Nasze cele statutowe

Aktywizacja zawodowa i podnoszenie kompetencji

Rozwój przedsiębiorczości i dotacje na prowadzenie działalności gospodarczej

Realizacja projektów w obszarze oświaty

Realizacja projektów miejskich – „Mieszkania wspomagane - treningowe”

Aktualności

TYMCZASOWE ZAMKNIĘCIE ŻŁOBKA TYGRYSKOWA CHATKA

24.03.2020

 

Szanowni Państwo, 

W związku z wprowadzonym na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego i koniecznością tymczasowego zamknięcia naszego ŻŁOBKA TYGRYSKOWA CHATKA w termienie od 11 marca 2020 r. - 14 kwietnia 2020 r. przekazujemy Państwu pismo Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka zawierające zbiór zaleceń dot. odpowiedzialnego współdziałania mającego na celu ograniczenie zachorowań na wirusa CONVID-19.

 

 

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU

18.03.2020
Projekt: Mieszkania wspomagane-treningowe w Mieście Poznań

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu „Mieszkania wspomagane - treningowe w Mieście Poznań” RPWP.07.02.02-30-0032/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Oś priorytetowa Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na realizację usługi w postaci zakupu i montażu 1 lampy wiszącej.

Oferty można składać mailowo do dnia 20.03.2020 roku

W razie pytań prosimy o kontakt.

Mailowy:

Telefoniczny: 730-250-210

 

Treść zapytania wraz ze szczegółową specyfikacją zamówienia oraz z formularz ofertowy znajduje się w poniższym załączniku.

Zapraszamy!

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2019/SP

30.01.2020
Projekt: Szkoła Przyszłości

Szanowni Państwo!

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usługi transportowej w ramach realizowanego w partnerstwie z Gminą Czarny Bór, Gminą Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskową Gminą Miejską Szczawno- Zdrój, projektu „Szkoła Przyszłości” RPDS.10.02.04-02-0010/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie ma na celu wybór wykonawców usługi:
Zakup miejsc na studiach podyplomowych dla nauczycieli szkół podstawowych z Gmin: Stare Bogaczowice, Czarny Bór, Szczawno-Zdój

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności
EFS: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

Oferty należy składać do dnia 06.02.2020 roku. Zapraszamy!
Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

Czytaj więcej

Usługi rozwojowe w podregionie pilskim

14.01.2020

Projekt "Usługi rozwojowe w podregionie pilskim" oferuje szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe dla osób bezrobotnych oraz zatrudnionych z subregionu pilskiego. Szukasz dofinansowania do kursów? Zapoznaj się z tym projektem! Szczegóły w zakładce projekty (https://www.firs.org.pl/uslugi-rozwojowe-w-podregionie-pilskim).

Czytaj więcej

HARMONOGRAMY WSPARCIA

13.01.2020

HARMONOGRAMY WSPARCIA

13.01.2020

HARMONOGRAMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Szanowni Państwo,
 
poniżej zamieszczamy harmonogramy wsparcia udzielanego Uczestnikom Projektu „Szkoła Przyszłości”:  uczniom/ uczennicom oraz nauczycielom/ nauczycielkom szkół objętych wsparciem:
- Szkoła Podstawowa w Starych Bogaczowicach
- Gminny Zespół Szkolno Przedszkolny w Czarnym Borze
- Miejska Szkoła Podstawowa w Szczawnie-Zdroju

Czytaj więcej

Projekt "Z pracy do pracy"

09.12.2019

Informujemy, iż Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w partnerstwie z Fundacją Dar Edukacji rozpoczyna realizację projektu pod tytułem "Z pracy do pracy". Projekt oferuje szkolenia zawodowe podnoszące umiejętności i kwalifikacje oraz dotacje na otwarcie działalności gospodarczej dla osób z terenów Wielkopolski, zwolnionych, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika.

Czytaj więcej

Nasi Beneficjenci