Akademia Przedsiębiorczości

Archiwum (projekt zakończony)

Województwo: wielkopolskie

Aktualności projektu:

Zakończenie realizacji projektu Akademia Przedsiębiorczości

06.12.2017

Drodzy Przedsiębiorcy!

Zbliża się koniec realizacji projektu Akademia Przedsiębiorczości, a co się z tym wiąże obowiązkowe 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgodnie z brzmieniem umowy:

§ 6 Obowiązki kontrolne i monitoring

3. Uczestnik projektu zobowiązany jest do monitorowania oraz informowania Beneficjenta o statusie prowadzonej działalności gospodarczej w okresie 12, 24 i 36 miesięcy od faktycznego rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie: rodzaju prowadzonej działalności (PKD), stanie zatrudnienia, branży z uwzględnieniem, czy działalność gospodarcza prowadzona jest w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) i/lub w branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branżach strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation).

zwracamy się do Państwa z prośbą o uzupełnienie załączonego formularza (Informacja o przedsiębiorstwie).

Załącznik - Informacja o przedsiębiorstwie

Jednocześnie przypominamy o konieczności przesyłania tej informacji w odstępach czasowych wymienionych w umowie. Skan wypełnionego i podpisanego formularza prosimy o przesyłanie na adres mailowy

natomiast oryginał na adres Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego,  ul. Hoża 1, 60-591 Poznań po zakończeniu 12 miesięcy prowadzenia działalności (od momentu podpisania umowy).

Jeszcze raz dziękujemy Państwu za udział w projekcie oraz życzymy dalszych sukcesów w prowadzeniu własnych firm!

 

Sprostowanie

13.11.2017

Informujemy, iż w formularzu rekrutacyjnym zawarto błędne brzmienie oświadczenia:

- Oświadczam, że świadomy/-a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające z art. 233 (podanie nieprawdy lub zatajenie nieprawdy) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 ze zm.) zawarte w niniejszym formularzu informacje są zgodne z prawdą oraz stanem faktycznym. Ponadto nie byłem/-am karany/-a za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego i przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne;

w/w oświadczenie we właściwej formie przyjmuje brzmienie:

- Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń woli oświadczam, iż zawarte w niniejszym formularzu informacje są zgodne z prawdą oraz stanem faktycznym. Ponadto nie byłem/am karany/a za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego i przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne.

informacja

11.11.2017

Fundacja informuje, iż Uczestnicy/czki projektu, którzy zakończyli oraz zakończą udział w projekcie nie mają obowiązku informowania Beneficjenta o statusie na rynku pracy jak wskazywał punkt oświadczania Uczestnika projektu:

 8. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy.”

Powyższy punkt został błędnie zawarty w w/w oświadczeniu.

Jednocześnie informuję, iż wiążące są zapisy umowy o udzielenie wsparcia finansowego:

§ 6
Obowiązki kontrolne i monitoring

Uczestniczka projektu zobowiązana jest do monitorowania oraz informowania Beneficjenta o statusie prowadzonej działalności gospodarczej w okresie 12, 24 i 36 miesięcy od faktycznego rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie: rodzaju prowadzonej działalności (PKD), stanie zatrudnienia, branży z uwzględnieniem, czy działalność gospodarcza prowadzona jest w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) i/lub w branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branżach strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation).

 

PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE - Lista osób

26.06.2017
Prace komisji dobiegły końca. W załączeniu przedstawiamy listę osób, którym zostało przyznane wsparcie ze względu na trudną sytuację firmy - pula nr 2 oraz ze względu na utworzenie miejsc pracy w firmach - pula nr 1. 
Zgodnie z regulaminem do przyznania punktów za spełnienie kryterium w ramach puli nr 1 konieczne było przedstawienie już zawartych umów cywilno-prawnych lub o pracę. Umowy stażowe lub planowane zatrudnienie nie były uwzględnione w kryterium i za to nie były przyznane punkty.
Z uwagi na niewykorzystaną liczbę wniosków w puli nr 1, środki z tej puli zostały przeniesione do puli nr 2 co skutkowało zakwalifikowaniem się większej liczby osób niż pierwotnie planowano.
 
Fundacja wyraża nadzieję, że osoby którym zostało przyznane wsparcie w ramach puli 2 wykorzystają właściwie przedłużone wsparcie pomostowe aby osiągać przychody na poziomie założonym w biznesplanie.
Osobom, którym zostało przyznane wsparcie w ramach puli 1. serdecznie gratulujemy rozwoju firmy i życzymy dalszych sukcesów.
 
 
Jednocześnie informuję, iż dnia 30 czerwca br. w biurze projektu w godzinach 12-14 odbędzie się podpisanie umów na przedłużone wsparcie pomostowe. Obecność obowiązkowa.
 
 
 

 

PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

16.05.2017
Informujemy, iż w miesiącu czerwcu otrzymają Państwo ostatnią transzę podstawowego wsparcia pomostowego. Zgodnie z § 5 pkt. 2d. regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości mogą Państwo ubiegać się o przedłużone wsparcie pomostowe:
 

(d) Przedłużone wsparcie pomostowe będzie przyznane 6 osobom wymienionym w punkcie i) oraz 6 osobom wymienionym w punkcie ii), które uzyskały najwięcej punktów z kryteriów:
(i) zatrudnienie pracowników w ramach działalności – na umowę o pracę – 10 pkt za każdego pracownika, na umowę cywilno-prawną przez okres min 3 miesięcy – 5 pkt;
(ii) wymagają wsparcia finansowego ze względu na rentowność firmy – na podstawie analizy zysków i strat wsparcie zostanie przyznane działalnościom w najtrudniejszej sytuacji.

Aby ubiegać się o przedłużone wsparcie pomostowe należy złożyć:

1. załączony, wypełniony wniosek wraz z oświadczeniem

2. załączniki tj.

a) przy ubieganiu się o pule z punktu (i) należy złożyć: 

Załącznik nr 1: umowy o pracę zawarte w ramach firmy - dane osobowe należy zakryć, ponieważ Fundacja nie posiada zgody na ich przetwarzanie.

Załącznik nr 2: umowy cywilnoprawne zawarte w ramach firmy - dane osobowe należy zakryć, ponieważ Fundacja nie posiada zgody na ich przetwarzanie.

Załącznik nr 7: inne (jeśli dotyczy)

W przypadku uzyskania przez osoby wnioskujące takiej samej ilości punktów pod uwagę będą brane inne kryteria np. okres obowiązywania umowy, wysokość wynagrodzenia, informacja o szkoleniach pracowników, perspektywy rozwojowe itp.

b) przy ubieganiu się o pule z punktu (ii) należy złożyć:

Załącznik nr 3: rachunek zysków i strat

Załącznik nr 4: książka przychodów i rozchodów

Załącznik nr 5: ewidencja przychodów na ryczałcie (w przypadku osób rozliczających się ryczałtowo)

Załącznik nr 6: zestawienie zakładanych przychodów w biznesplanie do rzeczywiście osiągniętych

Załącznik nr 7: inne (jeśli dotyczy)

 

Załączniki należy dołączyć skserowane, opatrzone podpisem, datą oraz potwierdzeniem zgodności z oryginałem.

Jednocześnie informujemy, iż z uwagi na konieczność zachowania ciągłości wypłat oraz procedury konkursowej przyznawania przedłużonego wsparcia pomostowego ocenie nie będą podlegały wnioski niekompletnie lub wypełnione błędnie. Wnioski również nie podlegają uzupełnieniu. Ostateczna ocena nie podlega odwołaniu.

Wniosek wraz z załącznikami (w 1 pliku o formacie .pdf) należy przesłać na adres mailowy:

z tytułem wiadomości "Wniosek o przedłużone wsparcie pomostowe AP" a także złożyć (lub przesłać pocztą) w wersji papierowej w biurze projektu przy ul. Legionów 12/1, Konin lub w siedzibie głównej Fundacji przy ul. Hożej 1, Poznań.

Termin przyjmowania wniosków potrwa 5 dni roboczych tj. od 17 maja br do dnia 23 maja br. 

Po zakończonej procedurze oceny (do końca czerwca) na stronie internetowej zostanie podana informacja na temat przyznanego przedłużonego wsparcia pomostowego.

wniosek

 

Czas rozliczenia dotacji

13.03.2017

Zbliża się koniec okresów rozliczenia dotacji, które były określone w umowach o przyznanie bezzwrotnej dotacji.

Aby zgłosić gotowość do kontroli należy:

1. wysłać wiadomość na adres mailowy m.krol(at.)firs.org.pl z tematem "Kontrola rozliczająca dotację  w ramach projektu "Akademia Przedsiębiorczości" ",

2. w treści maila należy podać adres przeprowadzenia kontroli (siedzibę, miejsce wykonywania, biuro projektu) - miejsce w którym będzie można zweryfikować wszystkie dokonane zakupy

3. przybliżony termin dogodny dla Państwa (ustalany będzie po indywidualnym umówieniu telefonicznym/mailowym)

4. w załączniku należy przesłać tabele rozliczającą dotację zweryfikowaną przez doradcę.

 

Do kontroli należy przygotować:

1. zakupiony sprzęt zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym

2. dokumentację potwierdzającą zakup środków obrotowych, które już zostały sprzedane (o ile dotyczy)

3. opisane (zgodnie z wzorem) dokumenty finansowe potwierdzające poniesione wydatki

4. ewidencję poniesionych wydatków (np. KPiR) oraz środków trwałych 

5. potwierdzenia zapłacenia składek ZUS

 

wszystkie dokumenty należy skserować oraz opatrzyć:

1. datą kontroli,

2. potwierdzeniem "za zgodność z oryginałem"

3. własnoręcznym podpisem

komplet dokumentów będzie zabrany przez osobę kontrolującą na potrzeby dokumentacji projektu.

 

Przypominamy również o najważniejszych zasadach związanych z rozliczeniem dotacji:

1. dotacja nie jest przychodem, a wydatki w rachach dotacji nie są kosztem w rozumieniu podatkowym

2. mimo to wydatki powinny być ujęte w ewidecji wydatków

3. sprzęt powyżej 3500 zł netto wart jednostkowej powinien zostać ujety w Ewidencji Środków Trwałych, jednakże odpisy amortyzacyjne również nie stanową KUP.

4. Za sprzęt nabyty od osób fizycznych powinien zostać opłacony podatek od czynności cywilno- prawnych (jeśli w danym przypadku jest wymagany przez ustawę) 

 

Zmiana godzin otwarcia biura projektu

03.03.2017
Informujemy, iż wprowadzamy nowe godziny funkcjonowania biura projektu przy ul. Legionów 12/1 w Koninie:
Od poniedziałku do środy w godzinach od 10-14,
od czwartku do piątku w godzinach od 12-16.
 
W biurze mogą Państwo zaczerpnąć informacji dotyczących projektów lub uzyskać wzory dokumentów niezbędnych do przystąpienia do projektu.
Zapraszamy!

Wsparcie pomostowe

27.01.2017
Informujemy, iż następuje aktualizacja postu z dnia 16 grudnia 2016 r. punkt nr 2, który przyjmuje nowe brzmienie:

"2. Do dnia 5 każdego miesiąca należy przesyłać na adres mailowy m.krol(at)firs.org.pl potwierdzenie (w formacie pdf) zapłaty składek ZUS. W przypadku braku potwierdzenia zapłaty ZUS wstrzymana zostaje wypłata kolejnej transzy wsparcia pomostowego."

Nie są Państwo zobowiązani do przesyłania rozliczenia pomostowego, ponieważ wydatki ponoszone ze wsparcia pomostowego nie będą podlegały kontroli podczas wizyt kontrolnych i monitoringowych. Jednocześnie zaznaczam, iż:
a) nadal obowiązuje Państwa katalog kosztów zamieszczonych w regulaminie przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
b) wydatki ze wsparcia pomostowego nie mogą stanowić kosztów prowadzenia firmy.

Szkolenie w ramach wsparcia pomostowego

17.01.2017

Informujemy, że w dniach 23. (poniedziałek) oraz 25. (środa) stycznia odbędzie się szkolenie z efektywnego wykorzystania dotacji, rozwiązywania konkretnych problemów związanych z prowadzeniem firmy oraz rozliczania dotacji inwestycyjnej i pomostowej.

Szkolenie odbywać się będzie w 4 grupach:

1.      Grupa 1. 23.01 godzina 8.00

2.      Grupa 2. 23.01 godzina 14.00

3.      Grupa 3. 25.01 godzina 8.00

4.      Grupa 4. 25.01 godzina 14.00

Wszystkie szkolenia odbędą się w Posadzie przy ul. Żeromskiego 11 (ZAZ).

Prosimy o przybycie wraz z osobami, które bezpośrednio odpowiadają za Państwa księgowość.

Szkolenia odbywają się w ramach przedłużonego wsparcia szkoleniowo – doradczego.

Skład grup szkoleniowych oraz terminy szkoleń. (ze względu na ograniczoną ilość miejsc na sali, prosimy o informację, jeśli ktoś z Państwa chciałby przyjść na szkolenie do innej grupy)

zmiany w biznesplanach

20.12.2016
 
W załączeniu znajdą Państwo wniosek o zmianę w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w biznesplanie lub harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Zmiany mogą dotyczyć terminu dokonywania zakupów, przesunięć cenowych powyżej 10% wartości pozycji, parametrów technicznych sprzętu oraz innych w zależności od potrzeby. 
Z uwagi na okres świąteczny zespół projektu życzy Państwu Wesołych Świąt oraz szczęśliwego, obfitego w biznes nowego roku! :)
 

Rozliczenie dotacji

16.12.2016
Przedstawiamy Państwu dokumenty niezbędne do rozliczania zakupów z ramach przyznanej dotacji.
  1. Formularz zawierający tabele z rozliczeniem dotacji należy przedstawić po zrealizowaniu całej inwestycji, tj. wydatkowaniu środków i dokonaniu założonych w biznesplanie zakupów.
  2. Do dnia 5. każdego miesiąca należy przesyłać na adres mailowy m.krol(at)firs.org.pl potwierdzenie (w formacie pdf) zapłaty składek ZUS wraz z formularzem dotyczącym rozliczenia wsparcia pomostowego ze wskazaniem wydatków poniesionych w danym miesiącu. W przypadku braku potwierdzenia zapłaty ZUS wstrzymana zostaje wypłata kolejnej transzy wsparcia pomostowego.
  3. Opis faktury należy nadrukowywać (lub dołączać w postaci załącznika do faktury lub innego dokumentu zakupowego) na każdym dokumencie wystawionym na firmę, który potwierdza wydatkowanie dotacji lub wsparcia pomostowego.
  4. Osoby, które w ramach dotacji zamierzają zakupić używane środki trwałe zobowiązane są do przedstawienia załączonych poniżej dwóch oświadczeń dotyczących środka trwałego oraz jego pochodzenia.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorem pod numerem telefonu 530 761 120.

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania

07.12.2016

Przedstawiamy ostateczną listę rankingową wniosków rekomendowanych do dofinansowania! 

Lista rankingowa_kobiety po odwołaniach

Lista rankingowa_mężczyźni po odwołaniach

Informujemy, iż kolejnym etapem jest podpisanie umowy na wypłatę środków na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia pomostowego. Aby móc podpisać umowę wymagane jest: 

1. założenie działalności zgodnie ze złożonym biznesplanem (zgodność PKD) - wymagane przedstawienie aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG, 

2. założenie firmowego konta bankowego z nazwą firmy - wymagane przedstawienie kserokopii umowy z bankiem,

3. zabezpieczenie umowy w jeden ze sposobów wskazanych w regulaminie zabezpieczeń opublikowanym dnia 2 listopada br. na stronie internetowej projektu. Na podstawie zestawienia dokumentów będą mogli Państwo zweryfikować czy do zabezpieczenia został przedstawiony wymagany komplet dokumentów. Nie może zabraknąć żadnego z wymaganych załączników.

4. przesłanie do dnia 12 grudnia br specyfikacji technicznych środków trwałych założonych w biznesplanie na adres mailowy: m.krol@firs.org.pl celem weryfikacji poprawności, a następnie dostarczenia w wersji papierowej podczas podpisywania umowy - dotyczy osób, które w kartach oceny biznesplanu miały wskazane konieczność uzupełnienia tych danych.

Niespełnienie jednego z powyższych punktów wyklucza możliwość podpisania umowy o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości.

Umowy będą podpisywane w dniach 13 grudnia w godzinach 10-16 oraz 14 grudnia w godzinach 10-15 w biurze projektu na ul. Legionów 12/1, Konin. 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu pod numerem telefonu: 530 761 120. 

 

Gratulujemy serdecznie przyznanych dofinansowań i życzymy powodzenia w prowadzeniu własnej firmy!

 

Pozdrawiam,

Mateusz Król
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
Tel. 530 761 120

Lista wniosków o przyznanie bezzwrotnej dotacji

30.11.2016

W załączeniu publikujemy listy wniosków rekomendowanych do dofinansowania oraz skierowanych na listę rezerwową. Zgodnie z regulaminem przyznawania środków finansowych osobom zakwalifikowanym do listy rezerwowej przysługują odwołania, które należy przygotować w wersji elektronicznej (zeskanowane) wraz z podpisem, a następnie przesłać na adres mailowy firs@firs.org.pl, a także w wersji papierowej na adres biura projektu. Po zakończeniu procedury odwoławczej zostaną ogłoszone ostateczne listy rankingowe, wtedy będą Państwo zobowiązani do otwarcia działalności gospodarczych, a następnie zostaną zabezpieczone oraz podpisane umowy na wypłatę bezzwrotnej dotacji. W razie pytań proszę kontaktować się z koordynatorem projektu pod numerem telefonu: 530 761 120. Serdecznie gratulujemy osobom zakwalifikowanym do dofinansowania!

Lista rankingowa_kobiety

Lista rankingowa_mężczyźni

Konieczność wskazywania w biznesplanie odpowiednich kodów PKD

15.11.2016

Przypominamy o konieczności wskazywania w biznesplanie kodów PKD zgodnych z działalnościami w zakresie Odnawialnych Źródłach Energii lub branż w ramach Smart Specialisation, w przypadku kiedy dana działalność wpisuje się w powyższe branże.

Wykaz branż można znaleźć pod adresem: http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/001/145/original/8.21_Sekcje_PKD.pdf?1443171091

Wersje edytowalne dokumentów koniecznych przy składaniu biznesplanu

14.11.2016

poniżej znajdą Państwo wersje edytowalne dokumentów koniecznych przy składaniu biznesplanu. W przypadku problemów z uzupełnieniem zapraszamy do kontaktu z kadrą projektu pod numerem telefonu: 530 761 120 lub adresem mailowym: m.krol@firs.org.pl.

formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis

oświadczenie o nieotrzymaniu de minimis

oświadczenie o otrzymaniu de minimis

wniosek dotacja

wniosek wsparcie pomostowe

Dyżur doradcy

09.11.2016

W dniu 15/11/2016 r. w biurze przy ul. Legionów 12/1 w Koninie będzie prowadzony dodatkowy dyżur doradcy ds. biznesplanów. Od godzi. 10:00 będzie można skorzystać z usługi doradczej w zakresie przygotowania biznesplanu. Wszystkich zainteresowanych umówieniem spotkania prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 530 761 120

Nabór biznesplanów!

07.11.2016

Z dniem dzisiejszym rozpoczynamy nabór biznesplanów, który potrwa do 18 listopada. Biznesplany należy składać wraz z załączonymi dokumentami w biurze projektu przy ul. Legionów 12/1 w Koninie. Wszystkie dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach (biznesplan również na 2 płytach CD w formacie PDF). Po zakończeniu naboru biznesplanów prace rozpocznie Komisja Oceny Wniosków, która wyłoni biznesplany skierowane do dofinansowania.

Aby ubiegać się o przyznanie dofinansowania należy złożyć poniższe dokumenty w 2 egzemplarzach:
 
1. Wniosek o przyznanie dofinansowania wraz z załącznikami:
    a) Biznesplan (również na 2 płytach CD w formacie PDF).
    b) Zaświadczenie o przyznaniu lub nie przyznaniu pomocy de minimis.
    c) Formularz przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 
2. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.
 
Powyższy komplet dokumentów należy opatrzyć podpisem oraz złożyć w dwóch oryginałach lub w oryginale wraz z kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem. 
Życzymy powodzenia!

 

 

ZABEZPIECZENIA

02.11.2016
 
Na potrzeby zabezpieczeń umów na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości poniżej przekazujemy Państwu dokumenty niezbędne przy zawieraniu umów.
 
 

Wzór biznesplanu

02.11.2016

W związku z uzyskaniem akceptacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wzorów biznesplanu oraz Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, w załączeniu przekazujemy Państwu powyższe dokumenty. O terminie rozpoczęcia naborów biznesplanów poinformujemy niebawem.

REGULAMIN PRZYNAWANIA ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

WZÓR PDF

WZÓR WORD - WERSJA DO EDYCJI - WYPEŁNIENIA

BIZNESPLAN formularz

25.10.2016

W załączeniu publikujemy wzór biznesplanu w wersji pdf (TU) oraz edytowalnej.(TU)

Zwrot kosztów dojazdów i opieki

21.10.2016

W ramach realizowanego projektu mogą Państwo ubiegać się o zwrot kosztów dojazdów oraz zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną podczas uczestnictwa we wsparciu szkoleniowo-doradczym. W załączeniu znajdują się regulaminy zwrotów oraz wnioski o zwroty.

Regulamin

Wniosek ZKO

Wniosek ZKD

Wzór umowy

rekrutacja została zakończona

21.10.2016

Informujemy, iż po zakończeniu procesu rekrutacji i ogłoszeniu listy rankingowej Uczestników/czek projektu rozpoczynamy realizację projektu oraz cykl szkoleniowo-doradczy przygotowujący do prowadzenia działalności gospodarczej. W załączeniu znajdą Państwo grafik szkoleń oraz skład osobowy pierwszych dwóch grup.

Grupa I i II

Grupa III i IV

Grafik dla powyższych grup

Listy rankingowe!

10.10.2016

Rekrutacja do projektu "Akademia Przedsiębiorczości" zakończona! Poniżej publikujemy listy rankingowe osób, które zakwalifikowały się do projektu. Jednocześnie na adresy mailowe otrzymają Państwo oceny formularzy, doradcy zawodowego oraz podsumowanie punktacji. Niebawem zostaną ustalone grafiki form wsparcia przygotowujących do prowadzenia działalności, o czym zostaną Państwo poinformowani. 

Zakwalifikowanym do projektu serdecznie gratulujemy! I życzymy powodzenia w dalszej drodze do otwarcia własnej firmy!

KOBIETY

MEŻCZYŹNI

LISTA REZERWOWA

to już dziś - nabór do projektu wystartował!

26.08.2016

Dziś rozpoczynamy rekrutację do projektu! Jeśli spełniasz kryteria uczestnictwa w projekcie nie czekaj! Zgłoś się już dziś! Liczba miejsc w projekcie ograniczona!

Dokumenty Rekrutacyjne

26.08.2016

Informujemy, iż Instytucja Pośrednicząca zaakceptowała opracowane przed Fundację dokumenty rekrutacyjne, które znajdują się w załączeniu. Zgodnie z wytycznymi do realizacji projektu rekrutacja rozpocznie się 10 dni od momentu publikacji dokumentu tj.: od 18 sierpnia 2016 r. Zapraszamy do składania formularzy!

Opis Projektu

06.07.2016

Projekt „Akademia Przedsiębiorczości” oferuje:

- Szkolenia oraz doradztwo przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej,

- Dotacje w wysokości 22.000 zł na otwarcie firmy,

- Wsparcie pomostowe finansowe w wysokości 1600 zł/mc przez 6 miesięcy z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy!

celem projektu jest: wsparcie mikroprzedsiębiorczości wśród 54(30K/24M) osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku życia będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy zamieszkujących teren powiatów konińskiego i kolskiego w województwie wielkopolski  w okresie 01.07.2016 -28.02.2018 r.

Projekt skierowany jest dla 54 osób (udzielone zostaną 42 dotacjebezrobotnych i nieaktywnych zawodowo powyżej 29 roku życia będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, niepełnosprawni, osoby powyżej 50 roku życia) zamieszkujących teren powiatów konińskiego i kolskiego województwa wielkopolskiego.

 

Jeśli masz pomysł na działalność w obszarze:

- Odnawialnych Źródeł Energii,

- Branż o największym potencjale rozwojowym,

- Branż strategicznych dla regionu (w ramach smart specialisation),

- lub innych…. Zgłoś się już dziś!

 

DOKUMNETY REKRUTACYJNE BĘDĄ DOSTĘPNE WKRÓTCE!

Wartość projektu: 1 969 818,72 zł.

Wkład funduszy europejskich w projekcie: 85% wartości projektu

Planowane efekty:

- nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez 54 osoby,

- założenie 42 działalności gospodarczych,

- redukcja bezrobocia w regionie.

Harmonogram:

a) Rekrutacja: lipiec - wrzesień 2016 r., 

b) wsparcie szkoleniowo-doradcze: październik - grudzień 2016 r., 

c) procedura wyboru wniosków do udzielenie dotacji oraz otwarcie działalności gospodarczych: styczeń - luty 2017 r.

Biuro projektu:

ul. Legionów 12/1,
62-510 Konin,

tel: 63 220 31 43
e-mail: akademia-przedsiebiorczosci(at)firs.org.pl

 

Nasi Beneficjenci