"W kierunku samodzielności" Mieszkania Wspomagane - Treningowe w Mieście Poznań


Województwo: wielkopolskie

Aktualności projektu:

Opis projektu: 

Celem zadania jest zapewnienie dostępu do mieszkalnictwa wspomagano-treningowego w Mieście Poznań w 9 lokalach w ramach łącznie 50 miejsc pobytu dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ( ze szczególnym uwzględnieniem osób w kryzysie bezdomności, osób doświadczających przemocy, matek/ojców samotnie wychowujących dzieci, osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępcza) wraz z zapewnieniem usług treningowych i opiekuńczych w okresie od 30.05.2021 r. do 29.02.2024

O udział w projekcie mogą starać się osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym:

 1. Osoby wymagające opieki i usług asystenckich         
 2. Wielokrotnie wykluczeni społecznie     
 3. Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności       
 4. Osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego      
 5. Osoby długotrwale bezrobotne    
 6. Osoby uzależnione od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających po zakończonym leczeniu w specjalistycznej instytucji  
 7. Osoby opuszczające pieczę zastępczą 
 8. Samotne matki, rodzice wykluczeni lub osoby niewydolne opiekuńczo

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

 1. Określenie indywidualnego programu usamodzielnienia i wsparcie opiekunów mieszkań
 2. Trening umiejętności interpersonalnych i radzenia sobie ze stresem
 3. Trening umiejętności praktycznych takich jak:
 •          Indywidualny trening higieny
 •          Trening kulinarny i nawyków prozdrowotnych
 •          Indywidualny trening finansowy i zarządzanie mieszkaniem
 •          Pomoc w załatwieniu spraw urzędowych
 1. Zapewnienia wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej ( doradca zawodowy/pośrednik pracy)
 2. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego
 3. Realizacja usług wspierających: socjalnych, terapeutycznych, psychologicznych, prawniczych i mediacyjnych
 4. Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych
 5. Wsparcie uczestników projektu, których problemy związane z zagrożeniem wykluczeniem społecznym wpływają na zaburzenia funkcji wychowawczych i generują powielanie niekorzystnych postaw w następnym pokoleniu.

Komplementarność z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty)
Działania realizowane w ramach niniejszego zadania są kontynuacją działań realizowanych przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego w ramach projektu: Mieszkania wspomagane - treningowe w Mieście Poznań nr RPWP.07.02.02-30-0032/17 współfinansowanego z EFS w ramach WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014–2020, w ramach poddziałania: 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19.

Działania finansowane są ze środków budżetowych Miasta Poznania

Nasi Beneficjenci