Mieszkania Socjalne ze wsparciem w Mieście Poznań


Województwo: wielkopolskie

Aktualności projektu:

Opis projektu: 

 

Zakres pomocy będzie polegał na udzielaniu wsparcia z zakresu pomocy społecznej osobom posiadającym uprawnienia do otrzymania pomocy mieszkaniowej. Program skierowany jest do osób opuszczających rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze. Docelowe wsparcie udzielane jest także osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, seniorom, rodzinom wielodzietnym, a także osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Program dodatkowo zorientowany jest na udzielanie wsparcia wszystkim tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji społecznej, zdrowotnej lub rodzinnej i mieszkaniowej (eksmisje, bezdomność).

 

Działania przyczynią się  do realizacji następujących celów szczegółowych:

- zapewnienia osobom posiadającym uprawnienia do otrzymania pomocy mieszkaniowej, wsparcia z zakresu pomocy społecznej

- przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu z powodów mieszkaniowych i społecznych

- nabyciu przez uczestników programu umiejętności samodzielnego funkcjonowania w życiu społecznym

- stworzeniu obszaru umożliwiającego jednoczesną realizację zadań z zakresu pomocy mieszkaniowej i pomocy społecznej.

 

Wsparcie realizowane będzie w szczególności poprzez:

- informowanie o możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i inne organizację pozarządowe

- pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych

- udzielanie pomocy w poprawie sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego i zarządzania budżetem

- udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych

- wspieranie aktywności społecznej

- motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych

- udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej.

Ww. działania będą realizowane poprzez wsparcie:

- opiekuna mieszkania,

- pracownika socjalnego ( który przygotuje także indywidualny program usamodzielnienia danej osoby)

- wsparcie prawne

- wsparcie psychologiczne

- treningi: gospodarowania budżetem domowym; trening spędzania czasu wolnego; trening kulinarny.
 

Działania finansowane są ze środków budżetowych Miasta Poznania