierających:socjalnych, terapeutycznych, psychologicznych, prawniczych i mediacyjnych.

 

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie  120 dorosłych osób z obszaru Miasta Wrocławia (w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego). Osóby wyłącznie zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z „Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” oraz osoby nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej, a także rodziny osób wykluczonych bądź́ zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym –jako element projektu.

 

Wnioskodawca: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego

Partner: Gmina Wrocław

Realizator projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

  • Całkowita wartość projektu: 1 982 285,60
  • Kwota dofinansowania: 1 878 688,32
  • Wkład własny: 104 297,28

Termin realizacji:

  • Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.03.2019 r.
  • Termin zakończenia realizacji projektu: 31.08.20121 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

25.09.2018

Pomimo, że umowa na realizację projektu  "Droga do samodzielności - stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze Miasta Wrocławia" nie została jeszcze podpisana mamy już pierwsze zgłoszenia od potencjalnych uczestników projektu. W związku z dużym zainteresowaniem tym projektem postaramy się, by w miarę możliwości jego realizacja została przyśpieszona. Na stronie internetowej będziemy na bieżąco zamieszczać  informacje na ten temat, dlatego wszystkich zainteresowanych zachęcamy do śledzenia publikowanych aktualności.

23.08.2018

Miło nam poinformować, że projekt Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego "Droga do samodzielności - stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze Miasta Wrocławia" znalazł się na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania.

(http://rpo.wupdolnoslaski.praca.gov.pl/documents/3644817/0/180810%20_921...)

Celem projektu, który będzie realizowany w partnerstwie z Gminą Wrocław i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej jest zwiększenie dostępności środowiskowych usług społecznych, w tym opiekuńczych i wsparcia rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wsparcia pieczy zastępczej. Uczestnikom projektu zostanie zapewniony 6-miesięczny pobyt w mieszkaniach treningowych wraz z zapewnieniem usług treningowych, opiekuńczych i sfinansowaniem kosztów eksploatacji mieszkania treningowego w okresie od marca 2019 do sierpnia 2021.

O podpisaniu umowy, przystąpieniu do realizacji projektu i jego szczegółach poinformujemy Państwa w oddzielnym komunikacie.

 

Nasi Beneficjenci