ARCHIWUM

Pozostałe zrealizowane projekty i szkolenia

 1. „Zimowy EFS”: szkolenia poświęcone pozyskiwaniu funduszy UE.
 2. „Postaw na swoim”: szkolenie poświęcone zakładaniu własnej działalności gospodarczej.
 3.  Projekt badawczy „Studencki Poznań  - Praca i Edukacja”: mający na celu badanie sytuacji i perspektyw studentów na rynku pracy.
 4. "Edukacja naszą szansą - promocja kształcenia ustawicznego i pozaformalnego": celem projektu było upowszechnianie wśród mieszkańców gminy Siedlec wiedzy na temat form oraz korzyści płynących z kształcenia ustawicznego i pozaformalnego.  W wyniku projektu beneficjenci zdobyli wiedzę o możliwości zdobywaniu nowych kwalifikacji i umiejętności a także zostali zmotywowani to korzystania z tych form kształcenia.
 5. "Równy start - program wspierania rozwoju organizacji pozarządowych": celem projektu było wzmocnienie potencjału 20 słabo rozwiniętych organizacji pozarządowych  za pomocą usług doradczych w zakresie : marketing i PR, finanse i rachunkowość, prawo w organizacji i fundusze europejskie oraz szkolenia e–learningowe. Udział w projekcie umożliwił im sprawniejsze prowadzenie działalności statutowej jak i zniwelowanie różnic  infrastrukturalnych.
 6. „ProgrES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej”: w ramach projektu 100 podmiotów sektora ES  zostało objętych wsparciem mającym na celu zwiększenie potencjału ekonomii społecznej. W wyniku projektu osoby z poszczególnych organizacji podniosły swoją wiedzę na temat różnych aspektów funkcjonowania podmiotów ES.  Udział  w szkoleniach i doradztwie indywidualnym umożliwi im zdobycie wiedzy z zakresu księgowości, marketingu i PR, finansów, zarządzania organizacją i współpracy z biznesem.
 7. „Recepta na zwolnienie”: w ramach  projektu wsparciem zostało objętych 45 osób zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji, modernizacji i adaptacji wielkopolskich przedsiębiorstw. W wyniku projektu beneficjenci, którzy byli bezrobotni, zagrożeni lub przewidziani do zwolnienia zdobyli niezbędne umiejętności do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
 8. ,,Akademia Biznesu": projekt miał na celu aktywizację bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo osób poniżej 25 roku życia, powyżej 50 roku życia i niepełnosprawnych z powiatów limanowskiego, dąbrowskiego i suskiego poprzez samozatrudnienie jako alternatywnej formy utrzymania aktywnego statusu na rynku pracy (do 31/12/2013). 
 9. ,,Misja Firma": projekt miał na celu wsparcie mikroprzedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo do 25 roku życia, powyżej 50 roku życia i niepełnosprawnych z powiatów krakowskiego, proszowickiego, tarnowskiego i miasta Tarnów jako alternatywnej formy utrzymania aktywnego statusu na rynku pracy (do 31/12/2013).
 10. ,,Obserwatorium zmiany gospodarczej": projekt zwiększył poziom współpracy i wspólnych powiązań u 40 podmiotów, które weszły w skład partnerstw lokalnych, mających na celu lepsze prognozowanie zmian zachodzących na lokalnym rynku pracy oraz opracowanie działań zaradczych i instrumentów szybkiego reagowania w przypadku wystąpienia niespodziewanych zmian gospodarczych.
 11. ,,EduAkcja 50+": projekt miał na celu zwiększenie dostępności formalnego kształcenia ustwicznego dla 600 osób.
 12.  Projekt ,,Torun dla mieszkańców" podniósł wiedzę i umiejętności uczestników z zakresu konsultacji społecznych.  
 13. Projekt ,,Język ICT – wspólny język" wzmocnił potencjał 90 (63K i 27M) nauczycieli kształcenia zawodowego zatrudnionych na terenach wiejskich woj. wielkopolskiego w zakresie wykorzystywania metod ICT w celu osiągnięcia lepszych efektów dydaktycznych poprzez umożliwienie im udziału w kursach (krótkich formach). 
 14. Projekt ,,Nauczyciel na miarę Europy" podniósł kwalifikacje 100 nauczycieli z woj. wielkopolskiego z terenów wiejskich, miejsko-wiejskich, oraz miast do 25 tys mieszkańców poprzez nabycie umiejętności stosowania ICT w procesie kształcenia oraz udzielenia pierwszej pomocy.
 15. Projekt ,,Atrakcyjne Gimnazjum" podniósł jaość kształcenia w Gimnazjum w Przegini. 
 16. ,,Niepełnosprawni - pełnosprawni w pracy": projekt miał na celu aktywizacje społeczną i wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 
 17. ,,Uczeń Zawodowiec": projekt podniósł jakość kształcenia zawodowego w powiecie chodzieskim i zdolność zatrudniania 125 uczniów.
 18. ,,Kompetencje Gwarancją sukcesu zawodowego": projekt podniósł jakość kształcenia i zdolności do zatrudnienia 145 uczniów (110Ki35M) Centrum Kształcenia Nauka w Pile.
 19. Projekty ,,Atrakcyjne Gimnazjum szansą na dobry start uczniów" i ,,Nowoczesny Ogólniak - Kompetentny Uczeń" podniosły jakość kształcenia w Gimnazjum nr 2 w Rogoźnie oraz w Liceum Ogólnokształcącym w Łobżenicy, poprzez organizacje warsztatów, zajęć wyrównawczych, doradztwa zawodowego i stworzenie  Szkolnego Ośrodka Kariery.  
 20. ,,Szansa dla młodych": projekt miał na celu wzrost poziomu aktywności zawodowej i społecznej osób ubogich z wielkopolski. 
 21. ,,Uwierz w siebie": projekt przeciwdziałał wykluczeniu społecznemu i podniósł zdolności zatrudniania osób ubogich, bezrobotnych/nieaktywnych. 
 22. ,,Fabryka Biznesu":  projekt zwiększył możliwość podejmowania samozatrudnienia jako alternatywnej formy aktywizacji zawodowej wśród 43 (19K/24M) osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia z powiatów czarnkowsko-trzcianeckiego, gnieźnieńskiego, średzkiego. 
 23. ,,Z pracy do pracy": projekt miał na celu utrzymanie aktywnego statusu na rynku pracy przez 50 osób zagrożonych utratą zatrudnienia.
 24. Projekt ,,Przedsiębiorczość jest kobieca" przygotował bezrobotne i nieaktywne zawodowo kobiety z woj. lubelskiego, głównie w wieku 15-24 i 50+ do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. 
 25. ,,Recepta na zwolnienie": projekt aktywizował zawodowo osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy z mazowieckich przedsiębiorstw przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne, poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych i umożliwienie założenia działalności gospodarczej. 
 26. ,,Biznes Starter" głównym celem projektu był rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia jako formy aktywizacji zawodowej 22 (11k/11M) osób bezrobotnych w wieku 25-34 lat, powyżej 50 roku życia z powiatów kamieńskiego i gryfickiego.
 27. ,,Fabryka Biznesu" głównym celem projektu było wsparcie mikroiprzedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród 45 (23Ki22M) osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo do 24 roku życia, powyżej 50 roku życia i niepełnosprawnych z powiatów drawskiego, świdwińskiego, sławieńskiego, koszalińskiego, gryfickiego, kamieńskiego, i białogardzkiego jako alternatywnej formy utrzymania aktywnego statusu na rynku pracy.
 28. Projekt ,,Lubelskie MBA. Motywacja – Biznes - Aktywność"  przygotował 60 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo (40K i 20M) z woj. lubelskiego, głównie osób w wieku 15-24 i 50 +, do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz wsparł inwestycyjne 42 z nich (do 31.03.2015).
 29. ,,Akademia wiedzy ekonomicznej dla zachodniopomorskich MMP": projekt podniósł kwalifikacje z dziedziny ekonomii 120 pracowników i przedsiębiorców z 55 MMP z woj. zach-pom. dzięki szkoleniom EBCL.
 30. ,,Obsługa sterowników PLC": projekt przyczynił się do podniesienia i aktualizacji kwalifikacji 74 (15K/59M) pracowników/nic wielkopolskich MMŚP branży przetwórstwa przemysłowego w zakresie obsługi, diagnostyki i serwisu sterowników PLC.
 31. Projekt ,,Nauczyciel zawodu w teorii i praktyce" wzmocnił potencjał 90 nauczycieli kształcenia zawodowego (63K i 27M) zatrudnionych na terenie woj. mazowieckiego w zaksie posiadanych kompetencji i kwalifikacji zawodowych poprzez umożliwienie im udziału w kursach (krótkich formach) do 30.06.2015.
 32. Projekty ,,Business English i Zarządzanie doskonałe. Szkolenia dla kadry MSP województwa mazowieckiego", ,,Business English i Zarządzanie doskonałe. Szkolenia dla kadry MSP województwa opolskiego", ,,Business & English" przyczyniły się do rozwoju kompetencji językowych i biznesowych osób pracujących. 
 33. Projekt "Poziom wyżej": w ramach projektu został przeprowadzony bezpłatny kurs języka angielskiego dla osób powyżej 25. roku życia z Wielkopolski (ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku powyżej 50 lat), którego celem było zwiększenie poziomu biegłości językowej o jeden stopień wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.